wpe1.jpg (22268 bytes)
METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ MLADÝCH FILATELISTŮ JIŽNÍ MORAVY
Číslo 95        únor 2004
Vydává oblastní komise mládeže SČF Brno Neprodejné
Předseda OKM a redaktor KURÝRA:
RNDr. Zdeněk Okáč, Slámova 39, 61800 Brno


POZVÁNKA

OBSAH:
Úvodní slovo
Aktiv vedoucích KMF 29.11.2003
Plenární zasedání komise mládeže SČF dne 31.ledna 2004
Vyhodnocení soutěže mezi KMF jižní Moravy za rok 2003
Soutěž mezi OKM SČF za rok 2003
BRNO 2005


Vážení a milí vedoucí KMF,

 Již uběhl první měsíc nového roku a já Vám předkládám další číslo našeho nepravidelného KURÝRA. V dalších článcích budete mít mnoho možností se zamyslet, jak svoji činnost s mladými filatelisty zaměřit a rozšířit.

Jako obvykle nejprve rekapitulujme společně rok minulý. Pohledem na níže uvedené výsledky soutěže mezi oblastními komisemi mládeže SČF je jasné, že naše oblast po právu zaujala opět první místo v mezikrajové soutěži. Děkuji všem vedoucím, kteří se na této skutečnosti podíleli. Ať to byla příprava mládežníků na FO, nebo na získání OOZ mladého filatelisty, ať to byla příprava exponátů na tuzemské i zahraniční výstavy nebo i další aktivity s mládeží. Vím, že situace v naší oblasti je relativně dobrá proti jiným oblastem, jak se můžete dočíst dále. Za vším je potřeba vidět Vaši velikou péči o svěřence, které vychováváte. Práce s mládeží je velmi složitá a Vám vyslovuji za ni velký dík. 
      V krátké zprávě se dočtete o zasedání pléna KM SČF v Praze dne 31.1.2004. I zde jsme hodnotili minulou činnost a připravovali se na letošní rok. V přípravě výstavní činnosti jsme dostali nabídku na výstavu SCOUTPHILEX 04.  Jen upřesňuji, že termín k odevzdání přihlášek je pro nás prodloužen do konce dubna a výstavní výbor má zájem na vystavení i některých našich mládežnických exponátů.

Máme nicméně před sebou nový ročník FO s aktuálním tématem vstupu ČR do EU. Poměrně rozsáhlý materiál k tomuto tématu zpracovala KM SČF.  Již byl stanoven termín  konání národního kola na sobotu 5. června 2004. Oblastní kolo proběhne v  sobotu 15. května 2004 v Brně. Také uspořádáme kromě oblastního kola FO dva samostatné aktivy vedoucích. Jeden z nich proběhne v květnu při Národní výstavě poštovních známek Žďár nad Sázavou 2004. Předpokládám, že uspořádáte se svými mládežníky zájezd na prohlídku výstavy, kterou spojíte s účastí na aktivu vedoucích.

Vážení vedoucí, přestože nás neustále ubývá, byl bych rád, aby naše společné úsilí při výchově mládeže bylo i nadále úspěšné.

K tomu Vám všem přeji mnoho sil a zdaru.

RNDr. Zdeněk Okáč 
předseda OKM SČF jižní Moravy 


Aktiv vedoucích KMF oblastní komise mládeže jižní Moravy dne 29.11.2003

V sobotu dne 29.11.2003 se konal aktiv vedoucích z naší oblasti. Myslím si, že jeho průběh byl přínosem. Z jeho průběhu je jasné, že setkání s vedoucími jsou nesmírně důležitá.

K vlastnímu průběhu připomínám:

1)     Hodnocení činnosti a informace z KM SČF přednesl dr. Okáč.  Důležité bylo hodnocení setkání ve Svitavách. Zde proběhlo vše velmi pěkně. Jedinou závadou bylo malé množství zahraničních účastníků, což způsobilo deficit ve financování této akce. S finančními problémy se také potýká OV Ostropy v Jihlavě. Ze zahraničních akcí je třeba připomenout setkání mládežníků při výstavě Graz v Rakousku. K zajímavostem patří i nekonání se evropské výstavy FEPA - PETROHRAD 2003.

