2009 - KF A. MUCHY V BRNĚ

9.1.2010  

 


Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně

Klub filatelistů Alfonse Muchy patří k největším klubům v republice. 
K 30.6.2009 měl klub 261 členů (251 dospělých, 10 mládež + vedoucí).
V rámci svých možností se klub snaží organizovat výměnné schůzky, burzy a další akce. Pořádá nebo se podílí na pořádání filatelistických výstav v Brně a okolí.
1919 - 2009

Vstup do budovy České pošty, s.p. s klubovnou KF A. Muchy

KF A. Muchy - kontakty: Klub filatelistů A. Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno
Tel.: 542 212 069
E-mail:
Klubovna je v budově České pošty, Orlí 30, místnost č. 131.

  Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2 (Baru)
tel.: 543 235 004
po - pá:  10 00 - 17 00 hod.
Provozní doba klubovny:
(svátky a prázdniny zavřeno)
Úterý: 16 00 - 18 00 hod kroužek ml.fil.
Středa: 10.00 - 15.00 hod sekretariát
Pátek: 14 00 - 17.00 hod čl. kolování
Středa před poslední nedělí v měsíci:
od 14. 00 hod příjem materiálu do klubové aukce (mimo svátky a prázdniny).

Obsah:

Aktuálně

Pravidelné akce
Z klubové historie
Aktivity klubu
Výbor KF A. Muchy

Provoz klubové knihovny
Práce s mládežíAktuálně - 2009:

---------------------------------------
Zpravodaj - prosinec 2009, p.č. 57
---------------------------------------
Výborové schůze klubu - každou druhou středu v měsíci.
Na 28.ledna 2010 je svolána valná hromada klubu, prosíme o max. účast, proběhnou volby do výboru. Valná hromada se koná v zasedačce na pedagogické fakultě na Poříčí v 16.00 hod. 
---------------------------------------
Zpravodaj - říjen 2009, p.č.56  (funkční)
---------------------------------------
Klub obdržel poděkování SČF
za přínos české a mezinárodní filatelii

Na palmáre výstavy Premiera Brno 2009, které se uskutečnilo 6.9.,  obdržel náš klub z rukou místopředsedy SČF ing. Waltera Müllera písemné poděkování SČF.
SČF tak ocenil aktivitu našeho klubu při pořádání řady akcí místních i se zahraničním dopadem.
 

---------------------------------------

Premiera Brno 2009 skončila, nyní už jen na internetu
(on-line exponáty, fotografie, palmáre)

---------------------------------------
Odešli z našich řad:

O prázdninách zemřeli dva dlouholetí členové výboru našeho klubu.
3. srpna měl pohřeb Petr Baru - dlouholetý novinkář, pořadatel sběratelských setkání a dobrý přítel dlouhé řady brněnských filatelistů.
17. srpna následoval pohřeb Mgr. Jaromíra Zámečníčka, člena výboru v letech 1990 - 2003.

Oba si můžeme připomenout na společném snímku z r. 2002.
---------------------------------------
Veletržní setkání 2009
uskutečnilo se 3 a 4. dubna 2009 v obvyklých prostorách pavilonu A3. Pro ilustraci několik fotografií:

Pokladní č.1  Pátek 10 minut před otevřením Pokladní č.2 (pes jen jeden)
Velký sál Pavilon A  Průhled do menšího sálu

---------------------------------------
Výstava v Moravském Krumlově 2009
Ještě jednou v Moravském Krumlově.
Propagační výstava našeho klubu v expozici Slovanské epopeje v Moravském Krumlově - od 7. března do 30. června 2009, Fauna - filatelistická encyklopedie (p. Jedlička). Rozsah 21 ploch.
Několik snímků z instalace:

 

