Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně             ZPRAVODAJ
Redakce: J.Punčochář
Číslo 2/2004 - březen

(pořadové číslo 44)


Obsah:

Obsah:
1) Valná hromada našeho klubu
2) K organizačnímu řádu KF Alfonse Muchy
3) Filatelistické akce v Brně - 2004
4) Jsme největším klubem ve SČF

5) Brno – St Pölten
6) Výstava Žďár nad Sázavou 2004
7) Letošní výstava v Moravském Krumlově
8) Brno 2005
9) Další připravované domácí výstavy 
10) Z mládežnické filatelie
11) Výplatní otisky AČR


Máme po valné hromadě. Byl zvolen nový výbor klubu. Byl schválen organizační řád klubu a jsou tak určeny mantinely pro další činnost výboru. Největší akcí nastávajícího období bezesporu bude Evropská výstava poštovních známek Brno 2005.   Doufáme, že se do jejích příprav zapojí kromě výboru i řada dalších členů klubu. Zájemci se mohou hlásit již teď u předsedy klubu mgr. Schiebla. Nicméně zajištěny budou i standardní klubové aktivity na které jsou naši členové zvyklí a přejeme si, aby výstava byla obohacením a neprojevila se nižší kvalitou ostatních klubových akcí.

1) Valná hromada klubu


Uskutečnila se 27. ledna v MK klubu na Vlhké ulici. Celková účast byla 32 členů klubu a jako host byl přítomen tajemník SČF mgr. Maleček.

a) Ze zprávy o činnosti klubu za uplynulé období (Mgr. Schiebl)

- Klub uskutečnil celkem 45 výměnných schůzek, z toho 4 schůzky celostátní.
- Pravidelně probíhá kolování zajišťované Ing. Kloubcem v prostorách klubovny
- Výměnných schůzek se zúčastnilo celkem 3366 platících návštěvníků (mírný pokles)
- Je zajišťována informovanost členů klubu i veřejnosti prostřednictvím „Zpravodaje“ (3 čísla v r. 2003), nástěnky a klubových stránek na internetu.
- Klub uspořádal výstavu v Moravském Krumlově („Krásy živé a neživé přírody“ . Josef Sobotka), podílel se na výstavě „Český a slovenský exil“  pořádané v Mramorových sálcích Moravského zemského muzea a na požádání SČF připravil jednorámový exponát „Česká republika a její první poštovní známky“ pro Evropský salon poštovní známky FEPAPEX 2003 v Lisabonu
- Konaly se dva klubové zájezdy (v březnu do St. Pölten  v dubnu na Ostropu do Jihlavy)
- Klub navázal spolupráci s Johnem Muchou ohledně připravované výstavy o Alfonsu Muchovi v Japonsku
- Zástupci klubu se zúčastnili otevření Památníku A. Muchy v Ivančicích, pro kterému klub věnoval exponát se známkami, které se váží k mistrově tvorbě  
- Členská základna: ke 30. červnu 2003 byl stav takovýto:  327 dospělých a 20 členů v kroužcích mladých filatelistů
- Do 25. ledna mělo příspěvky zaplaceno 209 členů.
- Hospodaření klubu skončilo přebytkem (viz. zpráva o hospodaření).
- Inventury majetku byla bez závad.
- Klub se zapojil do celosvazové diskuse o budoucnosti organizované filatelie. 
- V r. 2003 pracovaly při klubu dva kroužky mladých filatelistů. Jejich členové vystavovali na řadě výstav včetně světové výstavy v Bangkoku.

b) sledovalo předání čestných odznaků SČF II. stupně čtyřem členům našeho klubu.

c) Ze zprávy o hospodaření klubu (J. Sobotka)

Celkové příjmy za rok 2003 činily 206 300 Kč,  Celkové výdaje dosáhly částky 191 653Kč.

Byla tak vytvořena rezerva ve výši cca 15 000Kč.

Hlavní příjmy:

 

Hlavní výdaje:

 

- příspěvky členů

67 650

- odvod příspěvků

43 250

- burzy-stoly a vstupné

82 954

- nákup literatury

1 071

- půjčovné

2 660

- nájmy sálu na burzy

62 040

- příspěvek magistrátu

5 000

- klubovna

20 900

- úhrada výdajů na výstavu EXIL

4 500

- odvod FÚ

2 880

- příspěvek od CP na Brno 2005

5 000

- výstava Brno 2005

33 729

- prodej katalogů

2 405

…….

