Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně             ZPRAVODAJ
Redakce: J.Punčochář
Číslo 2/2003 - květen

(číslo 41)


Obsah:

1) Filatelistické akce v Brně
2) - 5) Drobné informace

6) Dojmy z OSTROPY 2003
7) Z činnosti mládeže a komise mládeže
8) Nový druh zásilky - Evidované psaní
9) Brno 2005
10) Stanovisko vedení společnosti sběratelů celin k přítiskům na dopisnicích
11) Růže nad Prahou, známky s přítiskovými kupóny
12) Ilegální vydání poštovních známek a varování před jejich užitím

13) Ze SČF
14) Připravované domácí výstavy

Toto předprázdninové číslo Zpravodaje se nevyznačuje žádnými převratnými novinkami. Spíše je to směs drobných informací členům. Nicméně je zde přece jen několik statí s podobným zaměřením. Jedná se o problematiku soukromých přítisků a ilegálních a nežádoucích vydání.

Názory se mohou různit, ale přistupujte k tomu s nadhledem - sbírat může každý co chce a podle svých finančních možností. Ovšem ten kde vystavuje musí počítat s pravidly.


1) Filatelistické akce v Brně - 2003

 

Celostátní výměnné burzy:
21. června MK, Vlhká 21 od 8,00 hod filatelie Baru
27. září Klub MK, Vlhká 21, 7,00 – 12.00 hod KF A. Muchy
29. listopadu Klub MK, Vlhká 21, 7,00 – 12.00 hod KF A. Muchy
Klubové výměnné schůzky:
Každou neděli (mimo svátky a prázdniny) Klub MK, Vlhká 21, 7,00 - 11.00 hod. KF A. Muchy

Aukce:

 • Každou poslední neděli (mimo svátky) - klubová aukce KF A. Muchy při nedělní výměnné schůzce, začátek v 9,30 hod. Prohl. materiálu před aukcí. MK Klub Vlhká 21 od 8,00 hod. Příjem materiálu v klubovně ve středu před aukcí od 10 00 hod.

 • 22. 6.2003, neděle - sálová aukce Brnofila Bláha, hotel International

Z dalších akcí:

Brno – město ve středu Evropy (30.5. – 8.6.2003) - podle agentury SNIP & CO

Příležitostná razítka tentokrát nebudou.
Balónová pošta se uskuteční.

Balonová pošta: Sběrným místem pro podání zásilek určených k přepravě balónem bude pošta Brno 200, POST-MERKUR, Orlí 32, Brno.
Zde si můžete od 19.5. do 6.6. 2003 zakoupit pohlednice vydané k akci, přikoupit potřebné známky a odevzdat zásilky pro let. Let je naplánován na pátek 6.6. 2003. Náhradní termín letu v případě nepříznivého počasí je sobota 7.6. 2003. Pošta je otevřena denně od 9.00 do 16.00 hodin kromě pátku, kdy je otevřena pouze do 13.00 hodin. V den letu bude pošta otevřena od 9.00 do 16.00 hodin (www.bmue.cz)


2) Výdej novinek - připomínka

Novinky vyzvedávejte na Dominikánské 2, Filatelie-antik Baru.
Nová otevírací doba: pondělí až pátek - 10 00hod až 17 00 hod.


3) Výše členských příspěvků pro rok 2004

Na své 6. schůzi se předsednictvo SČF zabývalo mimo jiné i celkovou finanční situací. Přes veškeré úspory a snižování nákladů není situace růžová. Jedním z důvodů je trvalý pokles členské základny a z toho vyplývající trvalý pokles příjmů SČF. Vzhledem k nutnosti zajistit hlavní úkoly bylo rozhodnuto o zvýšení členského příspěvku odváděného SČF na 150Kč. Jedná se tedy o nárůst o 20 Kč.

Celková výše členského příspěvku člena KF Alfonse Muchy pro rok 2004 je 250Kč pro členy do věku 60 let a 200Kč pro členy nad 60 let.