2)     Výstavní činnost v roce 2004 (přehled výstav tuzemských, kde se můžeme zúčastnit):

- Národní výstava a Premiéra Žďár nad Sázavou  21.–23.5.2004, 
            - Mladá Příbram  24.– 4.7.2004,
            - AEROSPACE 2004, Vysoké Mýto 5.–10.10.2004,
            - SCOUTPHILEX ´04, Praha 15.-17.10.2004,
            - SBĚRATEL 04, Praha 10.-12.9.2004

3)     Výstavní činnost zahraniční (obesílá ji KM SČF):
- ÖVERBIA 2004, Klosterneuburk, Rakousko
- Sindelfingen 2004, Německo, 
- SINGAPORE

4)     Informace z VV SČF a předsednictva (dr.Okáč). Předsednictvo se schází 2x ročně a VV SČF asi 6x za rok. Z jednání uvádíme: 
- ročenka svazu vyjde v druhém kvartále 2004 jako informační publikace o SČF,
- kluby Kroměříž, Jihlava a Náměšť nad  Oslavou dostaly svazové čestné uznání,
- vyznamenání obdrželi i někteří vedoucí KMF (ing. Koukal, pí Žůrková), - Ing. Beneš v POFISU bude vydávat další díly MONOGRAFIE,  
- rozpočet svazu na rok 2004 byl přepracován, aby nebyl deficitní,  
- byl schválen organizační řád SČF.

5)     Informace o novém ročníku FO a OOZ přednesl pan Dvořáček. Materiály byly uveřejněny v minulých KURÝRECH. Další materiál, který zpracovala KM SČF, je v tomto čísle dále. Vedoucí v tomto okamžiku mají dostatek informací o letošním ročníku. Co se týká OOZ mladého filatelisty, zůstávají pravidla pro jeho získávání stejná. Využijme tedy možností odměnit aktivní mládežníky alespoň touto cestou.

6)     Informace o výstavě BRNO 2005 přednesl Ing. Punčochář. Novinky z příprav se dočtete v tomto KURÝRU dále.

7)     Různé:  
- pan Sobotka informoval o účasti mládežníků na výstavě Bankong (stříbrná medaile !),  
- pan Tůma – dotaz na soutěž aktivity – zařadit bod o elektronických prezentacích KMF,  
- Ing.Koukal informoval o zahájení výstavy v Tišnově (přítomen pan Emanuel Ranný).

8)     Filatelistické ukázky: Zásluhou pana Kopřivy a Musila si vedoucí po skončení programu prohlédli ukázky z filatelistických sbírek první republiky a Rakouska. Oběma jmenovaným děkujeme za předvedení svých sbírek.

Elreda Štěrbová
tajemnice komise


Zasedání pléna KM  SČF  31.1.2004  

V sobotu dne 31.1.2004 se v Praze konalo zasedání pléna komise mládeže SČF. Na začátku jsme vyslechli smutnou zprávu, že nás ve věku 80 let opustil dlouholetý předseda KM SČF a dlouholetý tajemník tehdejšího federálního SČSF pan PhDr. František Švarc. Byl v sedmdesátých a osmdesátých létech i členem komise mládeže FIPu.

Z dalšího jednání vybírám:

1)     Pan Ivan Vápenka nás seznámil s materiálem a záměrem vystavit na skautské výstavě i exponáty mladých filatelistů. Žádá proto KM SČF o pomoc při získávání vystavovatelů.  Pokud  by  oslovení mladí  filatelisté chtěli  vystavovat,  mají možnost zaslat přihlášku přímo panu  Vápenkovi  na adresu uvedenou v příloze tohoto KURÝRA (jen papírová verze). Pro mládežníky platí termín do konce dubna s tím, že exponát musí být upraven ve smyslu uveřejněného článku.

2)     Při hodnocení uplynulého roku se předseda KM SČF RNDr. Zdeněk Töpfer zaměřil na některé akce, které proběhly. Například hodnotil kladně přípravu a průběh setkání ve Svitavách. Záporem akce byla malá účast zahraničních delegací, která se odrazila na deficitu financování akce. Jinou důležitou akcí mezinárodního charakteru bylo mezinárodní setkání mladých filatelistů v Grazu, kde se konala i výstava. O těchto akcích bylo již v minulém KURÝRU více. Pochvalně se vyjádřil i o zahraničních vystavovatelských úspěších, na kterých mají lví podíl mládežníci z naší oblasti.

