Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně     
Organizační řád KF Alfonse Muchy 06-22
- Schváleno valnou hromadou KF A.M. konanou 27.1.2004
- Novelizováno výborem KF A.M. dne 12. dubna 2006


Obsah:

1) Organizační řád
2) Příl. 1 -
Provozní řád výměnného střediska KF Alfonse Muchy
3)
Příl. 2 - Všeobecné aukční podmínky
4)
Příl. 3 - Výpůjční řád 


   
 

 

Organizační řád Klubu filatelistů Alfonse Muchy
06 – 22 v Brně

 

     Organizační řád Klubu filatelistů Alfonse Muchy 06 – 22 v Brně navazuje na Stanovy SČF (§ 20) a Organizační řád SČF (§ 3.2) a  blíže usměrňuje činnost klubu.

Valná hromada klubu

    
Valnou hromadu, na které je volen nový výbor klubu, svolává výbor nejméně jednou za tři roky prostřednictvím  plakátů na klubových vývěskách, pozvánek rozdávaných na výměnných schůzkách a při odběru novinek a prostřednictvím Zpravodaje nejméně 15 dnů před stanoveným termínem.

      Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna alespoň třetina členů Nesejde-li se v určenou hodinu   potřebný počet členů, koná se náhradní valná hromada o půl hodiny později a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

      O průběhu valné hromady se vyhotoví zápis, který podepíše předseda, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Kopii zápisu z valné hromady a kopii revizní   zprávy zašle výbor sekretariátu SČF.

      Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor nebo požádají-li o to písemně revizoři účtů nebo nejméně jedna třetina členů.

Valná hromada projednává a schvaluje:
- zprávu o činnosti
- zásadní směry další činnosti
- zprávu o hospodaření a rozpočet na další rok
- zprávu revizorů.

Valná hromada stanovuje výši členských příspěvků pro klub
Valná hromada schvaluje volební řád pro volbu výboru a revizorů
Valná hromada volí členy výboru, revizory a delegáty na valnou hromadu  SČF podle stanoveného  klíče SČF, pokud je tato volba aktuální.

Členská schůze klubu filatelistů

     
V roce, ve kterém se nekoná valná hromada klubu, svolává výbor nejméně jednou členskou schůzi .Pro  svolání  a platnost usnesení platí obdobné zásady jako při svolání valné hromady. Program schůze je rovněž obdobný,  pouze se nekonají volby  výboru, revizorů a delegátů na valnou hromadu SČF

Členská schůze je oprávněna  doplnit  výbor ze závažných důvodů maximálně  o tři nové členy výboru

Výbor a revizoři  Klubu filatelistů Alfonse Muchy

     
Valná hromada volí  15 členný výbor Klubu filatelistů Alfonse Muchy.V případě potřeby může být výbor rozšířen o další členy – náhradníky. Náhradníci jsou schvalováni valnou hromadou,  zúčastňují se práce ve výboru s hlasem poradním. Výbor zvolený valnou hromadou volí ze svého středu předsedu a další funkcionáře klubu.

Výbor sestává zejména  z těchto členů:

            Předseda
              
Místopředseda (jeden až dva)
              
Jednatel
              
Správce výměnného střediska
              
Správce kolování
              
Pokladník
              
Hospodář
              
Redaktor Zpravodaje  a internetové stránky klubu
              
Knihovník
              
Kronikář
              
Další členové výboru pověřeni konkrétními úkoly.

Některé funkce mohou být podle potřeby sloučeny.
      Statutárním zástupcem klubu je předseda, jeho zástupcem pověřený místopředseda.

     
Valná hromada volí revizory klubu. Ti se dohodnou, který z nich bude za jejich činnost odpovídat a tuto osobu oznámí valné hromadě na vědomí..Revizoři dohlížejí především na hospodaření a správu majetku a dohlížejí na dodržování stanov a dalších předpisů SČF. Revizoři mají právo zúčastňovat se  jednání výboru. Zprávy o výsledcích revize předkládají výboru klubu, valné hromadě, členské schůzi a sekretariátu SČF.