Pro informaci uvádíme, že členský příspěvek se skládá z části odváděné SČF (zmíněných 150Kč) a z části určené pro práci klubu (100Kč pro členy do 60 let věku a 50Kč pro členy nad 60 let.)


4) Z knihovny

Časopis Zberateľ

Náš klub má od letošního roku předplacen slovenský časopis Zberateĺ. Pro všechny zájemce jsou jednotlivá čísla k dispozici v klubovně.


5) Výstavní činnost

1.4. - 31.10.2003 "Krásy živé a neživé přírody" - ze sbírky J.Sobotky. Zámek v Moravském Krumlovu (Slovanská epopej).

Klubové výstavky: vždy poslední neděli v měsíci spolu s klubovou aukcí. Zájemci o vystavení se mohou přihlásit u p. Zámečníčka nebo u předsedy klubu p. Schiebla.


6) K  OSTROPĚ 2003

Ti z našich členů, které zajímá výstavní činnost (nejvyšší stupeň práce filatelisty) jistě výstavu navštívili sami nebo se zúčastnili vydařeného klubového zájezdu. Pro ty ostatní několik informací.

Bezprostřední přípravy
Výstava začínala ve čtvrtek 24.4.2003. Instalace ovšem probíhala už od víkendu. Jednalo se zejména o montáž rámů (výstava měla odhadem 700 ploch). V úterý se dolaďovalo rozmístění rámů a zejména probíhalo “oblíbené a populární” mytí skel. Nicméně už v úterý byly nainstalovány první exponáty. Zbytek domácích exponátů byl hladce nainstalován ve středu a odpoledne nastalo poněkud nervující čekání na celní odbavení zahraničních exponátů. Tento několikaminutový úkon se uskutečnil k večeru a instalace exponátů byla úspěšně zakončena v půl druhé ráno ve čtvrtek.

Exponáty
Bylo na co se dívat a každý si mohl najít to své. Mimo řady již známých exponátů mě zaujal především pozvaný tematický exponát J. Jánosika z Maďarska "Letecká válka nad Maďarskem 1944 - 1945" a exponát D. Schillera z Ostravy "Nežádoucí a ilegální vydání" vystavený v otevřené třídě (úzce tak souvisel s dalšími dvěma články v tomto čísle Zpravodaje).

Hodnocení
Jury začala pracovat již při instalaci exponátů. Práce pokračovala i ve čtvrtek a výsledky byly schváleny v pátek 25. v podvečer. Medaile a ceny byly předány na slavnostním palmáre v sobotu.

Materiály
K dispozici byl pěkný Průvodce výstavou.
Česká pošta používala jak razítka k výstavě, tak příležitostnou R nálepku a výplatní otisk. Mimo to bylo k dispozici také razítko k 80. výročí KF Vysočina. V prodeji byly známkové sešitky “Krajky” s kupóny OSTROPA, dopisnice vydané k výstavě aj.
Velkým lákadlem pak byla samozřejmě premiéra známky Růže nad Prahou s přítiskovými kupóny, jejichž potisk byl Českou poštou na výstavě prováděn. V prodeji byly tyto známky s výstavními kupóny. (K tomu ještě článek na jiném místě).

Subjektivní návštěvnické dojmy
Prostory a uspořádání výstavy na dobré úrovni. Osvětlení některých expozic (zejména balkón) - mizerné. Medaile – velmi pěkná. Tiskoviny: dva bulletiny a Průvodce výstavou – velmi pěkné. Slavnostní palmáre – nehodnoceno, neviděl jsem. Výstavní ceny – líbily se.Umístění pracoviště pro zhotovování přítisků na přítiskové kupóny – hůř označené.

Relativně malé fronty u pracoviště na potisk přítiskových kupónů – v pátek byly odpoledne i chvíle, kdy tam nestál nikdo.

