KLUB FILATELISTŮ
ALFONSE MUCHY V BRNĚ

26.1.2019  


 

Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně
 

Vstup do budovy České pošty, s.p. s klubovnou KF A. Muchy
 

OBSAH:
Aktuálně
Pravidelné akce
Z klubové historie
Aktivity klubu
Výbor KF A. Muchy
Provoz klubové knihovny
Práce s mládeží

Další informace o dění v klubu:

Z klubových akcí v r. 2017
Z klubových akcí v r. 2016
Z klubových akcí v r. 2015
Z klubových akcí v r. 2014
Z klubových akcí v r. 2013
Z klubových akcí v r. 2012
Z klubových akcí v r. 2011
Z klubových akcí v r. 2010
Z klubových akcí v r. 2009
Z klubových akcí v r. 2008
Z klubových akcí v r. 2007
Z klubových akcí v r. 2006
Z klubových akcí v r. 2005
Z klubových akcí v r. 2004
Z klubových akcí v r. 2003
Z klubových akcí v r. 2002
 

 

Práce s mládeží:
Pro absenci mládeže i vedoucích práce oba kroužky zanikly a práce s mládeží je jen náhodná.   

Dokumenty Klubu filatelistů 06-22 Alfonse Muchy v Brně:

Držitelé klubových vyznamenání
Org. řád klubu (4/2006)

 

Album
fournierových padělků

Klub filatelistů Alfonse Muchy patří k největším klubům v republice. V prosinci 2016 měl klub 152 členů. V rámci svých možností se klub snaží organizovat výměnné schůzky, burzy a další akce. Pořádá nebo se podílí na pořádání filatelistických výstav v Brně a okolí.

KF A. Muchy - kontakty: Klub filatelistů 06-22 Alfonse Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno
Tel.:
722 405 095 (v provozních hodinách)
E-mail: kfamuchy(zavináč)seznam.cz, okacz(zavináč)email.cz; jpuncochar(zavináč)fides.cz
Klubovna je v budově České pošty, Orlí 30, 2. N.P., ( plánek zde ).
 

Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2 (Baru)
tel.: 543 235 004
po - pá:  10 00 - 17 00 hod.

Provozní doba klubovny:
(svátky a prázdniny zavřeno)
  
Středa: 10.00 - 15.00 hod sekretariát
Čvrtek: 16.15 - 17.15 hod čl. kolování

Středy:
poslední středu v měsící (před klubovou aukcí) od 10 00 - 15 00 hod., příjem materiálu do klubové nab. soutěže (mimo svátky a prázdniny).

Klub udržuje od r. 1996 partnerské vztahy s rakouským klubem BSV St. Pölten.
V r. 2014 projevil zájem o spolupráci i německý klub Philatelistenverein Leipzig e.V.
 2018

12.12.2018 - klubová knihovna je doplněna o nové katalogy Michel.
Jedná se o díly 9.1 a 9.2 - Čína, Hongkong, Japonsko, Korea, Mongolsko, Gruzie aj..
Na cestě je díl Stř. Evropa.

---------------------------------------

Zpravodaj č. 79, prosinec 2018

---------------------------------------

Termínář vel. setkání, burz a pravidelných schůzek našeho klubu - 2019

---------------------------------------

Zpravodaj č. 78, září 2018

---------------------------------------

Sobotní chůzky v kometa Pubu začínají vždy v 8,00hod.
 ---------------------------------------

Proběhlé akce s naší účastí:

25.5. - 17.6. BVV, výstaviště, re:publika, festival 100 let ČSR
(odkaz), p.p.p., příl. razítko II. všecyklistické hry.
  Filatelistická výstava sportovních námětů (cca 30 ploch, Olympsport a KF A. Muchy)

19.5.2018 - Muzejní noc, pošta Brno 2 slaví 170 let, expozice v bývalé poštovní stáji, 17.00-24.00hod, příl. razítko, R-nálepka,
   Apost on line a pam. list, projekce z historie pošty, poštovní vůz.
   Výstavka poštovních dokladů z provozu pošty Brno 2  (12ploch, KF A. Muchy)

Fotografie na stráce aktualit z Brna
 
---------------------------------------

Zpravodaj č. 77, březen 2018

---------------------------------------

Veletržní setkání sběratelů 2018, Brno, konalo se 13. dubna 2018

Příležitostná poštovní přepážka, R-nálepka k VS 2018, kašet
 

Odpolední pohled Příležitostné pošt. přepážka Dvojice Z. Okáč J. Baráček v sále
P. Švehla podáváb výklad u svého exponátu   Veletržní setkáním bylo hodně o setkávání (v tomto případě Brno - Znojmo)

---------------------------------------
Přehled našich burz a setkání v r. 2018:

---------------------------------------
Zemřel Ing. Vladimír Švehla

Hned v prvních dnech tohoto roku jsme ztratili kolegu a přítele, dlouholetého člena výboru našeho klubu.
Vladimír se dlouhodobě účastnil klubového dění a dobře ho znali zejména uživatelé klubové knihovny, o kterou se pečlivě staral, a účastníci posledních veletržních setkání, jejichž organizaci se věnoval. Ještě na podzim loňského roku byl členem delegace našeho klubu při návštěvě v St. Pölten. Pak už ho ale vážná nemoc upoutala na lůžko a nakonec nad ním zvítězila. Připomeňme si ho méně kvalitní, ale usměvavou fotografií z r. 2016.