 

- prodej dopisnic s přítisky

1 655

 

 

- příjem z kolování

2 755

 

 

Rozpočet na rok 2004: je stanoven jako mírně přebytkový.
Příjmy jsou plánovány ve výši 151 000Kč, výdaje v celkové výši 148 000 Kč.

d) Zpráva revizní komise (p. Adam)

Revizní komise shledala hospodaření klubu bez závad.

e) Volba výboru KF A. Muchy v Brně na období 2004/2005 (řídil Ing. Švehla):

Baru Petr

Schiebl Valentin (předseda)

Dvořáček František

Sobotka Josef

Hvižď Jaromír

Štika Petr

Kloubec Jiří

Švehla Vladimír

Klusáček Ladislav

Zicha Bohdan (místopředseda)

Kramář Karel

Adamů Petr (náhradník)

Matoušek Pavel

Rafaj Alois (náhradník)

Němeček František

Adam Jan (revizor)

Okáč Zdeněk (místopředseda)

Burian Stanislav (revizor)

Punčochář Jaroslav

Matoušek František (revizor)

V diskusi vystoupil tajemník SČF p. Maleček. Přítomné seznámil s aktuální činností SČF, vyzdvihl potřebu spolupráce SČF- ČP – filatelističtí obchodníci a informoval o jednáních okolo vydávání dalších dílů monografie.

V dalším se přítomní vyjádřili k návrhu organizačního řádu klubu a s drobnými úpravami byl organizační řád schválen.


2) K organizačnímu řádu KF A. Muchy v Brně

Organizační řád představuje jakýsi jízdní řád, jímž se řídí činnost klubu.  Po schválení je závazný zejména pro výbor klubu. Ve schváleném organizačním řádu není nic převratného. V podstatě jsou zde rozepsány zásady, kterými se klub řídil dosud. Úplné znění organizačního řádu je k dispozici v klubovně a na internetu. Návrh tohoto organizačního řádu je obsahem Zpravodaje č. 43 a definitivní znění se liší jen ve dvou bodech, které byly upraveny na základě podnětů na valné hromadě.


3) Filatelistické akce v Brně – 2004

Velké výměnné burzy - viz aktuality 2004

Klubové aukce:

-        
Každou poslední neděli v měsíci (mimo svátky) - klubová aukce KF A. Muchy při nedělní výměnné  schůzce, začátek v 9,30 hod. Prohl. materiálu před aukcí. MK Klub Vlhká 21 od 7,30 hod. Příjem materiálu v klubovně ve středu před aukcí od 10 00 hod.

Členské kolování:
-         Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 14 do 17 hod. v klubovně na Orlí 30.

Výstavky při výměnných schůzkách (vždy poslední neděli v měsíci spolu s aukcí):

březen – Známková země Tuvalu
duben – Přírodní parky               
   

Návštěva pracoviště hybridní pošty
v minulém čísle Zpravodaje je informace o exkurzy na brněnské pracoviště hybridní pošty. Tato exkurze se uskutečnila ve dnech, kdy se tento zpravodaj distribuuje.


4) Jsme největším klubem SČF

 Náš klub se stal v r. 2003 největším klubem filatelistů organizovaným v SČF. Není to bohužel tím, že by nás tolik přibývalo, ale tím, že máme zřejmě nejmenší pokles členské základny.


5) Spolupráce Brno – St. Pölten

Delegace BSV St. Pölten navštívila Brno 29. listopadu 2003. Na setkání zástupců obou klubů byla projednána spolupráce na rok 2004 a výhledově i na rok 2005.

Spolupráce mezi KF A. Muchy a BSV St. Pölten pokračuje v nezměněné podobě. První letošní akcí je zájezd do St. Pölten na jejich celostátní výměnnou burzu. Koná se již 29. února. Vzhledem k tomu, že do EU vstupujeme až poté, není to ještě bezproblémové. Příští rok to už bude lepší.

Na podzim navštíví naši rakouští přátelé opět Brno.

Příští rok bude bohatší na obou stranách. V Brně bude Evropská výstava poštovních známek Brno 2005. Rakouští kolegové připravují deset dní nato národní výstavu v St. Pölten.  V rámci spolupráce se pokusíme dojednat účast České pošty na výstavě v Rakousku.