J. Punčochář


7) Kroužky mladých filatelistů

Vyhodnocení oblastní soutěže aktivity za rok 2002

Soutěž byla uzavřena a vyhodnocena 26.ledna na zasedání OKM v Brně. Soutěže se zúčastnilo 13 KMF. Významné místo v soutěži má i výstavní činnost. Propagačních výstavek v rozsahu 8 listů bylo uspořádáno 14, v rozsahu 12-32 listů 53, s rozsahem 33-80 listů 13. Byly vytvořeny nové dva exponáty s polovičním počtem listů a sedm s plným počtem listů. Čtyři KMF se zúčastnily soutěžních výstav. Nejvíce bodů ve výstavní činnosti získaly KMF 24- Brno (5680 bodů), 83 Znojmo (2510 bodů) a 93 Jihlava (2390 bodů).

Uvádíme pořadí prvních tří KMF

  KMF 56-

místo

vedoucí

počet bodů

KF 06-

1.

24

Brno

Sobotka Josef

5680

22

2.

83

Znojmo

Dušek Stanisl.

4180

24

3.

93

Jihlava

Tůma Martin

3840

40

(převzato ve zkrácené formě z Jihomoravského kurýru mládeže)

Mimo oblastní soutěž je v rámci KMF SČF vyhodnocována také soutěž celorepubliková:
Pro nás je potěšitelné, že první místo mezi oblastními komisemi mládeže OKM) zaujala OKM Jižní Moravy vedená RNDr. Zdeňkem Okáčem.


8) ČP s.p. - Připravujeme novou službu - "Evidované psaní"

Nebude nutné jít na poštu!

Česká pošta, s. p., připravuje zavedení nového produktu s pracovním názvem "Evidované psaní". Jedná se o obdobu dosavadního doporučeného psaní. Rozdíl bude pouze ve způsobu dodání. Evidované psaní pošta vhodí do domovní schránky adresáta a o dodání povede evidenci, takže bude možno i dodatečně ověřit, kdy a jak byla zásilka dodána.

Částečně se s tím vyřeší problémy adresátů, kteří nebyli doručovatelem zastiženi a mohlo jim být zanecháno pouze oznámení o uložení zásilky na poště.

Evidované psaní bude možné podat ještě v tomto roce.

(převzato z informací ČP)


9) Výstava BRNO 2005

6. listopadu 2002 proběhlo 3. zasedání prezidia výstavy. Tentokrát za účasti členů prezidia a delegace zástupců České pošty z Prahy (Ing.Miroslav Špaček, PhDr.Vítězslava Francková a Ing.Jarmila Mykytynová). Členy prezidia jsou zástupci pořadatelských organizací České pošty, odštěpného závodu Jižní Moravy a SČF – pořádajícího klubu KF 06-22 Brno.

Seznam členů prezidia uvádím níže:

Prezident Ing.Miroslav Otáhal ČP

Tajemník Mgr Valentin Schiebl SČF

Členové:

Ing.Vlastislav Göth poradce ČP
Jaromír Hvižď SČF

Bohumil Jakubec ČP

Dalibor Kučera ČP

JUDr.Jaroslav Kučera poradce KC

RNDr.Zdeněk Okáč SČF

Konstatovalo se, že je vytištěn Bulletin č.1 ve čtyřech jazykových mutacích (česky, německy, anglicky a francouzsky) Zástupci ČP převzali bulletiny k distribuci na evropské poštovní správy. SČF zajistí distribuci na filatelistické svazy evropských zemí. Tento bulletin je první informační s kontaktními adresami. V dalších počítáme s prvními informacemi pro vystavovatele – s výstavním řádem a komisaři.

Vydané první dopisnice propagující výstavu byly slavnostně představeny na první oficiální prezentaci výstavy. Zde byl přítomen i hejtman jihomoravského kraje zástupci SČF a ČP. Akce se uskutečnila v kongresovém centru na výstavišti a měla bohatou účast novinářů.

Tajemníkem presidia bylo oznámeno, že výstavě byl na kongresu FEPA dne 1.9.2002 udělen úplný patronát FEPA, když předtím dne 9.8.2002 řídící výbor FIPu vyslovil výstavě BRNO 2005 uznání. FEPA zároveň jmenovala i koordinátora výstavy pana Michaela Adlera z Německa. Tím se výstava dostala do kalendářů FIP a FEPA.

