2010 - KF A. MUCHY V BRNĚ
8.12.2010  

 


Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně

Klub filatelistů Alfonse Muchy patří k největším klubům v republice. 
K 30.6.2009 měl klub 261 členů (251 dospělých, 10 mládež + vedoucí).
V rámci svých možností se klub snaží organizovat výměnné schůzky, burzy a další akce. Pořádá nebo se podílí na pořádání filatelistických výstav v Brně a okolí.
1919 - 2010

Vstup do budovy České pošty, s.p. s klubovnou KF A. Muchy

KF A. Muchy - kontakty: Klub filatelistů A. Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno
Tel.: 542 212 069
E-mail:
Klubovna je v budově České pošty, Orlí 30, místnost č. 131.

Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2 (Baru)
tel.: 543 235 004
po - pá:  10 00 - 17 00 hod.

Provozní doba klubovny:
(svátky a prázdniny zavřeno)
Úterý: 16 00 - 18 00 hod kroužek ml.fil.
Středa: 10.00 - 15.00 hod sekretariát
Pátek: 14 00 - 17.00 hod čl. kolování
Středa před poslední nedělí v měsíci:
od 14. 00 hod příjem materiálu do klubové aukce (mimo svátky a prázdniny).

Obsah:

Aktuálně

Pravidelné akce
Z klubové historie
Aktivity klubu
Výbor KF A. Muchy

Provoz klubové knihovny
Práce s mládeží


Rok - 2010:

Zemřel Karel Kramář

Řady našeho klubu prořídly. V pátek 3. prosince (den po svých 67. narozeninách) zemřel dlouholetý člen klubového výboru Karel Kramář.
Karel byl členem výboru již od r. 1975 (35 let!!). Většina z nás ho znala jako neúnavného pořadatele při klubových i celostátních burzách a vedoucího technického odboru na mnoha výstavách. Asi tou největší bylo Brno 2005, ze které je i následující snímek.

  
Pohřeb se konal v pátek 10.12. 
---------------------------------------
Zpravodaj č.60 z listopadu 2010

---------------------------------------

Zpravodaj č. 59 ze září 2010

---------------------------------------
Návštěva delegace našeho klubu v St. Pölten
V polovině května se uskutečnila návštěva delegace našeho klubu u družebního rakouského klubu BSV St. Pölten.
Rakouští hostitelé pozvali na  16. května všechny své družební partnery z Belgie, Německa, Francie a České republiky a uskutečnili v St. Pölten  Kongres partnerských měst - Brna, Clichy (předměstí Paříže), Heidenheimu (Německo), St. Gilles (Belgie) a St. Pölten.. 

Několik fotografií z tohoto setkání:

Místopředseda belgického klubu ze St. Gilles s předsedou našeho klubu Dr. Okáčem

Setkání vedoucích delegací se zástupci magistrátu St. Pölten - zleva předseda kulturního odboru magistrátu, předseda klubu z Heidenheimu, místopředseda klubu ze St. Gilles, místopředsedkyně z Clichy, Dr. Okáč, H. Kogler ze St. Pölten a předseda sport. odboru magistrátu.

Vedoucí delegace z Clichy a Brna

Část brněnské delegace s předsedou klubu z Heidenheimu (závěrečný přípitek) Dopisnice se známkou k 850 letům St. Pölten a příležitostným razítkem ke kongresu a 350 letům narození Jakoba Prandtauera. Chvíle před odjezdem 17.5.

Jakob Prandtauer (1660 - 1726) - nejvýznamnější stavitel rakouského baroka. Od 9. května byla v Zemském muzeu v St. Pölten otevřena výstava k 350. letům jeho narození.
---------------------------------------

Zpravodaj č.58 (březen 2010)
---------------------------------------


 

Stručně k valné hromadě klubu
(podrobněji bude zpracováno na zákl. oficiálních údajů ve Zpravodaji)

28.ledna 2010 se uskutečnila valná hromada klubu. Konala se v zasedačce Pedagogické fakulty na Poříčí 7 v 16.00 hod. Hostem na valné hromadě byl tajemník SČF Mgr. Jaroslav Maleček. 

Zprávu o činnosti a plán na příští období přednesl předseda klubu Mgr. Valentin Schiebl. Mj. vyzvedl vedení klubové kroniky (vede Fr. Němeček, rozsah přes 600 listů). Vzhledem k dobrému hospodaření klubu podal návrh na zrušení klubové části členských příspěvků pro rok 2011, takže členský příspěvek je tvořen jen příspěvkem na činnost SČF.

