Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně ZPRAVODAJ

Redakce: J.Punčochář, číslo 1/2006 - březen,(číslo 48)

        

OBSAH:
-Valná hromada našeho klubu
-
Nové poštovní sazby ČP pro zásilky do zahraničí
-
SČF má vlastní internetové stránky
-Klubové internetové stránky
-Praga 2008
-
Známky s kupony pro přítisky
-
Příležitostný otisk výplatního stroje Ministerstva obrany ČR
-Pocta Kateřině neumanové 

-Plánované výstavy v ČR
  

Náš klub v posledních letech dokázal, že umí zorganizovat velké výstavy. Navíc pořádá každoročně řadu celostátních sběratelských setkání i klubových výměnných schůzek. Bohužel ekonomická stránka těchto schůzek je už méně příznivá a vzhledem k trvalému růstu cen i poklesu návštěvnosti je to důvod k zamyšlení jak dál.

Bylo rozhodnuto, že se jako klub budeme snažit uspořádat sběratelské setkání na poněkud vyšší úrovni a pokud budou okolnosti příznivé vytvoříme jakousi tradici veletržních setkání navazujících na zde uspořádané výstavy. Výbor klubu tak přijal podnět ing. Kloubce, který s nápadem přišel a výsledkem je 
VELETRŽNÍ SETKÁNÍ BRNO 2006.

Valná hromada našeho klubu

 

 Valná hromada (VH) se konala 23.ledna 2006.

Zprávu o činnosti přednesl předseda klubu Mgr. Schiebl. Věnoval se hlavní loňské aktivitě, kterou byla výstava Brno 2005. Seznamil přítomné se základními čísly, zajímavostmi i výsledky (jsou uvedeny v minulém čísle Zpravodaje). Za náš klub vystavovali čtyři mládežnici a ve třídě literatury jeden dospělý.

V dalším informoval Mgr. Schiebl o valné hromadě SČF, která se uskutečnila v prosinci loňského roku. Předsedou SČF byl opětovně zvolen ing. Brendl. Místopředsedy byli zvoleni ing. Vaníček a ing. Müller. Tajemníkem SČF je i pro další období Mgr. Maleček. Dále bylo zvoleno 19 členů předsednictva SČF. Za náš klub je členem předsednictva dr. Okáč a prvním náhradníkem dr. Matoušek.

Na valné hromadě SČF byly schváleny nové stanovy SČF. Odtud vyplynul úkol i pro náš klub sladit organizační řád klubu s těmito novými stanovami.

Informace k dalším aktivitám klubu:

a)     výměnné schůzky – uskutečnilo se 36 klubových výměnných schůzek a čtyři celostátní setkání. Vzhledem k růstu nájmů se zvyšovaly ceny vstupného, co se promítlo i do snížené návštěvnosti. Celkově skončily nedělní klubové schůzky schodkem cca 15 000Kč. Vzhledem k neudržitelnosti tohoto trendu do budoucnosti byly nedělní schůzky přeloženy do restaurace „U Dvořáků“.

b)    novinková služba – bez problémů prostřednictvím p. Baru

c)     členské kolování – proběhlo jím 17 výběrů a bylo prodáno materiálu za 23 581Kč

d)    klubové aukce – uskutečnily se v rámci věměnných schůzek 10x. Bylo draženo celkem 1764 položek. Prodáno bylo celkem 1182 položek. Procentuální úspěšnost je tedy 67%. Celkový obrat byl 59 800Kč

e)     knihovna – v r. 2005 měla přírustek 103 titulů (převážně z výstavy Brno 2005)

f)      klubové výstavky při výměnných schůzkách se uskutečnily pouze dvě

Činnost klubu směrem ven:

a)     klubový zpravodaj – vyšel dvakrát, rozesílán i mimo klub

b)    internetová stránka – funkční

c)     nástěnky – 14 aktualizována nástěnka na Poštovské ul.

d)    letáky propagující činnost klubu

 Výstavy:

a)     výstava v Moravském Krumlově – duben až říjen 2005; „Putování po sopečných oblastech světa a Světové přírodní a kulturní dědictví na seznamu UNESCO“.

b)    Výstava o díle A. Muchy v Japonsku – spoluúčast na komplexní putovní výstavě, terá skončila letos 29. ledna.

Spolupráce s BSV St. Pölten:

V loňském roce pokračovala ve standardní podobě. Rakouští filatelisté uskutečnili zájezd na výstavu Brno 2005. Následně se uskutečnil 18. května zájezd z Brna na výstavu Övebria 2005 pořádanou v St. Pölten. Uskutečnil se zde i kongres partnerských měst. V časopisu Die Briefmarke vyšel článek a BSV St. Pölten vydal sérii personalizovaných známek s motivy partnerských měst, mj. i s motivem Brna.  