---------------------------------------

Zpravodaj - březen 2009, p.č.55
---------------------------------------
Valná hromada KF A. Muchy
Valná hromada našeho klubu se uskutečnila 27. 1. 2009 v 16,00hod v prostorách Pedagogické fakulty na Poříčí.
Zahájil RNDr. Okáč
Zprávu o činnosti přednesl Mgr. Schiebl
Zprávu o hospodaření přednesla pokladní pí. Henešová
Revizní zprávu podal Ing. Burian
Usnesení a plán práce na rok 2009 přednesl Ing. Švehla.
Z diskuse: 90. výročí org. filatelie v Brně - k tomuto výročí bude uspořádána soutěžní výstava Premiéra (pravděpodobně v Mahenově knihovně), cca podzimní měsíce.
Výstava BRNO 2010 zamítnuta novým vedením ČP s.p. Mj. bylo konstatováno, že v menších městech je prezentace filatelie úspěšnější než ve velkých městech, protože jejich zastupitelstva filatelistické akce chápou jako významné regionální akce a podporují je.
Podrobněji bude o VH v připravovaném Zpravodaji 1/2009.

--------------------------------------- 

Sloučení klubu KF 06-08 s klubem A. Muchy

Ve středu 10.12.2008 proběhla po naší výborové schůzi v naší klubovně ještě Valná hromada klubu 06-08. Na programu byl jediný bod - sloučení obou klubů. Z 19 současných členů KF 06-08 se na Valné hromadě vedené jeho dosavadním předsedou panem Liborem Formánkem sešla většina a potřebným procentem hlasů bylo odsouhlaseno sloučení obou klubů s tím, že KF A. Muchy (06-22) se stává klubem nástupnickým.
Znamená to, že v Brně máme o jeden filatelistický klub méně. Jeho tradice ovšem nezaniká, protože nezanikl zrušením, ale sloučil se s našim klubem. Není to také tradice ledajaká. 
KF 06-08 vznikl původně jako "České sdružení filatelistů v Brně" v r. 1919 a je nejstarším brněnským klubem. Jedním ze zakládajících členů byl i řadě dnešních filatelistů známý Matěj Wágner a v členské knize můžeme najít i gen. Syrového. Historická členská kniha se zachovala, a tím i informace o počátcích české filatelie v Brně.

Výborová schůze KF A. Muchy Valná hromada KF 06-08 Předsedové obou klubů L. Formánek a V. Schiebl

---------------------------------------  

 

Pravidelné akce:  (konkrétně viz Aktuality)

Členské kolování - pravidelně 1 den v týdnu 

Klubové výměnné schůzky - každou neděli (mimo svátky a prázdniny) - restaurace na Kounicově 22 (Cometa pub), doba konání schůzek 8,00-11,00hod.

Klubové aukce - každou poslední neděli v měsíci (mimo svátky) - od 9.00 hod v rámci klubové výměnné schůzky.

Celostátní výměnné schůzky  - podle ročního plánu vždy od 7.00 do 12.00 hod.(viz. Aktuality), MK klub, Vlhká 21 (jedna zastávka tramvaje od vlakového nádraží směr Líšeň)
 

Z klubové historie:

- 1919 - Je založeno "České sdružení filatelistů v Brně". Jeho následovník, KF06-08, se v r. 2008 slučuje s KF A. Muchy
- 1922 - Vzniká filatelistický klub ”Spolek brněnských sběratelů pošt. známek”.
- 1945 -  Klub se přejmenovává na  ”Spolek československých filatelistů v Brně”.
- 1951 -  V rámci socialistické reorganizace jsou samostatné kluby začleněny do organizací ROH u větších podníků. Většina členů, klubovna a majetek Spolku čs. filatelistů v Brně byli převedeni do Závodního klubu (ZK) při ROH KNV. Tak  vznikl ”Filatelistický odbor ZK při KNV”
- 1962 - Opět se mění název, tentokrát na  ”Filatelistický odbor ZK státních orgánů”
- 1965 -  Vzniká samostaná organizace tehdejší Národní fronty, Svaz československých filatelistů. Filatelistický odbor ZK státních orgánů se vyčleňuje  do Klubu filatelistů 06-22.
- 1982 - Se souhlasem paní Jaroslavy Muchové přijal klub čestný název Klub filatelistů Alfonse Muchy.
- 1996 - Navázána spolupráce s partnerským klubem BSV St. Pölten z Rakouska
- 2000 - Klub je odpovědný za organizaci úspěšné Celostátní výstavy s mezinárodní účastí Brno 2000
(konala se 5.-11. března 2000)
- 2002 - 2005 Klub je za SČF pověřen přípravami úspěšné Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005
(konala se 10.-15. května 2005)
- 2004 - spoluúčast na putovní výstavě o díle A. Muchy (Japonsko 2004/2005)
- 2006 - klub uspořádal první Veletržní setkání v areálu brněnského výstaviště
- 2008 - sloučení KF 06-08 s našim klubem - KF A. Muchy se stává nositelem tradic obou nejstarších brněnských klubů. 
- 2009 - na konci léta uspořádal klub z pověření SČF výstavu Premiera Brno 2009. Jednalo se o novou podobu kvalifikační výstavy s minimalizací nákladů. Z exponátů bylo vystaveno jen po jedné ploše - hodnoceny byly kompletní exponáty.    