---------------------------------------

Valná hromada klubu - 6. února 2018
Každoroční valná hromada byla hromadou volební. Konala se v Kometa Pubu na Kounicově ul. od 16.00 hod.
VH se zúčastnilo 32 členů a hostů. Vedl ji místopředseda Ing. Nevosád.
Prvním bodem bylo slavnostní předání svazových vyznamenání udělených v loňském roce (předával člen předsednictva SČF a předsedy klubu dr. Okáč):
- Nejvyšší vyznamenání - zápis do knihy čestných členů SČF - bylo uděleno Mgr. Valentinu Schieblovi, dlouholetému předsedovi našeho klubu
- Čestné uznání za rozvoj filatelie dlouholetou výzkumnou odbornou činností převzal RNDr. Petr Gebauer
- Cenu Miroslava Langhammera za filatelistickou publicistiku převzal Ing. Jan Klim, vydavatel Merkur revue a katalogů

Po této slavnostní události a vzpomínce na zesnulého člena výboru, Vladimíra Švehly, nabrala VH standardní podobu:
- Zpráva o činnosti v uplynulém roce (dr. Okáč)
- Plán činnosti na rok 2018 (dr. Okáč)
- Zpráva o hospodaření za rok 2017 (pokladní H. Hanáčková)
- Zpráva revizní komise - bez závad (I. Rotr)
- Finanční plán na rok 2018 (H. Hanáčková)
- Volba výboru na další období (A. Rafaj)
Změny: z výboru odstoupil P. Matoušek, na funkci tajemníka rezignoval ze zdrav. důvodů J. Hvižď
do výboru byli, jako náhradníci, zvoleni pánové Ing, Jan Petrás a ak.arch. Tomáš Kotas
Aktuální složení výboru je uvedeno níže
Diskuse, tombola a usnesení přednesené M. Ošmerou
 

Kometa Pub, 16.00hod To není aukce - místopředseda Z.Nevosád řídí schůzi Dr. Gebauer přebírá Čestné uznání SČF za dlouholetý rozvoj filatelie
Jan Klim převzal cenu M. Langhammera za přínos v oblasti literatury Nejvyšší současné svazové vyznamenání - zápis do knihy čestných členů SČF - pro dluholetého předsedu klubu Mgr. Valentina Schiebla V náhledu list knihy za rok 2017 se zapisy obou oceněných V. Schiebla a J. Běloubka.
 
Samozřejmě nechyběly obsáhlé zprávy o činnosti a plánech klubu z úst předsedy Člen klubu a OS Olympsport J. Petrás informuje o Olympijském festivalu na výstavišti  

 

 

Výbor Klubu filatelistů Alfonse Muchy:
(složení od 6.2.2018 )
RNDr. Zdeněk Okáč - předseda
Ing. Jan Baráček, Ph.D. - jednatel
Ronald Baru
Jiří Dostál
Jan Herman
Jaromír Hvižď
Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.
Ing. Milan Ošmera
Ing. Oldřich Pecháček
Ing. Jaroslav Punčochář
Ing. Alois Rafaj
Ing. Pavel Švehla
Ing. Bohdan Zicha
 
Náhradníci výboru:
Ing. Jan Petrás
ak.arch. Tomáš Kotas

Revizoři KF:
Stanislav Bořil
Ing. Zdeněk Borovec
Ivo Rotter

Pokladní:
Helena Hanáčková 

 

Pravidelné akce:  (konkrétně viz Aktuality)

Členské kolování - pravidelně ve čtvrtek  

Klubové výměnné schůzky - každou sobotu (mimo svátky a prázdniny) - restaurace na Kounicově 22 (Kometa pub), doba konání schůzek 9,00-11,00hod.  V den konání nabídkové soutěže 8,00 - 11.00hod.

Klubové nabídkové soutěže - každou poslední sobotu v měsíci (mimo svátky) - od 9.00 hod v rámci klubové výměnné schůzky.

Celostátní výměnné schůzky  - podle ročního plánu vždy (viz. Aktuality), Kometa Pub, Kounicova 20.

Veletržní setkání - tradiční celostátní akce konaná od r. 2006 v prostorách pavilonu A3 brněnského výstaviště.