3)     Byly schváleny výsledky soutěže mezi oblastmi (viz samostatný článek).

4)     Rámcově se připravily akce, kterých se KM SČF zúčastní. Jedná se především o výstavy, o kterých máte přehled v následujícím zápisu z našeho aktivu. Dále je to příprava FO, jejího závěrečného – národního kola. Letos se bude konat v Praze jako jednodenní akce v sobotu 5.června. Mezinárodní setkání filatelistické mládeže bude letos v Holandsku. KM SČF prověří účast české delegace. Hlavní akcí v tuzemsku bude výstava Mladá Příbram. Bohužel KM dosud neobdržela přihlášky a propozice výstavy. Jakmile budou k dispozici, KM je rozešle.

      5)   Ze zpráv předsedů krajských komisí uvádím tradičně počty KMF a
            mládežníků:

Oblast KMF počet členů
Praha   3 31+10 nepl.  
        4 22
StřČ                   7 54
      14 89
                         5 40
JM       17  76  
SevČ     6 27
SM         12 27+47 nepl.

Vyhodnocení soutěže mezi KMF jižní Moravy za rok 2003

 

Pořadí KMF 56- místo vedoucí body KF 06-
1. 24 Brno Josef Sobotka 4040 22
2. 83 Znojmo Stanislav Dušek 3890 24
3. 93 Jihlava Martin Tůma 3390 40
4. 104 Zlín Josef Kopřiva 1820 02
5. 44 Uherský Brod  Jan Fridrich 1160 14
6. 23 Kroměříž Marie Žůrková 800 05
7. 20 Bystřice n/Per. Antonín Ráčil 690 70
8. 43 Vizovice František Martykán 370 25
9. 15 Velké Opatovice Emil Pohl 320 80
10.           111  Kyjov Daňeček František,Ing. 160         20
11. 07 Žďár nad Sázavou  Ing.Jiří Koukal 150 10
12.    08       Adamov             Švehla Karel,Ing.        150         04
13. 36 Jihlava  Ing.Eduard Klečka 120 40

Soutěž byla uzavřena a vyhodnocena 14.února 2004 na zasedání OKM 
v Brně.Soutěže se zúčastnilo 13 KMF, které se dohromady setkaly na 298 schůzkách. Nejvíce schůzek měly tato KMF: 56-93 Jihlava–45; 56-104 Zlín–38 a 56-83 Znojmo-37. Dvou seminářů se zúčastnilo 6 vedoucích, jednoho semináře 6 vedoucích a pouze jeden se nezúčastnil žádného. V organizačních záležitostech získalo plný počet bodů 7 kroužků.
     
Kroniku o své činnosti si vede 10 kroužků. Kroužkové kolo FO proběhlo v sedmi KMF a oblastního kola se zúčastnilo 6 KMF. Národního kola se zúčastnili zástupci ze dvou KMF. V národním kole získali tři prvá a jedno šesté místo. V minulém období získal jeden mládežník OOZ II.st. a čtyři mládežníci OOZ III.st. Ve filatelistické činnosti obdržely nejvíce bodů tyto KMF: 93 – Jihlava (2840 bodů), 83 – Znojmo (1440 bodů) a 44 – Uherský Brod (870 bodů).
     
Propagačních výstavek v rozsahu 8 listů bylo uspořádáno 14, v rozsahu 12-32 listů 56, s rozsahem 33-80 listů 7. Jeden kroužek vystavoval jeden exponát na bezdotační  výstavě a tři kroužky se zúčastnily soutěžních výstav. Nejvíce bodů ve výstavní činnosti získaly KMF 93-Jihlava (4390 bodů), 24-Brno (4040 bodů) a 83-Znojmo (3890 bodů).
     
I letos zajistí OKM pro první tři kroužky jako odměnu předplatné čaopisu MERKUR-REVUE na rok 2004.