Aktivity klubu:

- Výstavy v Moravském Krumlově
- Spolupráce se Společností památníku Alfonse Muchy v Ivančicích.
- Spolupráce s rakouským klubem filatelistů BSV St. Pölten
- Pořádání celostátních filatelistických výměnných schůzek a Veletržního setkání.
- Příprava výstavky Premiera Brno 2009
 


Práce s mládeží:
Budoucnost filatelie spočívá (stejně jako v řadě jiných disciplín) v mládeži. KF A. Muchy má jeden kroužek.
Jejich členové pravidelně vystavují a účastní se Filatelistické olympiády mládeže.


Výbor KF A. Muchy:
(od 19.2.2009)


Baru Petr ( + 2009)
Dvořáček František
Henešová Miroslava
Hvižď Jaromír
Kloubec Jiří
Klusáček Ladislav
Kramář Karel
Matoušek Pavel
Němeček František
Okáč Zdeněk (místopřed.)
Punčochář Jaroslav


Schiebl Valentin (předseda klubu)
Rafaj Alois
Švehla Vladimír
Zicha Bohdan (místopřed.)
Náhradníci:
Nevosád Zdeněk
Jiří Dostál
Jan Herman 
Revizní komise:
Adam Jan
Burian Stanislav
Matoušek František (+2009)
Stanislav Bořil 

 

Knihovna klubu filatelistů Alfonse Muchy      
(knihovna se nachází v klubovně na Orlí 30)

Seznam knihovny klubu (v Excellu-stav 2006)

Půjčování:

- Členové klubu KF A. Muchy 
Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 14 dnů
Knihy maximálně na dobu 2 měsíců

- Ostatní - po předložení průkazu totožnosti
Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 14 dnů.
Knihy maximálně na dobu 1 měsíc

Výpůjční doba
Středa 10 - 15 hod.
Pátek  14 -16,30 hod

Poplatky:

- Členové klubu KF 06-22
                    Katalogy - 1 kus 10Kč/den
                    Katalogy - prohlídka v klubovně 5 Kč/hod
                    Knihy - zdarma
- Ostatní
                   Katalogy - 1 kus 20Kč/den
                   Katalogy - prohlídka v klubovně 5 Kč/hod
                   Knihy - zdarma

Upomínky - po překročení výpůjční doby bude zaslána
                   I. upomínka - poplatek 50Kč
                   Další upomínka bude zaslána 14 dnů po první s poplatkem 100Kč

Povinnosti vypůjčovatele:
  - Pečovat o vypůjčené svazky
  - Při převzetí svazku zkontrolovat stav a úplnost svazku
  - Způsobenou škodu nahradit rovnocenným nepoškozeným výtiskem
  - Vypůjčovatel není oprávněn předávat vypůjčené svazky dalším osobám.

Pokud nemáte zobrazenu úplnou stránku
(vlevo menu s tlačítky, vpravo okno s informacemi)
můžete se na kompletní stránky dostat tudy:

Úplná stránka