Členská evidence

     
Evidenci členů vede pověřený člen výboru v návaznosti na placení členských příspěvků, který  rovněž vystavuje členské průkazy a přiděluje novým členům členské číslo.

      K 31. 3. a 30.6. zpracovává zprávu o stavu členů (počet členů do  60  let, nad  60 . let, počet vedoucích KMF a členů KMF). Stav k 30..6. musí být archivován

Členské příspěvky

     
Členské příspěvky se skládají ze součtu příspěvků pro SČF (stanovuje předsednictvo SČF) a příspěvků pro klub (stanovuje valná hromada klubu) Výši členských příspěvků  pro KMF stanovuje předsednictvo SČF.

Vedoucí KMF příspěvky neplatí

      Členové zaplatí členské příspěvky na příslušný kalendářní rok nejpozději do 15. ledna kalendářního roku. Pokud člen zaplatí členský příspěvek po tomto datu, uhradí klubu členský příspěvek navýšený o sankční poplatek 50.- Kč.Tento sankční poplatek se neplatí v případě, že člen byl nemocný, dlouhodobě v zahraničí nebo z jiných vážných důvodů.Členovi, který neuhradí členský příspěvek do 31.5. roku, k němuž se příspěvek vztahuje, členství v SČF zaniká.

      Členské příspěvky zasílá KF do 31.3. běžného roku na účet  SČF, doplatek příspěvků do 30.6
 
      Členské příspěvky vybírá a příspěvkové známky vydává pověřený člen výboru Vybrané příspěvky postupně předává pokladníkovi klubu. Členské příspěvky KMF vybírají vedoucí KMF a předávají je pokladníkovi klubu


Novinková služba

     Novinkovou službu pro členy KF A. Muchy zabezpečuje ve své režii firma Baru v rozsahu, který odpovídá   dohodám o novinkové službě mezi Českou poštou a SČF. Firma Baru uzavírá smlouvu s Českou poštou o zajištění novinkové služby a plně odpovídá za řádné zabezpečení této služby pro členy klubu.Firma Baru odpovídá  za zálohy členů na odebírání známek a dalšího filatelistického materiálu, vede o nich evidenci a při ukončení členství vrací členovi zálohu na základě předloženého platného potvrzení o složení zálohy

Změny v odběru novinek nebo ukončení odběru novinek v příštím roce je člen povinen ohlásit nejpozději do konce listopadu předcházejícího roku.

Výměnné schůzky

     Za pořádání výměnných schůzek odpovídá správce výměnného střediska. Výměnné schůzky se řídí  Provozním řádem výměnného střediska Klubu filatelistů Alfonse Muchy., který schvaluje výbor klubu (viz příloha 1) Vybrané peníze za vstupné a pronájem stolů odevzdává  správce výměnného střediska po každé schůzce pokladníkovi

Členské kolování

      Za členské kolování odpovídá správce kolování.  Z rabatu  za prodaný materiál (který činí 15%) odevzdává klubu  30% a 70 %  si ponechává  jako odměnu a případnou náhradu materiálních škod.

Částku určenou klubu odvádí pokladníkovi k 30.6. a 31.12. běžného roku.

Kolování se provádí v klubovně (podle rozvrhu určeného správcem kolování), na  výměnných schůzkách  a při dalších příležitostech stanovených správcem kolování (např. na výměnných schůzkách jiných klubů, výstavách apod.)

Klubové  aukce

 
     Klubové aukce se provádí podle  Všeobecných  aukčních podmínek aukcí pořádaných Klubem filatelistů Alfonse Muchy , které schvaluje výbor klubu (viz příloha 2) Rabatu za vydražený materiál  činí 15%. 8% se  odevzdává do pokladny klubu a 7% je odměnou pro organizátory aukce náhradou za případné ztráty. Částka určená klubu se odvádí pokladníkovi po každé aukci.