Antonín Machala
člen OKM


Soutěž mezi OKM SČF za rok 2003

   

Praha StřČ   JČ     SevČ   VČ     JM SM
Celostátní kolo FO:
kat “Z”  -       77 77   - 68    64 86    75
kat “A”   63 78 54  65 83 72
kat.”B” 57 75 - -      - 80     91 80
kat “C”  31 63 76  -     79 73 62 70
FO celkem   151 293 207 - 272 217 322 297
Výstavy
PZ á135 1-135
MPZ á120 1-120 2-240 2-240 2-240
S á105   2-210 5-525 2-210 10-1050
MS á90 1-90 2-180 3-270 5-450
PS á75 1-75 3-225 1-75
MPS á60
B á45 4-180
MB á30
Ú á15
Mezinár. +20   - - - 1-20  2-40  2-40  5-100 -
Výstavy
Celkem
300  - - 140 1060 1165 2050 -
OOZ 2. St -   - - - - - (1) 60 -
OOZ 1. st   - - - - - - - -
Celkem bodů 451 293 207 140 1272 1382 2432 297
Pořadí obl. 4. 6.    7. 8. 3. 2. 1. 5.

Poznámka: Pokud srovnáte tabulku minulého vyhodnocení této soutěže s nynější, je Vám jistě jasné, jak se výrazně zvětšil odstup našeho prvního místa od druhého. Je to především zásluhou výstavní činnosti i OOZ, jak jsem již dříve naznačil. Podle diskuse z naší oblasti jsem dosáhl i slibovaného zařazení nového kritéria pro rok 2004. Tím je elektronická prezentace (program nebo stránky) KMF nebo jeho členů. Uvidíme, jak se bude dařit naší oblasti v příštím roce. 
Podle materiálu KM SČF přepsal Z.Okáč


Výstava BRNO 2005

Evropská výstava poštovních známek Brno 2005 na počátku r. 2004
     Současná fáze příprav je nejdůležitějším obdobím pro zajištění úspěchu výstavy. Jsou rozesílány Bulletiny č. 2 s propozicemi a přihláškami. První přihlášky také již organizační výbor obdržel a definitivní uzávěrka přihlášek je 30. června 2004. Kromě filatelistického odboru, který zpracovává přihlášky, už pracují naplno i další odbory. Již od konce r. 2003 jsou do Brna sváženy výstavní rámy, které jsou kontrolovány a opravovány. Vzniká koncepce palmáre, slavnostního večera, dalších doprovodných a společenských akcí i odborných seminářů a zájezdů pro zahraniční a mimobrněnské návštěvníky. S krátkými přestávkami už bude tento přípravný shon pokračovat až do výstavy.

     O Brno 2005 projevilo zájem již i několik vystavovatelů ze zámoří. Ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o výstavu „evropskou“ pod záštitou FEPA je její statut stanoven jednoznačně a zámořští vystavovatelé nemohou soutěžit (pokud jejich organizace není členem FEPA). Pokud bude dostatečná výstavní kapacita, mohou být takovéto exponáty vystaveny ve třídě nesoutěžní.     

     Bývá zvykem, že na velkých filatelistických výstavách jsou vystaveny i některé proslavené známkové rarity. Brno 2005 by takovou velkou výstavou mělo být. Mělo by se jednat o největší filatelistickou výstavu od vzniku ČR a pravděpodobně i o největší domácí výstavu od r. 1988. Oproti výstavě z r. 2000 je její statut o dva stupně výš a měla by být i více než dvakrát větší. Proto by pořadatelé našim filatelistům i veřejnosti rádi ukázali některou ze světových rarit. V současné probíhají jednání s majiteli některých rarit, mj. i se správcem filatelistických sbírek britské královny Alžběty 2.

     Rarity jsou ovšem jen jedním z lákadel. Úspěch výstavy se bude odvíjet především od toho, kolik a jak kvalitních exponátů se na výstavě představí. To budeme moci odhadnout až po uzávěrce přihlášek a definitivní názor si budeme moci utvořit až po otevření výstavy.

     Brněnské výstaviště bývá místem velkých setkání odborníků i veřejnosti zaměřených na různé obory. Česká pošta a Svaz českých filatelistů chtějí všechny filatelisty i veřejnost pozvat na setkání s evropskou filatelií, pro niž se brány Brněnského výstaviště otevřou 10. května 2005.    
Jen pro informaci o aktivitě naši Oblastní komise mládeže; čtyři členové OKM jsou vedoucími výstavních odborů a další členové se podílejí na přípravách jako členové organizačního výboru.

Další informací můžete nalézt na internetové adrese  http://home.tiscali.cz/brno2005/ , kde jsou již déle než rok základní informace o výstavě.

Ing. Jaroslav Punčochář
vedoucí propagačního odboru