Výstava byla poprvé veřejnosti prezentována na výstavě OSTROPA 2003 v Jihlavě, kde měla samostatný stánek. Připravilo se zabezpečení smluv organizujících činnost sekretariátu a dalších výstavních složek. Bylo schváleno složení organizačního výboru, které bude předloženo k definitivnímu odsouhlasení předsednictvem a výkonným výborem SČF. Organizační výbor bude pracovat od roku 2003.

Česká pošta uvedla své představy o emisních záměrech spojené s výstavou známek BRNO 2005. Kromě již vzpomenutých dopisnic z roku 2002 bude v letošním roce (kromě již vydané známky ”tradice české známkové tvorby” s přítiskem loga výstavy na kupónu ve známkovém sešitku) vydána známka s portálem baziliky v Předklášteří u Tišnova. V letošním roce vyjdou dvě dopisnice s podobnou známkou jako loni a přítisky zobrazující moravské vinné sklepy. Na rok 2004 byly navrženy tři známky a dvě dopisnice, které vyjdou postupně během roku jako propagaci výstavy. Známky budou mít náměty: Starobrněnská bazilika (na FDC – Mendl), socha Radegasta (na FDC Pustevny) a jedno z uměleckých děl z moravských zámků či galerií. Dnes již víme, že uměleckou komisí byl vybrán obraz Antonína Procházky – Prométheus. Dopisnice budou upřesněny. V roce konání výstavy vyjde známka k 200. výročí Bitvy tří císařů. Tato možná vyjde jako společné vydání i jiných států (Francie, Rakouska a Ruska(?)). 360. výročí brněnského obléhání Švédy pak bude připomínat známka druhá. O dopisnicích nebylo zatím jednáno.

Od října 2002 (tedy než ještě oficiálně začal pracovat OV) vznikly péčí vedoucího propagačního odboru Ing.Jaroslava Punčocháře webové stránky výstavy. Jejich adresa je htpp://home.tiscali.cz/brno2005/.

11. prosince 2002 se uskutečnilo první zasedání organizačního výboru. Na něm byly předány jmenovací dekrety členům organizačního výboru výstavy.

Zde je jeho složení:

Předseda Mgr.Valentin Schiebl Členové:
Místopředseda a vedoucí
filatelistického odboru RNDr. Zdeněk Okáč
výstavní burza Petr Baru
Ing.Vlastislav Göth
ČP Bohumil Jakubec
Tajemník Jaromír Hvižď poradce Ing.Jan Karásek
Vedoucí propag. odb. Ing.J. Punčochář Jan Klim
Vedoucí společenského odb. Petr Štika Kongresové centrum Ing.Eliška Ondráčková
Vedoucí technického odb. Karel Kramář Kongresové centrum Bc. Jana Sedláková
Vedoucí výstavního odb. Ing.Bohdan Zicha Učiliště spojů Oldřiška Semjanová
Vedoucí zahr. odb. Ing.Vladimír Švehla Sekretářka OV Miroslava Henešová
Právní odbor JUDr.Pavel Matoušek
Hospodářský odbor Josef Sobotka
Hlavní pořadatel Jan Herman
DALŠÍ FUNKCIONÁŘI VÝSTAVY:
Gestor výstavy za SČF Ing.Vít Vaníček
Hosp. dozor SČF Ing.Josef Běloubek

Koordinátor výstavy za FEPAMichael Adler

Cíle výstavy, jejich naplnění a očekávaný průběh příprav stručně charakterizoval gestor výstavy SČF pan Ing.Vít Vaníček. Byl upřesněn plán práce na letošní rok a úkoly jednotlivých odborů výstavy. V lednu tohoto roku proběhl sraz užšího vedení (vedoucí odborů) organizačního výboru, kde byly stanoveny zásady činnosti odborů a systém vzájemné komunikace. V současnosti propagační odbor převzal redakční zpracování druhého bulletinu. V něm budou uveřejněny i adresy národních komisařů jednotlivých evropských svazů. Těch se do současnosti přihlásilo již 26. Nedílnou součástí je tvorba výstavních propozic (IREX), které budou zpracovávány pro vystavovatele, především z hlediska kvalifikačního a budou zde zásady manipulace s exponáty. IREX bude zpracován v souladu se směrnicemi FIP (GREX) a FEPA (FREGEX) o pořádání filatelistických výstav. V současnosti již je za námi i expedice Bulletinů č.1 na všechny kluby SČF. Tím byla uzavřena první informační kampaň o výstavě.