Knihovna

     
Za správnou evidenci knih a doplňování knihovny odpovídá knihovník..Provoz knihovny se řídí Výpůjčním řádem, který schvaluje výbor klubu (viz příloha 3).Částky za půjčování knih, časopisů a katalogů  odevzdávají pověření členové do pokladny klubu vždy k 30.6. a 31.12. běžného roku

      Knihovník sleduje, zda je Výpůjční řád dodržován a zasílá upomínky za nedodržení termínů při vrácení knih a katalogů.

Korespondence

     
Běžnou korespondenci odesílají a podepisují příslušní členové výboru, dopisy státním orgánům, vedení SČF apod. podepisuje předseda. Odeslaná pošta se zapisuje do Poštovní knihy a úhradu poštovného vyplácí pokladník příslušným členům výboru vždy k 30.6. a 31.12.


Hospodaření klubu

    
  Za hospodaření klubu odpovídá výbor KF. Hospodaření klubu administrativně zpracovává pokladník, kterému za vedení pokladny a vyřizování všech finančních záležitostí přísluší odměna  500.- Kč za čtvrtletí.
     
Podpisové právo pro výběr peněz z banky mají předseda, pokladník a další pověření členové výboru.      

Kroužky mladých filatelistů (KMF)

      Klub zřizuje podle potřeby kroužky mladých filatelistů a hradí  jejich potřebné výdaje. KMF jsou metodicky řízeny Krajskou komisí mládeže.

      Vedoucí KMF schvaluje do funkce výbor a potvrzuje nejbližší valná hromada nebo členská schůze klubu.

Klubová kronika

     Kroniku vede pověřený člen výboru. Po skončení běžného roku se do ní  zapisuje přehled činnosti klubu v uplynulém roce.

Inventář a archiv klubu

      Soupis  inventáře vede pověřený člen výboru. Pravidelná inventura hmotného majetku klubu musí být provedena vždy v souvislost s konáním řádné valné hromady klubu, která o výsledku inventury musí být informována.  Mimořádnou inventuru může výbor klubu nařídit kdykoliv, kdy to uzná za potřebné.

               Archiv klubu obsahuje základní dokumentaci o činnosti klubu (zápisy z valných hromad, členských schůzí, výborů,  zprávy o činnosti, seznamy členů atd.) Minimální rozsah archivace se řídí  všeobecně platnými předpisy.   

      Výbor  pečuje o doplňování archivu o dokumenty z dřívější doby, zejména z počátku činnosti klubu. Archivní materiály se uschovávají též s ohledem na jejich využití při propagaci klubu

Klubový Zpravodaj a internetová stránka

      O vydávání Zpravodaje  a o internetovou stránku klubu pečuje pověřený člen výboru. Zpravodaj se vydává nepravidelně tři až čtyřikrát za rok a je zdarma distribuován členům klubu  při odebírání novinek, v klubovně a při výměnných schůzkách.

Schváleno valnou hromadou Klubu filatelistů Alfonse Muchy dne 27.1.2004  
Novelizováno výborem KF A.M. dne 12. dubna 2006

  2) Přílohy organizačního řádu:

Příloha 1
Provozní řád výměnného střediska Klubu filatelistů Alfonse Muchy


Provozní řád výměnného střediska Klubu filatelistů Alfonse Muchy

1.     Výměnné schůzky se konají od 7,30 do 10,30 hod v restauraci "U Dvořáků", Brno Hlavní 119 a celostátní výměnné schůzky od 7 do 12 hod. v Klubu MK Vlhká 21.
2.     Vstupné na schůzku činí 10 Kč, na celostátní schůzku 20Kč,  pro členy Klubu filatelistů Alfonse Muchy 15 Kč. Mládež do 18 let má vstup volný.
3.     Nájemné za stůl činí 20 Kč, na celostátní schůzku 60 Kč. Členové Klubu filatelistů Alfonse Muchy platí za stůl 15 Kč a na celostátní schůzce 50 Kč.
4.     Při předplatném stolu na celé čtvrtletí činí poplatek za stůl 18 Kč, pro člena Klubu filatelistů Alfonse Muchy 13 Kč. Předplacené stoly se  rezervují do 8,30 hod.
5.     Organizátoři si vyhrazují právo vykázat osoby, které se nevhodně chovají nebo prodávají bez zaplacení stolu.
6.     Z prodeje jsou vyloučeny materiály propagující fašismus, rasismus a pornografii.
7.     Pořadatelé nejsou zodpovědní za cenu a kvalitu nabízeného materiálu. Návštěvníci mohou pro svou informaci využít katalogy, které jsou k dispozici u pokladny.

Schváleno výborem Klubu filatelistů Alfonse Muchy dne   12.dubna 2006
 

Příloha 2
Všeobecné aukční podmínky

Všeobecné aukční podmínky aukcí pořádaných Klubem filatelistů Alfonse Muchy

1.     Pořadatelem aukcí je Klub filatelistů Alfonse Muchy. Aukce se konají  v termínech určených výborem Klubu filatelistů Alfonse Muchy při výměnných schůzkách v restauraci "U Dvořáků" 

2.     Vyvolávací cenu určuje majitel nabízené položky, který může do jedné aukce nabídnout maximálně 20 položek. Výjimky jsou v pravomoci pořadatele s ohledem na celkový počet nabízených položek, který by neměl přesáhnou počet 200.

3.     Materiály do aukce se přijímají ve středu před aukci v klubovně Klubu filatelistů A. Muchy, pokud se majitel nedohodne s organizátory jinak.

4.     Nabízené položky si mohou zájemci prohlédnout v klubovně ve středu před aukcí od 15  do 17 hod.  a v den pořádání aukce  v restauraci "U Dvořáků"  od 7.30 do 9 hod.

5.     zvyšování příhozů se řídí touto stupnicí:
        
       do 50 Kč      o   2 Kč
               do 100 Kč    o   5 Kč
               do 1000 Kč  o 10 Kč
              nad 1000Kč  o 20 Kč        

6.     Dražená položka bude prodána tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu

7.     Vydražené položky  budou  předány za hotové bezprostředně po skončení aukce. Nepřítomným dražitelům budou vydány na základě jeho dohody s pořadatelem.

8.     Majitelům vydražených položek budou  peníze vyplaceny po srážce rabatu (manipulačního poplatku), který činí 15 % z prodaného materiálu, bezprostředně po skončení aukce. Nepřítomným majitelům vydražených položek budou peníze a neprodaný materiál vydán po dohodě s organizátory.

9.     Každý dražitel je povinen si před dražbou nabízený materiál, o který má zájem důkladně prohlédnout. Pořadatelé neodpovídají za kvalitu nabízeného materiálu a nepřijímají žádné reklamace.

Schváleno výborem Klubu filatelistů Alfonse Muchy dne  12. dubna 2004
 

Příloha 3
Výpůjční řád


Výpůjční řád


Půjčování:

Členové klubu filatelistů Alfonse Muchy

- Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 14 dnů
- Knihy maximálně na dobu 2 měsíců

Ostatní – po předložení průkazu totožnosti
- Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 14 dnů  
- Knihy na dobu maximálně 1 měsíc 

V
ýpůjční doba: 

Po, Ú, Č, Pá  14 – 16,30 
Středa  10 – 15 hod,  

Poplatky  

Členové Klubu filatelistů Alfonse Muchy  
Katalogy – 1 kus 10 Kč/ den 
Katalogy – prohlídka v klubovně 5 Kč / hod. 
Knihy – zdarma 

Ostatní 
Katalogy – l kus 20 Kč / dne 
Katalogy  - prohlídka v klubovně 10 Kč / hod. 
Knihy – za každý započatý měsíc 10 Kč za kus 

Upomínky – za překročení výpůjční doby bude zaslána  
     První upomínka – poplatek 50.- Kč  
     Další upomínka bude zaslána 14 dnů po první s poplatkem 100 Kč 

Povinnosti vypůjčovatele  

-         pečovat o vypůjčené svazky  
-         po převzetí svazku zkontrolovat stav a úplnost svazku  
-         způsobenou škodu nahradit rovnocenným nepoškozeným výtiskem  

Vypůjčovatel není oprávněn předávat vypůjčené svazky dalším osobám.

Platnost od 1. září 2001