Práce s mládeží:

Klub vede dva KMF s celkovým počtem 11 členů. V oblastním kole fil. olympiády mládeže obsadili naši mládežníci  dve druhá a jednotřetí místo.

Čtyři z členů KMF vystavovali na Brnu 2005: Tomáš Pavelka (VS), Jana Mikalová, Pavel Melichárek a Petr Tůma (všichni „S“).

Personální údaje o KF A. Muchy v r. 2005:

Počet členů do 60 let:             112
Počet členů nad 60 let:          175
Vedoucí KMF:                         2
Členové KMF:                        11
Celkem:                           300 členů

Změny ve výboru klubu: 
Odstoupili:            Josef Sobotka a Petr Adamů
Nově byli zvoleni:          Miroslava Henešová (člen) a Ing. Zdeněk Nevosád (náhradník)
Vedení KMF po J. Sobotkovi převzal Michal Musil (na VH byl schválen do této funkce)

V dalším byla přednesena zpráva o hospodaření klubu. Zde bylo podstatné ztrátové pořádání klubových výměnných schůzek, které bylo kryto ostatními příjmy. Pro rok 2006 byl sestaven rozpočet vyrovnaný předpokládající, že po přemístění klubových schůzek do nových prostor nebude jejich pořádání ztrátové. Tento bod doplnila zpráva revizní komise, které odsouhlasila hopodaření v r. 2005.

K členským příspěvkům – byly odsouhlaseny příspěvky pro klub na rok 2007 ve výši 100Kč pro člena do 60 let včetně a 50 Kč pro člena od 61 let věku.

Plán práce na rok 2006:

1)    pokračovat ve všestranné činnosti klubu především zabezpečováním novinkové služby, pořádáním výměnných schůzek, členského kolování, klubových aukcí, půjčováním katalogů a odborné filatelistické literatury.

2)    Uspořádat v r. 2006 čtyři celostátní výměnné schůzky a ve dnech 7. a 8. dubna 2006 Veletržní setkání sběratelů.

3)    V Moravském Krumlově uspořádat propagační výstavu „Dopravní prostředky na známkách“

4)    Pokračovat ve spolupráci s Českou poštou, filatelisty družebního St. Pölten a Památníkem A. Muchy v Ivančicích

5)    Pečovat o rozvoj mládežnické filatelie a podporovat práci vedoucích KMF

V usnesení VH byly schváleny všechny významné informace z r. 2005 a plány pro r. 2006.
 

Nové poštovní sazby ČP pro zásilky do zahraničí viz. Nové poštovní sazby do zahraničí

SČF má vlastní internetové stránky

Vedení SČF se už delší dobu snaží dostat informace o činnosti a další potřebné materiály na internet. Zatím to po obsahové stránce drhlo. Od nedávna už jsou k dispozici vlastní svazové stránky na adrese:  www.informace-scf.cz
 

Klubové internetové stránky I když to není na první pohled patrné, změnila se i adresa našich klubových stránek. Nově jsou k dispozici na adrese  http://www.filabrno.net (nebo se přímo na klubovou stránku  dostanete přes adresu http://www.filabrno.net/kfam.htm ). Mateřské stránky Filabrno byly přemístěny z protorových důvodů na jiný server. Dá se tam zatím dostat i ze stávající adresy. Prosím pozor na koncovku „.net“ místo běžnější „.cz“.  Jedná se o placený internetový prostor a cenový rozdíl mezi koncovkami je několik set korun.
 
Praga 2008

Díky pochopení České pošty a zájmu pražské společnosti Progres Partners Advertising, organizátorky každoročních mezinárodních veletrhů SBĚRATEL, jakož i díky významné podpoře Ministerstva informatiky, může nyní Svaz českých filatelistů pomýšlet na uspořádání světové filatelistické výstavy ve zcela nových politických a společenských podmínkách. Při spolupořádání tak velké a významné výstavy však musí brát SČF v potaz i jisté omezující faktory. Mezi ně patří objem finančních prostředků, potřebné množství vlastních výstavních rámů s příslušenstvím i velikost výstavních ploch v pravém křídle a ve střední části Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze – Holešovicích. Ten je jistě stále v živé paměti mezinárodní filatelistické veřejnosti. Vždyť hostil proslavené světové výstavy poštovních známek PRAGA v letech 1962, 1968, 1978 a 1988.