RNDr. Zdeněk Okáč
člen presídia výstavy BRNO 2005
(psáno pro JM Kurýr mládeže)


10) Stanovisko vedení společnosti sběratelů celin k přítiskům na dopisnicích

 

Celiny s přítiskem, vydávané v ČR, rozlišujeme podle vydavatele následujícím způsobem:

 1. Poštovní vydání – vydavatelem je Ministerstvo dopravy a spojů. Tyto celiny doporučujeme zařazovat do sbírek, exponátů i je uvádět ve všech katalozích.

 2. Poloúřední vydání – vydavatelem je Česká pošta s.p. – dodavatelský závod Postfila. Jejich sbírání je možno tolerovat a v katalozích je uvádět jako privátní. Mají povětšině propagační ráz a jsou účelově zaměřeny na filatelisty. Filatelistickou hodnotu mají použe řádně poštovně použité pro službu odpovídající jejich nominální hodnotě.

 3. Soukromé vydání na objednávku u ČP, s.p. – dodavatelský závod Postfila. Jde o dopisnice s přítisky (některé označeny logem POSTFILA PP), případně dopisnice Poštovního muzea. Tyto materiály Společnost sběratelů celin nedoporučuje ani sbírat, ani vystavovat i uvádět v katalozích. Tyto celiny nejsou vydávány pro poštovní provoz, ale pouze jsou zaměřeny na jejich sběratele. Jejich zakoupení může být motivováno atraktivitou přítisku, nikoliv filatelistickým zájmem o poštovní ceniny.

 4. Pokud je přítisk motivován k finanční podpoře filatelistické výstavy, nebo klubu mladých filatelistů, podpoří kupující celiny se soukromým přítiskem tuto činnost. Zároveň si ale musí uvědomit, že si zakoupil suvenýr s filatelistickou hodnotou pohlednice s nalepenou známkou. Důvodem k tomuto příkrému stanovisku je skutečnost, že přítisk objednává, náklad určuje a výrobky prodává soukromník. U celin Poštovního muzea je důvodem omezený prodej vázaný na vstupné do muzea i skutečnost některých velmi nízkých nákladů (např. dopisnice malíře jetela, nebo Maltézského řádu). Tyto dopisnice jsou těžko dostupné pro sběratele z Prahy, natožpak pro ty ze vzdálenějších míst. Dle řádů FIP je tedy považujeme za nežádoucí.

 5. Soukromé vydání vytištěné mimo Postfilu. Kromě důvodů uvedených v odstavci 3)zde přistupuje fenomén nekontrolovatelného nákladu i možnost zachování tiskových desek, a tedy i dalších nekontrolovatelných dotisků.

(Informace SČF, duben 2003)


11) Růže nad Prahou, známky s přítiskovými kupóny

Na OSTROPĚ 2003 v Jihlavě měla českou premiéru známka s přítiskovým kupónem Růže nad Prahou. Tato novinka byla prezentována veřejnosti ve Zpravodaji pošty jaro 2003. Na pracovišti na výstavě bylo možné nechat se digitálně vyfotografovat a fotografii vytisknout na přítiskové kupóny vedle základních známek. Většina z filatelistů již tiskovou formu zná, protože známky s kupóny "Kupón pro vás" již vyšly. V zahraničí je takováto známka známa jako "personalizovaná známka". Česká pošta má záměr širší. Na kupóny je možno vytisknout prakticky cokoliv (v mezích zákona) podle přání zákazníka. Jedná se zřejmě zejména o reklamy podniků a institucí, kde je možné očekávat i vyšší náklady než od jednotlivců. Tento záměr potvrzuje i ceník vyvěšený na OSTROPĚ 2003.