6) Národní výstava poštovních známek Žďár 2004

Je v podstatě za dveřmi. Letošní největší domácí výstava se koná od 21. do 23. května. Je uspořádána u příležitosti 10. výročí zapsání poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jak už to bývá v posledních letech zvykem, jedná se v podstatě o dvě výstavy; vlastní výstavu Žďár 2004 a prvovýstavu Premiéra. Výstava se koná v Domě kultury na Libušínské ul. 183. Doba trvání je jen tři dny. Dá se očekávat, že zejména v sobotu bude docela nabito. 
Je zřízeno celkem deset soutěžních tříd a třída pozvaných exponátů. Uzávěrka definitivních přihlášek je 15. března 2004. Vzhledem k tomu, že Žďár nad Sázavou je jen kousek od nás a snadno dostupný, je pravděpodobné, že se hodně brněnských filatelistů do Žďáru podívá. Organizační výbor výstavy zve srdečně všechny návštěvníky. Již delší dobu je výstava propagována strojovým příležitostným razítkem.

Na výstavu Žďár 2004 připravuje klub zájezd. Zájemci se mohou hlásit na nedělních burzách, nebo v klubovně v úředních hodinách. Tam jim budou také sděleny další informace.
         


7) Moravský Krumlov 2004

Také letos se uskuteční dlouhodobá výstavka našeho klubu na zámku v Moravském Krumlově. Bude otevřena od 1. dubna do 31. října.

Letos bude vystaven exponát „Dobývání a výzkum vesmíru“ (Fr. Němeček) v rozsahu 23 ploch. Všechny, kdo mají cestu tímto směrem srdečně zveme.  


8) Připravujeme Evropskou výstavu poštovních známek Brno 2005

    V současné době končí distribuce Bulletinů č. 2 s propozicemi a přihláškami. První přihlášky také již organizační výbor obdržel a definitivní uzávěrka přihlášek je 30. června 2004. Kromě filatelistického odboru, který zpracovává přihlášky, už pracují naplno i další odbory. Již od konce r. 2003 jsou do Brna sváženy výstavní rámy, které jsou kontrolovány a opravovány. Vzniká koncepce palmáre, slavnostního večera, dalších doprovodných a společenských akcí i odborných seminářů a zájezdů pro zahraniční a mimobrněnské návštěvníky. S krátkými přestávkami už bude tento přípravný shon pokračovat až do výstavy.

    
O Brno 2005 projevilo zájem již i několik vystavovatelů ze zámoří. Ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o výstavu „evropskou“ pod záštitou FEPA je její statut stanoven jednoznačně a zámořští vystavovatelé nemohou soutěžit (pokud jejich organizace není členem FEPA). Pokud bude dostatečná výstavní kapacita, mohou být takovéto exponáty vystaveny ve třídě nesoutěžní.     
    
Bývá zvykem, že na velkých filatelistických výstavách jsou vystaveny i některé proslavené známkové rarity. Brno 2005 by takovou velkou výstavou mělo být. Mělo by se jednat o největší filatelistickou výstavu od vzniku ČR a pravděpodobně i o největší domácí výstavu od r. 1988. Oproti výstavě z r. 2000 je její statut o dva stupně výš a měla by být i více než dvakrát větší. Proto by pořadatelé našim filatelistům i veřejnosti rádi ukázali některou ze světových rarit. V současné probíhají jednání s majiteli některých rarit, mj. i se správcem filatelistických sbírek britské královny Alžběty 2 a Monackým knížectvím.
    
Rarity jsou ovšem jen jedním z lákadel. Úspěch výstavy se bude odvíjet především od toho, kolik a jak kvalitních exponátů se na výstavě představí. To budeme moci odhadnout až po uzávěrce přihlášek a definitivní názor si budeme moci utvořit až po otevření výstavy.
      
Z emisí, které byly vydány k výstavě jste jistě zaregistrovali známkové sešitky emise Tradice české známkové tvorby. Kupóny sešitku jsou věnovány Brno a výstavě Brno 2005. Další emise vyšla 18. února. Jedná se chrám Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně. Tato známka vyšla v TL o čtyřech známkách a dvou kupónech. Tištěna je ocelotiskem z plochy a kupóny jsou opět věnovány Brnu 2005.
     Filatelie Klim a organizační výbor výstavy uspořádaly při této příležitosti slavnostní křest této známky. Uskutečnil se nedaleko chrámu v Zámečku v areálu brněnského výstaviště. Křtu se zúčastnil jak autor návrhu Karel Zeman, tak rytec Jaroslav Tvrdoň.
     Za Českou poštu s. p. promluvil  ing. Marian Pavelka, ředitel Odštěpného závodu Jižní Morava, za SČF člen výkonného výboru SČF RNDr. Zdeněk Okáč a za organizační výbor výstavy jeho předseda mgr. Valentin Schiebl.
     Vlastní křest provedla místostarostka městské části Brno střed ing. Svobodová spolu s p. Pavelkou. Přítomní (kterých bylo přes padesát) si pak připili na úspěšnou cestu známky do světa. Účastníci také využili příležitosti k malé autogramiádě obou umělců a nechali si podepsat známky, obálky prvního dne i, k této příležitosti připravené, zdařilé pamětní listy.
     Oba tvůrci známky zodpověděli také několik dotazů položených zvídavými účastníky křtu. Karel Zeman vyložil svůj přístup při tvorbě návrhu a věnoval se také motivu na obálce prvního dne, která chrám na známce spojuje s postavou 6. opata přilehlého kláštera Gregora Mendela.  Na závěr ještě zodpověděli oba protagonisté i organizátoři výstavy několik dotazů přítomným novinářům.


9) Připravované výstavy

Žďár nad Sázavou 2004, Celostátní výstava poštovních známek a výstava Premiéra, 21. - 23. května 2004
Dům kultury, Libušínská 183, pořádá KF 06-10 Žďár nad Sázavou, exponáty dospělých i mládeže
Kontakt: Ing. Jan Hrdina, Sadová 15, 591 01 Žďár nad Sázavou

Definitivní přihlášky nutno zaslat do 15.3.2004

Mladá Příbram 24. června – 4. července 2004 národní výstava poštovních známek mládeže, Příbram

Sběratel 2004 10. – 12. září 2004
veletrh sběratelských oborů a výstava poštovních známek, Praha, výstaviště Holešovice

Aerospace ´04 Vysoké Mýto, 5. - 10. října 2004

Klub filatelistů KF 05-11 Vysoké Mýto uspořádá regionální filatelistickou výstavu s mezinárodní účastí AEROSPACE ´04. Budou vystaveny exponáty s náměty letectví a kosmonautika. Součástí výstavy bude výstava Premiéra.

Kontakt na organizační výbor - e-mail: technika@nopek.cz .
Písemně: Ing. Petr Fencl, Škrétova 34, 566 01 Vysoké Mýto.

SCOUTPHILEX 04 Praha, Regionální oborová tematická výstava se zahr. účastí, 13. - 17. října 2004
KC Zahrada, Malenická 1784, Praha Chodov. Pořádá SČF-ČNS, sekce Skauting a další. 

Brno 2005, Evropská výstava poštovních známek, 10. - 15. 5. 2005
Areál brněnského výstaviště, pořádá SČF a Česká pošta s.p.
Kontakt: členové výboru našeho klubu

EUREGIO EGRENSIS, Karlovy Vary 2006


10) Z mládežnické filatelie


Každoročně probíhá soutěž mezi oblastními komisemi mládeže (OKM) v rámci ČR. Předkládáme výsledky OKM jižní Moravy  

Jak vidíte, naši mládežníci jsou s velkým náskokem na prvním místě. Velký podíl na tom mají i mládežníci našeho klubu vedení Josefem Sobotkou. Pravidelně vystavují na domácích i zahraničních výstavách a dosahují pěkných umístění. Jejich výsledky v oblasti uvidíte na následující stránce.

Pro zajímavost uvádím  počty kroužků mladých filatelistů (KMF) a mládežníků, jak je přivezl předseda OKM JM (Z. Okáč) z pražského zasedání komise mládeže.

Vyhodnocení soutěže aktivity mezi KMF jižní Moravy za rok 2003


11) Výplatní otisky Armády české republiky


Výplatní otisk je filatelistický materiál, bez kterého se většina námětových exponátů neobejde a objevují se i v exponátech dalších tříd. Mimo to je možné je sbírat samostatně, jako jeden druh potvrzení o zaplacení poštovného. Oproti ostatním poštovním ceninám sloužícím k uhrazení poštovného má však jedno specifikum – velkou většinu výplatních otisků  si objednává  uživatel, který si sám rozhoduje i o vzhledu uživatelské části otisku. Ovšem výplatní otisk je filatelistický materiál, který jednoznačně vzešel z potřeb poštovního provozu. Tím se zásadně liší např. od známek s přítiskovými kupóny, kde přítisk si rovněž objednává uživatel. Navíc jsou zde diametrální rozdíly v počtech kusů na zásilkách.