Uspořádáním výstavy PRAGA 2008 se zabýval nově zvolený výkonný výbor SČF na své první schůzi 28. ledna 2006 (viz část usnesení na následující straně). Projednal některá ustanovení předběžné Smlouvy o spolupráci SČF se společností Progres Partners Advertising ze dne 29. 12. 2005. Vzal v úvahu, že FIP poskytuje patronát nejen světovým výstavám všeobecným, ale i světovým výstavám specializovaným. Ty bývají nejčastěji zaměřeny jen na jednu či několik z deseti oficiálních soutěžních tříd. A právě mezi světové specializované výstavy bude z uvedených důvodů patřit i Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008. Předběžně již byla zařazena do seznamu světových výstav FIP v letech 2006 – 2010 v oficiálním zpravodaji FIP FLASH z prosince 2005. Do soutěžních tříd FIP budou patřit třídy tradiční filatelie, poštovní historie, filatelistické literatury (včetně literatury elektronické) a dosud experimentální třída jednorámových exponátů. Součástí výstavy bude i soutěžní Salon české mládežnické filatelie a Čestný dvůr pozvaných českých a zahraničních filatelistických exponátů.

Termín světové výstavy PRAGA 2008 ve dnech 12. – 14. září je shodný s termínem konání 11. mezinárodního veletrhu SBĚRATEL.  

Organizační výbor filatelistické části světové výstavy, který musí být jako celek sestaven co nejdříve, čeká hodně práce. Výkonný výbor SČF zatím projednal a schválil návrh na obsazení čtyř základních funkcí organizačního výboru (OV) PRAGA 2008. Předsedou byl jmenován Vít Vaníček, místopředsedy Walter Müller a Jiří Sedlák. Generálním komisařem světové výstavy je Miroslav Langhammer. Další funkcionáři a členové organizačního výboru budou jmenováni po projednání s členy předsednictva SČF.

PRAGA 2008 se tedy stává skutečností. Času mnoho nezbývá. Práce je před námi víc než dost. Věříme, že členové organizačního výboru v této náročné organizátorské práci uspějí. Získané zkušenosti pak ti noví a mladší členové OV jistě zúročí v příštím volebním období ve vysokých svazových funkcích ku prospěchu dalšího rozvoje české filatelie.

(vybráno z článku ing. Brendla – Informace SČF 1/2006)
 

Známky s kupony pro přítisky

Vzhledem ke změně mezinárodních tarifů, která proběhla k 1.2. 2006, rozšiřujeme k tomuto datu nabídku o známku s nominální hodnotou 10,- Kč (obyčejná zásilka do evropských zemí do 20 g) a od 22. 2. 2006 také o známku v nominální hodnotě 12,- Kč (obyčejná zásilka do mimoevropských evropských zemí do 20 g)
 

Příležitostný otisk výplatní stroje Ministerstva obrany ČR

V řadě měst používá Armáda ČR výplatní stroje se standardním uživatelským textem. Výjimkou jsou dva pražské výpl. otisky s textem ke vstupu do NATO. Všechny jsou používány dlouhodobě podle potřeb provozu. Zajímavostí je letošní otisk z Olomouce, který je zřejmě prvním armádním příležitostným výplatním otiskem. Byl vydán k zimním hrám Armády ČR konaným od 30.1. do 3.2. Pro sportovní námětáře by mohl být zajímavým zpestřením sbírky. Podle č. licence se jedná o (zřejmě krátkodobou) úpravu standardního štočku ve výplatním stroji, který je v používání od r. 1999) .
 

Pocta Kateřině Neumannové

Na počest vítězství Kateřiny Neumannové v běhu na lyžích na třicetikilometrové trati na ZOH používala Česká pošta 28. 2. – 5.3. 2006 příležitostné pošt. razítko s textem „XX. ZOH  Torino 2006, Zlatá medaile Kateřina Neumannová, Praha 1“. Vzhledem k chystanému přítisku na 9,-Kč známku „XX.Zimní olympijské hry, Torino 2006“, bylo razítko používáno ještě 15.3., kdy byl termín vydání zmíněné známky s přítiskem.

Plánované výstavy v ČR - Mladá Jihlava 2006, 3. - 11. června 2006, výstava mladých filatelistů
- Karlovy Vary 2006  , 24. - 27. srpna 2006, národní výstava
- Trutnov 2006 , 16. - 19. listopadu 2006, regionální výstava
   (kontakt: P.Janata, Na výsluní 327, 541 01 Trutnov)
- Hradec Králové 2007, 19. - 22. dubna 2007, národní výstava
- Praga 2008, 12.-14. září 2008, specializovaná světová výstava (tradiční filatelie, jednorámové exponáty, literatura)
 
   
   

Výstavy: