Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně             ZPRAVODAJ
Redakce: J.Punčochář
Číslo 1/2003 - únor

(číslo 40)


Obsah:

1) Z Valné hromady našeho klubu

5) Zájezd do St. Pöltenu

2) Výstavní činnost

6) Brno 2005

3) Filatelistické akce v Brně - 2003

7) Z dění v SČF
4) Stěhování prodejny Baru - nová adresa pro výdej novinek Mimořádná příloha - výtah ze Statutu Znalecké zkušebny SČF a ze Zkušebního řádu SČF

1) Z Valné hromady našeho klubu

Valná hromada se konala v úterý 28.1.2003. Zúčastnilo se jí 41 členů klubu.

a) Se zprávou o činnosti vystoupil předseda klubu Mgr. Valentin Schiebl.
Zhodnotil uplynulý rok a nastínil některé akce aktivity klubu pro rok 2003. Z celkové zprávy vyjímáme:

- výměnné schůzky
Celková účast 3951 osob (pokles proti roku 2001 o 300osob), také počet prodaných stolků mírně poklesl.

- výpůjčky v knihovně
Celkový počet za rok 2002 byl 246, což je cca o 70 více než v r. 2001.

- výstavy a výstavky

1.4. až 31.10. 2002 - konala se výstavka v Moravském Krumlově.Zimní olympijské hry - od Chamonix po Salt Lake City (Ing. Němeček).

16.9. až 30.9. 2002 - propagační výstavka k 80. výročí vzniku KF A. Muchy.Výstava se konala v Obchodní Galerii Orlí 3.

Výstavky na výměnných schůzkách – celkem 7 výstavek (organizuje je p.Zámečníček)

- uskutečnil se zdařilý zájezd na výstavu Slovensko 2002 do Bratislavy
- spolupráce s BSV St. Pölten
V r. 2002 proběhla tři setkání. První se konalo v březnu v St. Pölten a byl zde vystaven i exponát J. Sobotky 5 let spolupráce mezi KF A. Muchy a BSV St. Pölten. Další dvě setkání proběhly u nás, jedno u příležitosti oslav 80. výročí klubu a druhé na celostátní výměnné schůzce.

-
spolupráce s ČP s.p. byla hodnocena jako velmi dobrá.
Její pracovníci pomohli klubu při oslavách 80. výročí klubu (příl. razítko, R nálepka, rozprodej dopisnic s přítiskem, propagace) a mj. pomáhá s materiálem našim KMF.

- spolupráce s obchodníky
Brněnští obchodníci pomohli klubu s prodejem dopisnic.Firma Kos poskytuje členům KF A. Muchy ve svém obchodě (FILATELIE - ANTIKVARIÁT Brno, Dornych 38), slevu 5% a firma Baru pomáhá klubu dlouhodobě řadou způsobů.

- péče o mládež

Stále máme dva KMF vedené panem Sobotkou a panem Šotem. Pan Šot se mj.věnuje i dětem v Internátní škole pro děti s více vadami
KMF vedený p. Sobotkou má v současné době deset dětí. Za loňský rok uspořádali 42 schůzek a mladí filatelisté pravidelně přivážejí medaile z domácích i zahraničních výstav. Mládežníci mj. uspořádali i zájezd na výstavu v Roudnici nad Labem. V r. 2002 získali tři mládežníci odznak odborné zdatnosti 3. stupně.

- členská základna
K 31.5.2002 měl klub 350 členů

- ke stavu klubových financí – sponzorství a dotace
Rok 2002 skončil přebytkem ve výši cca 15 000Kč. Tento přebytek v podstatě odpovídá sponzorským příspěvkům. které klub obdržel. Nejvýznamnějšími sponzory byly v r. 2002: JUDr. Matoušek, P. Baru, Ing. Švehla a na práci mládeže přispěl významně svou dotací Magistrát města Brna. Nepřímo (úsporou výdajů z klubové pokladny) přispěli k přebytku další členové klubu a firmy VHS Břeclav, Reda s.r.o, Odborné učiliště a Střední odborná škola spojů, KIC Brno a další.


b) Předání pamětních medail
í

Předsedající valné hromady Ing. Zicha předal pamětní medaile těm členům klubu, kteří se nemohli dostavit k jejich převzetí na slavnostní schůzi v loňském roce. Seznam vyznamenaných byl uveden v minulém čísle. Navíc je nutno doplnit ho o dva členy, klubu: Ing. Fr. Němeček (stříbrná medaile) a Mir. Bečka (bronz. medaile)

c) Zpráva pokladníka
Zprávu přednesl pokladník klubu J. Sobotka

Hospodaření za rok 2002:

Příjmy

Výdaje

čl. příspěvky

60 500

čl. příspěvky

46 500

burzy

85 840

nákup knih a časop.

11 670

půjčovné knihovna

2 956

výroba přítisků

10 554

prodej starších mater.

3 310

pojištění

1 450

kolování

1 790

burzy

63 660

klubové aukce

1 762

klubovna

13 400

prodej přítisků

15 459

telefony

5 390

sponz. dary a dotace

cca 9 000

Celkem příjmy

184 879 Kč

Celkem výdaje

169 292 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2003 je pojat jako mírně ziskový s rezervou 1 500 Kč.
Na straně příjmů plánujeme 138 000 Kč. Na straně výdajů plánujeme 136 500 Kč.d) Následovala zpráva revizní komise, tombola a diskuse

e)
Na závěr bylo přijato usnesení a plán práce KF A. Muchy na rok 2003.

Usnesení Valné hromady KF A. Muchy z 28.1.2003:

 1. Valná hromada schvaluje:
  - zprávu o činnosti klubu v r. 2002
  - zprávu o plnění rozpočtu v r. 2002 a rozpočet na r. 2003

  - zprávu revizní komise
  - plán práce na rok 2003
  - členský příspěvek pro klub v r. 2004
        a)pro členy do 60 let 100,- Kč

        b)pro členy starší než 60 let  50,- Kč

 2. Valná hromada ukládá výboru:
  - zveřejnit závěry valné hromady ve Zpravodaji klubu

 3. Valná hromada ukládá všem členům:
  - propagovat práci klubu s cílem získávat nové členy
  - řádně a pravidelně odebírat novinky
  - zaplatit členská příspěvek na rok 2004 do konce roku 2003

Plán práce KF A. Muchy na rok 2003

 1. Pokračovat ve všestranné činnosti klubu především zabezpečováním novinkové služby, pořádáním výměnných schůzek, členského kolování, půjčování katalogů a odborné literatury.

 2. Věnovat pozornost přípravám Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005 a zapojit do příprav co nejvíce členů klubu.

 3. Uspořádat v Moravském Krumlově propagační výstavu od dubna do října t.r. s námětem "Krásy živé a neživé přírody"

 4. Jednou měsíčně pořádat na výměnných schůzkách výstavky.

 5. Pokračovat ve spolupráci se Českou poštou., filatelisty družebního města St. Pölten, památníkem A. Muchy v Ivančicích a s dalšími institucemi s cílem propagovat filatelii v široké veřejnosti.

 6. Pečovat o rozvoj mládežnické filatelie a podporovat práci vedoucích KMF.

 7. Uspořádat zájezd na celostátní výměnnou schůzku do rakouského St. Pöltenu.

 8. Zpracovat organizační řád činnosti Klubu filatelistů A. Muchy.


2) Výstavní činnost

19.1. - 31.3.2003 "Český a slovenský exil 20. století" (filatelistická část v Mramorových sálech Moravského zemského muzea - Biskupský dvůr)
Exponáty B. Zichy, L. Brendla a Poštovního muzea v Praze
(byla vydána dopisnice se soukromým přítiskem a příl. razítko použivané 19.1.)

1.4. - 31.10.2003
"Krásy živé a neživé přírody" - ze sbírky J.Sobotky. Zámek v Moravském Krumlovu (Slovanská epopej).

Klubové výstavky: jako reakce na diskusi na valné hromadě bylo rozhodnuto, že klubové výstavky se v r. 2003 budou konat vždy poslední neděli v měsíci spolu s klubovou aukcí.

Na všechny členy klubu se obracíme s výzvou, aby na těchto výstavkách prezentovali své sbírky. Přihlásit se mohou u p. Zámečníčka nebo u předsedy klubu p. Schiebla.

3) Filatelistické akce v Brně - 2003

KF 06-22 A Muchy:
Celostátní výměnné burzy, vždy Klub MK, Vlhká 21, 7,00 – 12.00 hod

22. února, 17. května, 27. září, 29. listopadu

Hobby setkání – filatelie Baru -   vždy Klub MK, Vlhká 21 od 8,00 hod                

22. března, 12. dubna, 3. května, 21. června

Klubové aukce KF A. Muchy - vždy Klub MK, Vlhká 21 od 8,00 hod  

Každou poslední neděli v měsíci (mimo státních svátků).
Příjem materiálu v klubovně ve středu před aukcí od 14 00 hod.


4) Stěhování prodejny Baru - nová adresa pro výdej novinek

Ve druhé polovině února se bude stěhovat prodejna firmy Baru z Obchodní galerie Orlí 3 na novou adresu Dominikánská 2. Znamená to, že se rovněž přesune výdej novinek pro členy KF A. Muchy.

Firma Baru navíc otevírá od března novou prodejnu. Jedná se o prodejnu tentokrát nefilatelistickou (starožitný nábytek) a sídlo má v Husovické ul.4 (info: 606 345 807).

Od 1. března 2003 proto vyzvedávejte novinky na Dominikánské 2.


5) Zájezd do St. Pöltenu

V neděli 2. března 2003 se uskuteční zájezd na velkou výměnnou schůzku do St. Pöltenu. Zájemci se mohou hlásit v klubovně nebo u novinkáře (Baru).
Cena za osobu je 350Kč.
Odjezd se předpokládá v 6 00 hod. od Janáčkova div., návrat cca v 19 30 hod.

6) Evropská výstava poštovních známek Brno 2005

Internet: http://home.tiscali.cz/brno2005/
V současné době začal pracovat organizační výbor výstavy. Dopřesňují se základní parametry výstavy a jsou rozesílány informace na národní svazy. Některé státy již jmenovaly své národní komisaře.
Na výstavu budou pozvány členské státy FEPA a sdružení věnující se československé známce v USA a v Kanadě.

7) Z dění v SČF

Stěhování SČF:
Proběhlo úspěšně a připomínáme novou adresu:
SČF
Holečkova 10
150 00 Praha - Smíchov
Tel: 257 012 642 (ek. úsek a sekretariát)


Výstava OSTROPA 2003 24. až 27. 4. 2003
Organizační výbor výstavy zve srdečně všechny filatelisty do Jihlavy


Mimořádná příloha - výtah ze Statutu Znalecké zkušebny SČF a ze Zkušebního řádu SČF

Statut Znalecké zkušebny SČF (vybrané odstavce)

1. Obecná ustanovení

Znalecká zkušebna SČF (dále jen Zkušebna) je organizační jednotkou SČF na základě písm.d), § 66, Hlavy III Stanov SČF, schválených dne 16.12.1995 I.valnou hromadou SČF. Členové zkušebny jsou jmenováni Výkonným výborem SČF.

Zkušebna zabezpečuje pro SČF v rámci svých kompetencí následující činnosti:

a) Kolektivní znalecké posuzování pravosti a jakosti, jakož i cen filatelistického materiálu tím, že vypracovává a vydává znalecké posudky jako ústav zařazený podle rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR do seznamu ústavů kvalifikovaných ke znalecké činnosti ve smyslu zákona č.36/67 Sb, o znalcích a tlumočnících;
b) Kolektivní expertizní posuzování
pravosti a jakosti, jakož i cen filatelistického materiálu tím, že v souladu s mezinárodními zvyklostmi ověřuje znaleckými zkušebními značkami, přídavnými značkami a vystavováním fotoatestů i expertizních písemných posudků filatelistický materiál občanů na důkaz jeho pravosti a jakosti a to jako službu občanům ve smyslu ustanovení Občanského a Obchodního zákoníku.
c) Činnosti Zkušebny jsou organizovány a prováděny podle interních předpisů SČF, jimiž jsou Směrnice o jmenování zkušebních znalců SČF ( dále jen
Směrnice), Zkušební řád SČF (dále jen Zkušební řád) a tento Statut.

2. Členství ve zkušebně

1. Členem Zkušebny může být pouze člen komise expertů SČF, který splní následující podmínky:

a) za svou činnost ručí v plném rozsahu všech svých zkušebních aktivit a v plné výši hodnoty ověřovaného filatelistického materiálu,
b) za svá rozhodnutí přebírá trvalou zodpovědnost,
c) se Svazem českých filatelistů podepíše individuální smlouvu stanovící podmínky jeho činnosti pro zkušebnu a vymezení jeho hmotné odpovědnos
ti vůči SČF v případě nominace ke zkušebnímu úkonu.

Následují body 3 až 8 věnované vedení zkušebny, sporům opravným prostředkům apod.

 

Zkušební řád Svazu českých filatelistů (vybrané odstavce)

(platný závazně pro Zkušebnu SČF i pro individuální činnost svazových zkušebních znalců)

1. Obecné zásady

 1. Zkušebna SČF (dále jen Zkušebna) i řádní členové komise expertů SČF - zkušební znalci SČF (dále jen znalci), provádějí pro veřejnost posuzováni pravosti a jakosti předmětů filatelistického zájmu v rámci svého stanoveného nominálního zkušebního oboru. Na základě zvláštního pověření zabezpečují rovněž pro SČF činnosti vyplývající z postavení SČF jakožto ústavu zařazeného rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR do seznamu ústavů kvalifikovaných ke znalecké činnosti ve smyslu zákona č.36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících a ve znění pozdějších předpisů.

 2. Činnost Zkušebny i zkušebních znalců SČF slouží kromě zjištění pravosti a jakosti předmětů filatelistického zájmu také k ochraně veřejnosti před činnosti padělatelů. Z toho vyplývají zvláštní povinnosti pro všechny zúčastněné, týkajíc( se těch předmětů ověřování pravosti a jakosti, které jsou identifikovány jako falešné nebo zfalšované. V obecném zájmu filatelie je proto dodržování závazků vyplývajících z tohoto zkušebního řádu oběma zúčastněnými stranami - znalci a zadavateli znaleckého úkonu (dále jen zadavateli).

 3. Pro veškerá ověřováni i dobrozdání je oboustranně závazná filatelistická terminologie užívaná a doporučená odbornými společnostmi SČF.

2. Právní povaha vztahů mezi Zkušebnou či znalci a zadavateli

 1. Právní vztah mezi Zkušebnou či znalcem a zadavatelem se řídí tímto zkušebním řádem a přiměřeně Občanským zákoníkem a Obchodním zákoníkem, pokud z povahy zkušebního úkonu a jeho zadání nevyplývá vyloučení jejich použití.

 2. Předáním zásilky ke zkoušení souhlasí zadavatel s tímto zkušebním řádem.

 3. V případě vyžádání soudně znaleckého posudku SČF se právní vztahy mezi SČf a zadavatelem řídí zákonem č.36/1994 o soudních znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů a jejich novel.

3. Úkoly a povinnosti Zkušebny či znalců

 1. Úlohou Zkušebny či znalce je podání odborného posudku, následovaného buď vydáním soudné znaleckého posudku či označením podle kapitoly 6, odst.l tohoto řádu. Odborný posudek musí být podán nestranně a podle nejlepšího vědomí a svědomí znalce.

 2. Zkušebna či znalec mohou provedení posudku bez udání důvodů odmítnout. V takovém případě jsou však povinni odmítnutí neprodleně sdělit zadavateli.

 3. Pokud nemohou Zkušebna či znalec provést znalecký úkon nejpozději do jednoho měsíce od obdržení zásilky, musí v této lkůtě zadavatele informovat o pravděpodobném termínu vyřízení.

 4. Právní postavení znalce vůči Zkušebně je upraveno jejím Statutem a zvláštní smlouvou a při dodržení této podmínky Svaz českých filatelistů za činnost Zkušebny ručí podle všeobecných zákonných podmínek po dobu stanovenou v příslušném typu posudku. Za individuální aktivity znalců mimo činnosti Zkušebny Svaz českých filatelistů žádnou odpovědnost nepřijímá a za případné škody takovými aktivitami způsobené neručí.

4. Rozsah znaleckého úkonu

 1. Předmětem znaleckého úkonu (ověření pravosti a jakosti) smějí být pouze poštovní známky, polygrafické doklady jejich výroby nebo doklady poštovního provozu.

 2. Znalecký úkon se soustřeďuje na komplexní posouzení pravosti známky ve všech jejích charakteristických prvcích (tj. na obraz známky, tiskovou techniku, barvu, zoubkování, lep, přetisk či přítisk, způsob znehodnocení a.t.d.) a na posouzeni její jakosti (tj. na existenci různých vad a nedostatků, reparatur i na další zvláštní a jakost známky snižující změny stavu). Znalecký úkon rovněž zahrnuje identifikaci známky podle hlavních sběratelsky definovaných rozdílů, např. podle, typů, průsvitek či rozměrů zoubkování tak, jak je tato klasifikace uváděna v katalozích, které jsou uznány a doporučeny pro sběratele i znalce Svazem českých filatelistů. Výsledky této identifikace jsou obvykle uváděny v nálezu či zdůvodnění posudku. Další zjištění,jako jsou nekatalogizované druhy a odchylky, pozoruhodnosti známkových polí nejsou předmětem znaleckého úkonu.

 3. Pro zkoušení dokladů poštovního provozu a dalších dokladů obdobných poštovním známkám platí ve stejném významu předchozí odstavec s tím, že analýzu je možné (doporučeno) rozšířit o komplexní posouzení tarifní správnosti použitého výplatného (doplatného), všech dalších materiálů tvořících posuzovaný doklad poštovního provozu a konečně i o analýzu poštovně historických souvislosti mezi dobou přepravy, adresou odesilatele a adresátem.

 4. Zkušebna či znalec jsou oprávněni pro dosažení požadovaného znaleckého cíle použít k ověřováni pravosti a jakosti všech potřebných nedestruktivních metod zkoumání, z klasických fyzikálně chemických metod pak jen ty, k nimž je zkoumaný předmět necitlivý a nemůže jimi být poškozen. Prokazatelně doložené náklady na použití těchto metod je znalec po předběžné dohodě se zadavatelem oprávněn účtovat jako samostatnou položku znaleckého účtu.

5. Označování pravých položek

 1. Položky, které jsou shledány jako pravé jsou na rubové straně označovány znaleckou zkušební značkou. Pravidla pro umisťování znaleckých zkušebních značek jsou zřejmá z vyobrazení v příloze tohoto Zkušebního řádu SČF. V případě, že pravá známka neobsahuje na rubové straně žádnou znaleckou značku a je poštovně nepoužitá, s originálním lepem (tzv. svěží) doporučuje se Zkušebně, znalci i zadavateli zhotovit pouze fotoatest při limitu 5000,- Kč.

 2. U větších celků známek označí Zkušebna či znalec pouze levou horní a pravou dolní známku (u přepážkových archů čtyři rohové známky), pokud se zadavatelem nedohodne prokazatelně jinou formu označení.

 3. Známky nalepené (výstřižky, celistvosti nepřepravené poštou nebo tarifně nesprávně vyplacené jsou označovány na přední straně papíru na němž jsou nalepeny, s tím, že značky se umisťují na plochu papíru co nejblíže ke známkám a v polohách vystihujících co nejlépe povahu ověřovaného faktu.

 4. Řádně poštovně dopravené celistvosti, poštovní dokumenty a doklady poštovní povahy se označují na lícové straně a to v pravém dolním rohu za předpokladu, že jsou skutečně pravé a autentické ve všech zkoumaných souvislostech. Pokud se na celistvosti vyskytují známky, které vyžadují vlastní ověření, připojuje se mačka znalce i k nim. Pokud tomu tak není, postupují Zkušebna či znalec stejně jako při označování výstřižků a ústřižků. Při souběhu více sběratelských variant na známce téhož druhu je třeba předmět ověřeni detailně specifikovat v písemné formě (doporučuje se zhotovení osvědčení o pravosti či fotoatestu). Použiti přídavných znaleckých značek na poštovně nepoužitých známkách s originálním lepem (tzv. svěžích) se doporučuje jen v nezbytně nutné míře v případě hrozících záměn.

 5. Zkušební značka obsahuje jméno znalce a musí být vyryta z kovu. Zahrnutí ochranných prvků do návrhu značky se doporučuje.

 6. Zkušební značka v odstínech černé razítkové barvy (použití ochranných prvků pro tuto barvu se doporučuje) se umisťuje na známky podle připojeného vyobrazení, přičemž nedopatřením vzniklé odchylky nezakládají žádné reklamační nároky vůči Zkušebně či znalci.

 7. Známky či celistvosti s katalogovou hodnotou nižší než 100,- Kč se zásadně znaleckou značkou neoznačují, zejména mohlo-li by dojít k jejich záměně s obdobnými avšak vysoce oceňovanými variantami téhož materiálu známky. Známky s katalogovou hodnotou v rozmezí 100 3000,- Kč se označují znaleckou značkou. Osvědčení o pravosti a jakosti resp. Fotoatest na známky či celistvosti s katalogovou hodnotou vyšší než 3000- Kč se doporučuje a to v závislosti na obecné ceně materiálu. U materiálu s hodnotou nad 10 000; Kč musí být zhotoven úplný fotoatest povinně.

 8. Známky poškozené, reparované či jinak upravované, případně nepoužité známky bez lepu obdrží znaleckou značku v závislosti na stupni poškození výše než normálně. Změny v kvalitě, zejména pak dodatečně nebo znovu nanesený lep musí být popsány v obou typech atestů, pokud byly vystaveny.

 9. Známky s příležitostnými razítky jsou označovány shodně jako známky řádně poštovně orazítkované. Úřední znehodnocení známek pro filatelistické účely se v atestu (pokud byl vystaven) vyznačí zvláštní značkou či popisem.

 10. Novotisky, právě tak jako úředně pořízené výsadní tisky a příležitostné tisky se označují shodně jako návrhy, vzorce, nevydané a nehotové známky podle shora zmíněného vyobrazení, za předpokladu dodrženi cenových relací zmíněných v bodě 5 písm. h).

6. Označování falešného materiálu

 1. Jednoznačně prokazatelné padělky ke škodě sběratelů jsou na rubové straně označeny razítkem FALZUM ve středu rubové strany známky a pod ním umístěnou znaleckou značkou Zkušebny či znalce.

 2. Pravé, avšak falešným razítkem nebo z ochoty razítkované známky obdrží na rubovou stranu známky značku Falešné razítko nebo Razítko z ochoty (doprostřed a pod ním opět znaleckou značku Zkušebny či znalce).

 3. Zkušebna či znalec jsou z principu povinni a oprávněni jakékoliv falzum jednoznačně na rubové straně materiálu výrazně označit. Navíc jsou povinni k němu zhotovit fotoatest na padělek v případě, že se jedná o padělek známky, u níž katalogová či tržní hodnota originálu přesahuje 500,- Kč. Existují-li k takovým padělkům i fotoatesty na pravost, je povinnosti znalce je rovněž znehodnotit. Zadavatel tím, že předkládá svůj materiál zkušebnímu znalci SČF k ověření, vyslovuje s touto podmínkou označení padělků svůj souhlas.

 4. Zkušebna či znalec musí být o povaze padělku nezvratně přesvědčeni a musí o tom být schopni podat jednoznačný důkaz. Za tím účelem je Zkušebna povinna své rozhodnutí podložit jednoznačným stanoviskem minimálně tři znalců, případně dalších expertů podle povahy věci. Tuto skutečnost vyznačí ve fotoatestu na padělek a přibraní posuzovatelé tento fotoatest spolupodepíší. Nelze-li na základě tohoto postupu shromáždit jednoznačné důkazy o padělku, nesmí být známka na rubové straně jako padělek označena a Zkušebna musí neprodleně poté odmítnout ověření a písemně o tom uvědomit zadavatele. Znalcům působícím mimo zkušebnu individuálně se důrazně doporučuje používat pro hodnocení a označování padělků stejný postup.

 5. V případě jakéhokoliv závěrečného soudu v posouzení padělku má Zkušebna či znalec právo na úhradu jak všech doložených nákladů vlastních, tak doložených nákladů vynaložených na rozšířené expertní posouzení.

7. Fotoatest

 1. V souladu s obsahem částí 5. a 6. tohoto řádu jsou Zkušebna či znalec povinni zformulovat svůj názor na posuzovaný materiál v písemné formě, t.j. jsou povinni v případě, že se jedná o službu občanům, vystavit fotoatest a to buď ve zkrácené nebo v úplné formě. Vystavení fotoatestu vychází vstříc potřebám nepřeplňovat znaleckými a přídavnými značkami rubové strany známek resp. neumísťovat tyto značky na známky poštovně nepoužité s originálním lepem, které až doposud nebyly předmětem znaleckého ověření.

 2. Osvědčení o pravosti a jakosti (zkrácená forma fotoatestu, pouze na známky) obsahuje:

 3. Název Zkušebny resp. jméno, příjmení a tituly znalce,

  název Osvědčení o pravosti a jakosti,

  název země původu zkoušeného materiálu,

  katalogové číslo známky a posouzení a zhodnoceni pravosti, stavu z hlediska

  poštovního použití, pravosti razítka a výsledek Vizuálního posouzení jakosti z hlediska možného poškození,

  datum zhotoveni a podpis znalce,

  a konečně znaleckou doložku vymezující právní základnu zkráceného nálezu, dobu ručení za nález a vztaženi popisu jakosti k datu zkoušení.

  Textová část je doprovázena oboustranným vyobrazením lícové strany ověřované známky, jehož autentičnost je stvrzena buď podpisem znalce nebo jeho značkou nebo otiskem jeho suché pečeti. Vkomponování ochranných prvků do dokumentu se doporučuje.

 4. Fotoatest (v úplné formě) obsahuje: Název Zkušebny resp. jméno, příjmení a titul znalce, adresu a postavení v SČF, exaktní identifikaci ověřované položky a vlasní souhrnné stanovisko o pravosti. Následuje nález zdůvodňující výsledek z hlediska pravosti i jakosti, posuzovaných podle obvyklých standardů. Jakákoliv výrazná poškozeni, úpravy, opravy a dodatečné manipulace se zkoušeným materiálem musí být v úplném fotoatestu uvedeny. Rovněž tak skutečnosti vyjadřované obvykle přidáním přídavných značek na rubovou stranu známky musí být v úplném atestu jednoznačně specifikovány. Oboustranné vyobrazení ověřovaného materi5lu ve stavu, v němž jej Zkušebna či znalec vrací zadavateli, opatřené podpisem znalce či otiskem jeho značky nebo suché pečeti je součástí úplného fotoatestu. Důrazně se doporučuje zavedeni kvalitních ochranných prvků do formuláře fotoatestu.

 5. Je zakázáno používat v obou typech atestů jakékoliv zmínky o vzácnosti, dostupnosti či ceně zkoušeného materiálu .

 6. Forma vystavovaných fotoatestů musí být volena tak, aby členům SČF - vystavovatelům dovolovala jejich přiložení k rubové straně výstavních albových listů a to i při výskytu většího množství vzácného materiálu v exponátu.

 7. Kopie vydaných fotoatestů jsou Zkušebna i znalci povinni archivovat po dobu nejméně 5 let. Další kopie fotoatestů materiálů s katalogovou hodnotou či tržní cenou vyšší než 50 000,- Kč nebo u nichž poplatek za znalecký úkon u jednotlivé položky přesáhne částku 5000,- Kč a kopie všech fotoatestů na padělek zašle Zkušebna či znalec v kopii do jednoho měsíce po předání zadavateli předsedovi Komise expertů SČF, který je povinen vést archiv takových položek pro potřeby protipadělatelských aktivit SČF.

 8. Na filatelistický materiál, který svou podstatou a povahou neodpovídá znění části 4 tohoto zkušebního řádu, nesmí být fotoatest v žádné formě vystaven.

8. Povinností a práva zadavatelů

 1. Zadavatel je povinen předložit materiál ke znaleckému úkonu v uspořádaném stavu, čistý, bez obalů a pokud možno i beze zbytků filatelistických nálepek.

 2. Zadavatel je povinen přiložit k žádosti o znalecký úkon dvě rovnocenné kopie seznamu předkládaných položek, z nichž jedna potvrzená mu bude vrácena a druhá bude sloužit pro potřebu Zkušebny či znalce, Suuhrnná xeroxová kopie položek předkládaných ke znaleckému úkonu může být uznána jako náhrada takových seznamů.

 3. Zadavatel je dále povinen sdělit Zkušebně či znalci všechny okolnosti, které jsou mu známy a které by mohly vést k případnému chybnému znaleckému posouzení, zvláště pak všechny údaje týkající se předchozích ověření, skrytých vad, reparatur, přezoubkováni nebo dodatečného naneseni nového lepu či opravy původního. takové upozorněn je zadavatel povinen poskytnout přímo či na vyžádání Zkušebny či znalce. Zadavatel je také povinen přcdložit spolu s žádostí o znalecký úkon všechny fotoatesty ke zkoumanému materiálu, jejichž je vlastníkem. Kromě toho je zadavatel povinen upozornit bez prodlení Zkušebnu či znalce na možné nepřesnosti či chybné údaje v posudku a dát jim tak možnost provést potřebnou opravu. Neposkytnutí takových informací, včetně zatajení předchozího atestu, opravňuje znalce k okamžitému přerušení a odmítnutí zkoušení s plnou náhradou vynaložených nákladů a zadavatele zbavuje jakékoliv možnosti reklamace.

 4. Materiál k provedení znaleckého úkonu lze Zkušebně či znalci předat proti potvrzení osobně nebo jej zaslat poštou a to výhradně v cenném psaní. Náklady spojené se zpětným odesláním hradí znalec a započte je do poplatků za znalecký úkon.

 5. Veškerá rizika spojená s poštovní přepravou zásilek k ověření nese zadavatel. K jeho tíži jdou rovněž důsledky zásahů vyšší moci a živelních katastrof. Na vůli zadavatele zůstává, zda svou zásilku k ověření nechá pojistit. V takovém případě je však zadavatel povinen zpětné pojištění za zásilku uhradit Zkušebně či znalci předem.

 6. Materiál, který byl shledán jako částečný či úplný padělek a u něhož existuje vážné podezření, že při manipulaci s ním byl nebo by mohl být spáchán trestný čin, mohou Zkušebna či znalec na nezbytně nutnou dobu zadržet a upozornit na něj orgány činné v trestní řízení a to po předchozím vyjádření předsedy komise expertů a předsedy SČF. 0 vzniku takové situace Zkušebna či znalec neprodleně uvědomí zadavatele.

9. Rozhodnutí ve sporu

 1. Existuji-li na jednu a tutéž položku předkládanou znalci SČF či zkušebně ke znaleckému úkonu protichůdné znalecké posudky Zkušebny či dvou či více znalců, rozhoduje stanovisko nezávislého orgánu, ustaveného k šetření podle Statutu komise expertů SČF. Strany účastnící se takového šetření jsou povinny uznat rozhodnutí tohoto orgánu za závazné.

10. Ručení Zkušebny (znalce)

 1. Zkušebna či znalec ručí podle všeobecných zákonných podmínek za to, že jejich znalecký posudek je objektivní, neutrální a je zpracován na základě nejnovějších specializovaných filatelistických poznatků a zkušeností i na základě výsledků současně známých metod používaných k identifikaci padělků.

 2. Znalecké posouzení nemusí vyznít vždy ve prospěch zadavatele. Neopravňuje ho to ke vznášeni žádných nároků na náhradu vzniklých škod. Nespokojenost se znaleckým posouzením ho neopravňuje k odepření náhrad podle kapitoly 12 tohoto zkušebního řádu.

 3. Zkušebna či znalec ručí za důsledky svého nezáměrného omylu výhradně zadavateli. Ručení třetím osobám je vyloučeno.

 4. Za svou individuální činnost ručí znalec osobně, ručení Svazu českých filatelistů za činnost znalců, kteří jsou jcho členy je vyloučeno.

11. Rozsah ručení a reklamace

 1. V případě reklamace smí zadavatel nejprve požadovat pouze bezplatné uvedení materiálu do původního stavu a vrácení poplatků, které za znalecký úkon uhradil. Zjistí-li zadavatel jakékoliv nedostatky v odborném posouzení (ověření), je povinen o tom znalce neprodleně informovat a materiál mu zaslat obratem zpět k uvedení do původního stavu. Porušením této povinnosti ztrácí zadavatel právo na jakoukoliv další reklamaci. Reklamaci uplatní zadavatel u toho, kdo znalecký úkon provedl a to nejpozději do 8 dnů po jeho provedení.

 2. Nelze-li postupovat dle předchozího odstavce, může Zkušebna či znalec dle své volby náhradou poskytnout ekvivalentní exemplář nebo vzniklou škodu uhradit v hotovosti a to ve výši dohodnuté se zadavatelem. Reklamaci opět zadavatel uplatní u toho, kdo znalecký úkon provedl a to nejpozději do 1 měsíce po jeho provedení.

 3. Při porušení povinností zadavatele specifikovaných v kapitole 8 tohoto zkušebního řádu jsou jakékoliv reklamace ze strany zadavatele bezpředmětné a nebudou uznány.

 4. Zadavatel je povinen postupovat a jednat za všech okolností tak, aby od počátku potenciálně vznikající škodu co nejvíce snížil. Případné zneužiti třetími osobami nebo jeho riziko je povinen okamžitě ohlásit znalci, který ověření provedl.

12. Nárok znalce na odměnu

 1. Za svou činnost účtuje znalec zadavateli poplatky dle ceníku uvedeného v příloze 2, který SČF prostřednictvím komise expertů novelizuje každoročně spolu s revizí platného seznamu zkušebních znalců.

 2. Za obzvláště časově náročná a věcně obtížná posouzení může znalec účtovat Přirážku, jejíž výši předem písemně sjedná se zadavatelem.

 3. Přezkoušení vlastní znalecké resp.přídavné značky provede znalec bezúplatně pouze proti úhradě poštovného za cenné psaní a manipulačního poplatku. To platí i v případě, že zkoumaná značka je označena za falešnou.

 4. Poplatky za ověření je zadavatel povinen uhradit okamžitě při převzetí účtu za zkoušení. Způsob a formu úhrady stanovuje znalec individuálně, přičemž, může být proti potvrzení sjednána i úhrada v hotovosti předem.

 5. Pokud předpokládaný poplatek za ověřeni přesahuje částku 1000,- Kč, je znalec oprávněn požadovat zálohu, kterou je povinen vyúčtovat ve znaleckém účtu.

 6. Námitky proti vyúčtování může v jednoznačně prokázaných a právně řádně podložených případech uplatnit zadavatel u předsedy komise expertů SČF, jehož stanovisko v daném případě je konečné.

 7. O přijatých úhradách znalec účtuje samostatné a za toto účetnictví nenese SČF žádnou odpovědnost.

13. Místo plnění (k dispozici v uplném znění)
14. Závěrečná ustanovení (k dispozici v úplném znění)

Úplné znění obou dokumentů je k dispozici v klubovně nebo ho lze na přání zaslat elektronickou poštou.