Navrhované změny ve výboru: na předsedu nekandiduje Mgr.  Schiebl, z výboru odchází pan Dvořáček. Do výboru jsou nově navrženi pánové Baru a Ošmera. Do revizní komise pánové Mihola a Rotr.  

Dlouholetým funkcionářům Valentinu Schieblovi a Františku Dvořáčkovi poděkoval jménem vedení SČF jeho tajemník Mgr. Jaroslav Maleček.  Současně předal dalším členům našeho klubu schválená svazová vyznamenání. Jsou to: Karel Chodák - čestné uznání 1. st.; Karel Šott - čestné uznání 1. st.; Jaroslav Jedlička - čestné uznání 2. st.; Jaromír Hvižď - čestné uznání za rozvoj filatelie; Jaroslav Punčochář - čestné uznání za rozvoj filatelie
(svazová vyznamenání jsou vzestupně řazena takto: čestné uznání 3. st., 2. st., 1. st. a nejvyšší metou je čestné uznání za rozvoj filatelie)

Zprávu o hospodaření přednesla pokladní, paní Henešová. 
Hospodaření v r. 2009 skončilo přebytkem cca 10 000Kč
Navržený rozpočet pro rok 2010 je plánován jako vyrovnaný.

Navázala zpráva revizní komise (p. Bořil) - v hospodaření nebyly shledány závady.

Následovaly volby (řídil Ing. Švehla).
Nový výbor byl zvolen podle navržené kandidátky. Volbou členů nového výboru byl za předsedu klubu zvolen RNDr. Zdeněk Okáč.

Po tombole pokračovala schůze diskuzí a byl podán návrh na schválení kandidátů klubu na VH SČF, která se uskuteční v prosinci t.r.

Na závěr byl schválen návrh usnesení.

část z přítomných 42 členů klubu Mgr. Schiebl přednáší zprávu o činnosti  poděkování tajemníka SČF dosavadnímu předsedovi a dlouholetému členu výboru a komise mládeže SČF, Františku Dvořáčkovi

vedoucí KMF p. Šott přebírá čestné uznání a na tomto nepříliš zdařilém snímku přebírá vyznamenání "garant kvality" mnoha výstav a tajemník klubu Jaromír Hvižď  volba výboru klubu losování tomboly

---------------------------------------
Výborové schůze klubu - každou druhou středu v měsíci. 

Další informace o dění v klubu:
Z klubových akcí v r. 2009
Z klubových akcí v r. 2008
Z klubových akcí v r. 2007
Z klubových akcí v r. 2006
Z klubových akcí v r. 2005
Z klubových akcí v r. 2004
Z klubových akcí v r. 2003
Z klubových akcí v r. 2002

 Schválený Org. řád KF A. Muchy v Brně - zde 
 
(novelizovaný 12. dubna 2006)

Klubový zpravodaj č. 57 ( prosinec 2009)
Klubový zpravodaj č. 56 (říjen 2009)

Klubový zpravodaj č. 55 ( březen 2009)

Klubový zpravodaj č. 54 (listopad 2008)

Klubový zpravodaj č. 53 (červen 2008)
Klubový zpravodaj č. 52 (únor 2008)

Zpravodaj číslo 51 - září 2007
Zpravodaj číslo 50 - březen 2007

Klubový zpravodaj č. 49 (říjen 2006)
Klubový zpravodaj č.48 (březen 2006)

Klubový zpravodaj č. 43 (leden 2004) - neuveden
(
návrh org. řádu klubu)

Klubový zpravodaj č. 42 (říjen 2003)

Klubový zpravodaj č. 41 (květen 2003)
Klubový zpravodaj č. 40 (únor 2003)

  Výbor KF A. Muchy:
(od 2.2010)

RNDr. Zdeněk Okáč - předs.
Jiří Dostál
Miroslava Henešová
Jaromír Hvižď
Jiří Kloubec
Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
Karel Kramář
JUDr. Pavel Matoušek
Ing. František Němeček
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.
Ing. Jaroslav Punčochář
Ing. Alois Rafaj
Mgr. Valentin Schiebl
Ing. Vladimír Švehla, Ph.D.
Ing. Bohdan Zicha
Náhradníci výboru:
Ronald Baru
Jan Herman
Milan Ošmera

Revizoři KF:
Stanislav Bořil
Ctibor Mihola
Ivo Rotter