Zde je patrný vliv nákladu na cenu přítisků. Navíc při vyšších nákladech bude přítisk prováděn nikoliv na barevné laserové tiskárně (jak je to u kusových objednávek), ale ofseto
vým tiskem.

V souvislosti s možnými různými náměty zde vyvstává otázka využitelnosti přítisku v námětových exponátech (ve sbírce může mít každý co se mu líbí). Přestože se jedná o tisk prováděný Českou poštou, nelze zřejmě charakter přítisku hodnotit jinak než jako soukromý (viz. také stať k přítiskům na celinových dopisnicích). Námět přítisku, náklad i distribuce jsou určovány zákazníkem a celková forma nijak neslouží poštovnímu provozu.
V námětové sbírce je podle mého využitelná jen základní známka spol
u s kupóny ze základního tiskového listu (Kupón pro vás).
Velmi dobře si ale dovedu představit v exponátu použití celistvosti s příležitostným razítkem, výplatním otiskem, příležitostnou R nálepkou nebo APOSTem a k tomu známku s kupónem na němž je tematicky vhodný přítisk (tedy v podstatě jen doplnění námětu, který ale máme podložen i filatelisticky přípustným materiálem).

Samozřejmě jinak je tomu v teritoriální sbírce známek České republiky, kde by mohly být předvedeny i ukázky soukromých přítisků.

Jak je tomu u nás filatelistů zvykem, každý se pídí po něčem co není běžné. Proto jsem již na OSTROPĚ zaregistroval hodně úvah a dotazů filatelistů na pracovníky ČP jak získat tiskový list s nepotištěnými (prázdnými) kupóny. Zatím jsem o nich neslyšel a pošta je rovněž neposkytuje. Nicméně si dovolím udělat jednu pesimistickou prognózu: budou! Jak je to u nás zvykem, až si někdo uvědomí, že se na nich dá dobře vydělat, tak se objeví.

J. Punčochář

Tato nová služba bude od počátku května 2003 poskytována na této adrese:
Česká pošta, s.p., odštěpný závod Dodavatelské a obch. služby
POSTFILA – referát známek s kupóny pro přítisky
Ortenovo nám. 542/16,
170 24 Praha 7 – Holešovice

tlf.: 251036249, fax: 220875543
e-mail: petrusova.michaela@ozdos.cpost.cz
podr. informace na internetu: www.cpost.cz/filatelie/


12) Ilegální vydání poštovních známek a varování před jejich užitím

O ilegálních čili nelegálních vydáních jsme již psali nejen v informacích SČF, ale naposledy i ve Filatelii v článku o roudnické Premiéře 2002 mladých filatelistů. Z toho je vidět, že výskyt zahraničních vydání se nevyhnul ani České republice. I u nás jsou obchodnici, a, bohužel, také někteří filatelisté, kteří si prodejem nelegálních známek ke škodě především mladých filatelistů, špiní pověst SČF.

Co to jsou ilegální vydání? Jsou to oficiálně neschválená vydání tzv. poštovních známek určitého státu, nebo známek existujících států či zemí, nebo částí území v hranicích některého státu. Taková ilegální vydáni způsobují velké finanční škody poštovním správám dotčených členských zemí UPU - Světové poštovní unie. Také velmi poškozují filatelisty, kteří je, bez nezbytných znalostí, kupují "v dobré víře"- tyto nelegální známky totiž působí dojmem, že jde o oficiální, legální vydání. Proto je často ani zaměstnanci poštovních úřadů nerozeznají a uvedou je v omyl.

Když však tyt nelegální známky využiji ve svých exponátech filatelisté, ať mladí či dospělí. hrozí jim na výstavách, s ohledem na rozsáhlejší použití, jednak snížení hodnoceni (tedy nižší stupeň medaile), jednak diskvalifikace. A to se také stalo třem mládežnickým exponátům právě na mládežnické Premiéře 2002 v Roudnici nad Labem.

Dospělí Filatelisté, a především členové klubů, odborných společnosti a vedoucí kroužků mladých filatelistů by o ilegálních vydáních měli vědět co nejvíce. Jinak totiž prokazují filatelistické neznalosti. Proto Světová poštovní unie UPU spolu s FIPem a dalšími organizacemi, sdruženými ve WADP - Světové organizaci pro rozvoj filatelie, začala tato ilegální vydání odhalovat a registrovat, a pravidelně několikrát za rok je zveřejňuje na internetu. Kdo má zájem, může jejich seznam a specifikaci okamžitě získat na e-mailové adrese: maria.libera@upu.int ..

Pakliže filatelisté nelegální vydání budou znát, mohou se bránit: nebudou je kupovat, nebudou je zařazovat do sbírek, natož do filatelistických exponátů.

Jde totiž opravdu o nebezpečný jev, jenž se rychle šíří. Proto se mu poštovní správy.i filatelisté snaží bránit mj, zavedením od 1.1.2003, světového systému číslování známek WORLD STAMP NUMBERING SYSTÉM (WADP-WNS). Také s tímto systémem se lze seznámit na webových stránkách UPU.

Razantní kroky proti stánkům obchodníků, prodávajícím tyto nelegální známky, byly učiněny UPU a FIPem na světové výstavě PHILACOREA 2002 v Soulu. Na takové obchodníky byl upozorněn i organizační výbor výstavy AMPHILEX'02 v Amsterodamu. Bohužel, i časopisy a zpravodaje některých odborných společností ve světě registrují, a tím i propagují tyto ilegální známky na svých stránkách. Horší však je, že i u nás, v České republice. dáváme těmto vydáním punc oficiálnosti. Filatelistické přepážky na některých poštách totiž nabízejí balíčky známek (zřejmě od některých soukromých obchodníků s ilegálními vydáními bud' zcela nebo z části promíchanými s oficiálními známkami), např. za 50,-Kč čí více balíček! Důrazné varováni našich filatelistů je proto na místě.

Proto uvedeme alespoň výběr názvů tzv. zemi ilegálních vydáni, před nimiž bychom se měli mít na pozoru:

Abcházie, Dagestan, Bunjatia, Tatarstan, Čečna, Karelija, Batumi. Republika Karakalpakija, Respublika Gagauzija, Republika KOMI, Udmurtia, Crimea, Altaj, Amurskaja, Zemlja Franz Josefa, Ostrov Wrangelja, Evenkia, Republika Kabard-Balkarija, Kamčatka, KaračajČerkezija, Koriakia, Ostrov Novosibirsk, Ostrov Kolguev, Kunašir, Novaja Zemlja Ostrova, O. Spitzbergen, Rep. Adygea, Rep. Baškortostan, Rep. Ingušetia, Rep. Iškeria, Rep. Kalmykia. Rep. Mari-El, Rep. Mordovia, Rep. Sev. Ossetia, Rep. Khakasia, Rep. Antarktika, Sachalin, Rep. Čuvašia, Již. Ossetia, Adjara.....

Jedná se většinou o přetisky sovětských a ruských známek v soutiscích, se zajímavými námětovými vyobrazeními ryb, lokomotiv, atd. Jde však i o známky Azerbajžanu, Kirgizie, Turkmenistánu, Gruzie.