Na rozdíl od ostatních cenin není uvedení firemních výplatních strojků do provozu, ani změny ve vzhledu jejich výplatních otisků a údaje o délce používání nikde zveřejňováno. Filatelisté se mohou orientovat jen podle vlastních poznatků. 

Existují velcí a malí uživatelé výplatních strojků. Tento článek chce představit jednoho z velkých uživatelů, který se na výplatních otiscích objevil nedávno, používá desítek výplatních strojků a přitom se nám nemusí jeho výplatní otisk dostat do ruky.

Jedná se o Armádu české republiky (dále jen AČR). Vzhledem k její podřízenosti Ministerstvu obrany   ČR (dále jen MOČR) nesou všechny výplatní otisky armády označení tohoto ministerstva. Do užívání jsou výplatní strojky zaváděny postupně a zřejmě se objeví (nebo již objevily) ve všech posádkových městech. I v případě, že již byly zavedeny všude, je možné očekávat další otisky, protože u výplatních otisků (dále jen VO) se mohou záměrné i náhodné změny dané provozem objevit kdykoliv. Navíc reforma AČR dokáže s zamíchat s jinými věcmi než je užívání výplatních strojků.

Při uvádění roků u jednotlivých VO vycházím z mě dostupných materiálů. Některé VO mohly být používány již dříve.

První výplatní otisk AČR mám z roku 1998. Jak by odpovídalo logice, jedná se o VO z Prahy a Brna, tedy největších měst. Brněnský je v používání dodnes. Jejich obrazová část je standardní - znak AČR.

 - Brno, pošta Brno 2, licenční číslo 28020941
 -
Praha, pošta Praha 6, licenční číslo 25026739  

V roce 1999 jsem si doplnil i VO další:
§        České Budějovice, licenční číslo: 25026746
§        Tábor, licence: 28019104
§        Olomouc, licence: 28020939
§        Stará Boleslav, pošta: Brandýs n. Labem/St. Boleslav, licence: 25026755
§        Vyškov, licence: 25026726

Všechny VO mají stejnou podobu jako VO z Prahy a Brna.

Nicméně již v r. 1999 se objevila dosud jediná výjimka ve vzhledu armádních otisků a tou je VO ke vstupu ČR do NATO. Má jinou podobu (v obrazové části je mapa ČR a znak NATO), používá se od března 1999 na dvou poštách a používá se dodnes.

 -
Praha, pošta Praha 6, licenční číslo 25026739  
 - Praha, pošta Praha 614, licenční číslo 28020942  

Následoval rok 2000. Na korespondenci se začaly objevovat i VO  z dalších měst:

§        Pardubice, licence 25026732
§        Tábor, nová licence: 28020946
§        Žďár nad Sázavou, licence: 25039400

Rok 2001:

§        Přerov, licence: 25031717
§        Třebíč, licence: 25039398
§        Litoměřice, licence: 25026747
§        Náměšť nad Oslavou, licence: 25039397

Rok 2002:

§        Jince, licence: 25034745
§        Č. Krumlov, licence: 25031737

§       
Prostějov, licence 25031700
§        České Budějovice, licence: 25026746 - obrácené denní razítko o 180 st.

§        Plzeň, licence: 25026754
§        Lipnik nad Bečvou, licence: 2503472
 

Rok 2003:

§        Jaroměř, licence: 25039387
§        Týniště nad Orlicí, licence: 25031724
§        Radošov, pošta Bochov, licence 25039378
§        Květná, pošta Polička, licence: 25039042
§        Hodslavice, licence:  25034720

Rok 2004:

§        Stará Boleslav, pošta: Brandýs n.Labem -St. Bol. 2, nová licence: 25039036

 

Tím jsme se dostali až do současnosti.

Z přehledu těchto VO je patrné, že i v soudobém materiálu z korespondence můžeme při soustavném sledování najít zajímavosti i větší související skupiny. Je to ovšem leckdy náročné na prostor a čas.

Jaroslav Punčochář