ČVUT PRAHA
17.8.2003ČVUT Praha

Dnešní ČVUT bylo založeno 18. ledna 1707 císařem Josefem I. z iniciativy uznávaného odborníka na fortifikační práce Josefa Christiana Willenberga, jenž byl ustanoven profesorem podle dekretu zemských stavů dne 9. listopadu 1717. Výuka na této první veřejné inženýrské škole ve střední Evropě byla zahájena v lednu následujícího roku.
Vysoká škola byla pojmenována "Stavovská inženýrská škola v Praze". Teprve 30 let po založení této pražské školy vznikla později věhlasná a dosud existující pařížská vysoká škola " École Nationale des Ponts et Chaussées".
Roku 1803 schválil císař návrh na přeměnu Stavovské inženýrské školy na polytechniku, kterou uvedl v život F. J. Gerstner, astronom a profesor matematiky a mechaniky, po vzoru pařížské polytechniky. Pražská polytechnika zůstala až do r. 1815 součástí pražské Univerzity. K významným osobnostem Polytechniky patřil kromě F. J. Gerstnera, tvůrce projektu koněspřežné železnice z Českých Budějovic do Lince, i Christian Doppler, profesor matematiky a praktické geometrie.
Název České vysoké učení technické v Praze nese škola od roku 1920.
Letecké odbornosti se na ČVUT vyučují na dvou katedrách

Fakulta strojní
Odbor letadel byl ustaven z Katedry letadel v roce 1998 jako jeden z odborů nově založeného Ústavu vozidel a letadlové techniky na FS-ČVUT.
Dílčí výuka letadlové techniky probíhala na ČVUT již před druhou světovou válkou (přednášky prof. M. Hajna, prof. Šolína a dalších. Po válce, v
letech 1945 - 1951 se konaly učební běhy pro letectví, ale pak byla výuka letectví převedena do Vojenské technické akademie v Brně. Samostatná Katedra letadel se utvořila až v roce 1976 na základě přímé podpory leteckého průmyslu. Zásluhu na jejím vzniku má především její první vedoucí Prof. Jan Jerie, významný odborník v oboru energetických a lopatkových strojů. Mezi významné osobnostmi, které stály v čele této katedry patří Prof. Antonín Málek (oblast letecké motory) a Prof. Václav Brož (aerodynamika).
Činnost Odboru letadel je zaměřena na teorii, projektování a konstrukci letadel a leteckých motorů, dále pak na provoz, opravy a údržbu letecké techniky. V rámci grantové činnosti jsou řešeny výzkumné úkoly z oblasti vnější i vnitřní aerodynamiky a vývoje leteckých konstrukcí ultralehkých letounů.
Odborná spolupráce a konzultačně-poradenská činnost je nabízena leteckým podnikům i ostatním firmám při řešení návrhových, vývojových a konstrukčních prací v oboru stavba letadel, letecké pohonné jednotky a letecký provoz.
Odbor letadel zajišťuje výuku v konstrukčním oboru Letadlová technika a v provozně-ekonomickém oboru Letecký provoz.

Obor Letadlová technika připravuje absolventy pro potřeby technologie výroby letadel a motorů leteckého průmyslu v oblastech konstrukce a projektování, vývoje a výzkumu letecké techniky. Studenti získávají hlubší teoretické znalosti v základních inženýrských disciplínách letadlové techniky: aerodynamika, mechanika letu, teorie motorů, pevnost leteckých konstrukcí a leteckých motorů, letecké materiály, technologie výroby letadel a leteckých motorů. Do r. 2003 prošlo strojní fakultou na 900 studentů oborů Stavba letadel, Letecké motory, Letecká výroba a Letecký provoz.

Fakulta dopravní

Fakulta dopravní je zatím nejmladší fakultou ze všech šesti fakult Českého vysokého učení technického v Praze.
Fakulta dopravní byla zřízena od září 1952 původně jako součást ČVUT.  
Jako samostatná Vysoká škola železniční zahájila činnost od školního roku 1953/54 v Praze-Karlíně se čtyřmi fakultami: stavební; strojní; elektrotechnická; dopravní. Od školního roku 1960/61 byla přemístěna do Žiliny a změnila název na Vysoká škola dopravy a spojov.
Po rozdělení ČSFR dochází ke vzniku Fakulty dopravní jako součásti ČVUT v Praze se zahájením výuky ve školním roce1993/94
. Fakulta dopravní získala akreditaci pro inženýrské studium rozhodnutím Akreditační komise ČR z 5. května 1993.
Fakulta se orientovala především na průřezové obory dopravy. Specialisté pro civilní letectví byli nejdříve vychovávání v rámci inženýrského oboru “Management a ekonomika dopravy a telekomunikací”a v roce 1999 byl akreditován inženýrský obor “Provoz a řízení letecké dopravy”. V roce 2002 byli do uvedeného oboru přijímáni poslední studenti, protože od příštího roku se na Fakultě dopravní přechází na
strukturované vysokoškolské vzdělání (bakalářský, magisterský a doktorský studijní obor).
Ve stávajícím studijním oboru “Provoz a řízení letecké dopravy” jsou vychovávání specialisté v rámci šesti projektů:

  • Pilotní výcvik dle evropských standardů
  • Moderní trendy rozvoje letišť
  • Systémy zabezpečení a řízení letového provozu
  • Evropský přístup k údržbě letadel
  • Jakost a kvalita v civilním letectví
  • Provoz a ekonomika letecké dopravy

Fakulta působí jako organizace pro teoretickou výchovu dopravních pilotů v integrovaném kursu podle evropských předpisů JAR-FCL 1 schválená Úřadem pro civilní letectví ČR. Získala certifikát Organizace pro výcvik pilotů č. 10 (FTO 010).

Na Fakultě dopravní vznikla od 1.3.2002 Katedra letecké dopravy. Základním posláním Katedry letecké dopravy je příprava vysokoškolských odborníků pro civilní letectví České republiky. V současnosti se jedná o jedinou katedru v České republice orientovanou na provozně-technickou a provozně-ekonomickou problematiku civilního letectví. 
Nově (r. 2003) je v plánech magisterské studium Provoz a řízení letecké dopravy a bakalářské studium Profesionální pilot. 

Fakulta elektrotechnická
Ve spolupráci s odborem letadel zřídila obor Letecké informační a řídící systémy.

celinová obálka