Pozor! UPU registruje od roku 1977 dodnes i nelegální známky řádných známkových zemí. Jde o Republiku KONGO s nápisem Republique du Congo, k OH Atlanta 1996, jež vydala německá firma MACCO, nebo vydání se starým názvem Zaire Demokratické republiky Kongo s portréty Johna Lennona, E. Presleye, Freddy Mercury, F. Sinatry, Davida Bowie, Madonny, Tiny Turner, aj., a také s obrázky koček a psů, což vše vydala firma IMPRESSOR S.A. Jde o Mongolsko se soutisky známek s dinosaury a motocykly. Všechna vydání Rwandy z roku 1999 až na sérii Memoire du genocide rwandais jsou ilegální. Nelegální je i série Republique du Mali z roku 2000 o 9 známkách s motivem vlaku, šachu, psem, houbami, minerály, Magalhaensem a Kolumbem. U NIGERU je nutné vyvarovat se produkce firmy France Philatelie 2000 (J.C.Marino Montero) s náměty E. Delacroix, Paul Gaugina, Renoira, Matisse, Van Gogha, papežovy návštěvy Afriky, princezny Diany, Halleyova kometa, J. Glenn, J.F.Kennedy, atd. Nutné je dávat pozor i na vydání Afghanistánu, v Belgii, Litvě a Velké Británii byly v roce 2001 vytištěny známky ANGOLY (ryby, kočky, kaktusy, gorily, ptáci, orel, lev, panda, pes, labutě, želvy, sovy, dinosauři, a také železnice) a ČADU (sloni, kočky, M. Gándhí, aj.). STŘEDOAFRICKA REPUBLIKA má několik aršíků o 9 známkách s motivy tygrů, tučňáků, koní a vlků z roku 2001, zatímco ve stejném roce Spojené arabské emiráty "vydaly" nelegální soutisky známek s názvem Ajman, Sharjah, Fujeira s motivy psů, koček, ptáků a pravěkých zvířat. Nutno dát pozor i na další známky RWANDY z roku 2001, vytištěných belgickou firmou, na známky MADAGASKARU s nápisem REPOBLIKANI'I MADASIKARA MADAGASIKAR.A "Millenium-Concorde 2000" na aršíku s 9 známkami. Lidová Demokratická Republika LAOS vydala nelegální známky s portréty světových hráčů golfu, s E. Presleyem, M. Monroe, Beatles: všechny tyto nelegální známky jsou uvedeny (nabízeny) např. na internetu: www.marlen-stamps.com

Na stejné webové stránce můžete nalézt nelegální známky Kirgizie z roku 2001. Ovšem výčet nelegálních známek dále pokračuje a nové se objevují i v roce 2002.

Naši filatelisté a zejména vystavovatelé by se měli vyvarovat využívání ilegálních známek všech těchto a mnoha dalších "známkových" zemí. Měli by proto sledovat nejen. odborné filatelistické časopisy, Informace SČF, upozornění na seminářích odborných společností a komisí SČF, ale také by se měli informovat na internetových stránkách UPU a na e-mailové adrese (viz výše) u pani Marie Libery, která je v UPU za úplné informace o ilegálních a podvodných vydáních v rámci Světové poštovní unie v Beru zodpovědná.

Lumír Brendl


13) Ze SČF

 • v září t.r. by měla vyjít Ročenka SČF. Bude se prodávat na mezinárodním veletrhu SBĚRATEL.

 • do července by měly být expedovány jednotlivým členům SČF premiové tisky objednané u ČP s.p.

 • třetí letošní číslo Informací SČF by mělo být expedováno v červnu

 • tiskovým mluvčím SČF se stal ing. Pavel Pittermann


 •  

14) Připravované výstavy

Žďár nad Sázavou 2004, Celostátní výstava poštovních známek a výstava Premiéra, 21. - 23. května 2004

Dům kultury, Libušínská 183, pořádá KF 06-10 Žďár nad Sázavou, exponáty dospělých i mládeže

Kontakt: Ing. Jan Hrdina, Sadová 15, 591 01 Žďár nad Sázavou

Aerospace 04 Vysoké Mýto, 5. - 10. října 2004
Regionální muzeum Vysoké Mýto, soutěžní filatelistická výstava námětu letectví a kosmonautika. Pořádá KF 05-11 Vysoké Mýto. Rozsah cca 130 výst. ploch.
Kontakt: Ing. Petr Fencl, Škrétova 34, 566 01 Vysoké Mýto.

SCOUTPHILEX 04 Praha, Regionální oborová tematická výstava se zahr. účastí, 15. - 17. října 2004
Praha 13 - bude upřesněno. Pořádá SČF-ČNS, sekce Skauting a další.

Brno 2005, Evropská výstava poštovních známek, 10. - 15. 5. 2005
Areál brněnského výstaviště, pořádá SČF a Česká pošta s.p.
Kontakt: členové výboru našeho klubu

EUREGIO EGRENSIS, Karlovy Vary 2006