 

Z klubové historie:

- 1919 - Je založeno "České sdružení filatelistů v Brně". Jeho následovník, KF06-08, se v r. 2008 slučuje s KF A. Muchy.
- 1922 - Vzniká filatelistický klub ”Spolek brněnských sběratelů pošt. známek”.
- 1945 -  Klub se přejmenovává na  ”Spolek československých filatelistů v Brně”.
- 1951 -  V rámci socialistické reorganizace jsou samostatné kluby začleněny do organizací ROH u větších podniků. Většina členů, klubovna a majetek Spolku čs. filatelistů v Brně byli převedeni do Závodního klubu (ZK) při ROH KNV. Tak  vznikl ”Filatelistický odbor ZK při KNV”
- 1962 - Opět se mění název, tentokrát na  ”Filatelistický odbor ZK státních orgánů”
- 1965 -  Vzniká samostaná organizace tehdejší Národní fronty, Svaz československých filatelistů. Filatelistický odbor ZK státních orgánů se vyčleňuje  do Klubu filatelistů 06-22.
- 1982 - Se souhlasem paní Jaroslavy Muchové přijal klub čestný název Klub filatelistů Alfonse Muchy.
- 1996 - Navázána spolupráce s partnerským klubem BSV St. Pölten z Rakouska
- 2000 - Klub je odpovědný za organizaci úspěšné Celostátní výstavy s mezinárodní účastí Brno 2000
(konala se 5.-11. března 2000)
- 2002 - 2005 Klub je za SČF pověřen přípravami úspěšné Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005
(konala se 10.-15. května 2005)
- 2004 - spoluúčast na putovní výstavě o díle A. Muchy (Japonsko 2004/2005)
- 2006 - klub uspořádal první Veletržní setkání v areálu brněnského výstaviště
- 2008 - sloučení KF 06-08 s našim klubem - KF A. Muchy se stává nositelem tradic obou nejstarších brněnských klubů. 
- 2009 - na konci léta uspořádal klub z pověření SČF výstavu Premiera Brno 2009. Jednalo se o novou podobu kvalifikační výstavy s minimalizací nákladů.
             Z exponátů bylo vystaveno jen po jedné ploše - hodnoceny byly kompletní exponáty v trezoru. 
- 2012 - sloučení KF06-101 Merkur z našim klubem. Výstava 90 let KF A. Muchy.
- 2013 - propagační výstava Krása motocyklů
- 2014 - navázána spolupráce s filatelisty z Lipska  
- 2015 - jubiljení10. veletržní setkání sběratelů, propagační výstava Pivovarnictví na známkách
- 2016 - oslavy 20. výročí spolupráce s BSV St. Pölten a propag. výstava Rozmanitosti jiřin na zámku v Lysicích
- 2017 - výstavka Květiny na známkách, propagační výstava ke 200 letům MZM
 

Aktivity klubu:

- Výstavy v Letovicích (dříve v Moravském Krumlově)
- Spolupráce se Společností památníku Alfonse Muchy v Ivančicích
- Spolupráce s rakouským klubem filatelistů BSV St. Pölten
- Pořádání celostátních filatelistických výměnných schůzek, Veletržního setkání a spolupráce s ČP s.p. region jižní Morava
 

Archív klubového Zpravodaje
Klubový zpravodaj č. 71 (11/ 2015)
Klubový zpravodaj č. 70 (3/ 2015)
Klubový zpravodaj č. 69 (4/ 2014)
Klubový zpravodaj č. 68 (12/ 2013)

Klubový zpravodaj č. 67 (6/ 2013)
Klubový zpravodaj č. 66 (12/ 2012)
Klubový zpravodaj č. 65 (9/ 2012)
Klubový zpravodaj č. 64 (4/ 2012)
Klubový zpravodaj č. 63 (12/ 2011)
Klubový zpravodaj č. 62 (8/ 2011)

Klubový zpravodaj č. 61 (2 2011)
Klubový zpravodaj č. 60 (11/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 59 (9/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 58 (3/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 57 (12/ 2009)

Klubový zpravodaj č. 56 (10/ 2009)
Klubový zpravodaj č. 55 (3/ 2009)

Klubový zpravodaj č. 54 (11/ 2008)
Klubový zpravodaj č. 53 (6/2008)
Klubový zpravodaj č. 52 (2/ 2008)

Klubový zpravodaj číslo 51 - (9/2007)
Klubový zpravodaj číslo 50 - (3/2007)
Klubový zpravodaj č. 49 (10/ 2006)
Klubový zpravodaj č.48 (3/ 2006)

Klubový zpravodaj č. 43 (1/ 2004) 
(neuveden -
návrh org. řádu klubu)

Klubový zpravodaj č. 42 (10/2003)
Klubový zpravodaj č. 41 (5/ 2003)
Klubový zpravodaj č. 40 (2/ 2003)

Knihovna klubu filatelistů Alfonse Muchy      
(knihovna se nachází v klubovně na Orlí 30)

Seznam knihovny klubu (v Excellu-stav 1/2013)

Výpůjční řád
Klubu filatelistů Alfonse Muchy KF 06-22 v Brně.

Půjčování po předložení průkazky klubu nebo průkazu totožnosti

Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 15 dnů
Knihy maximálně na dobu 2 měsíců  


Výpůjční doba 
     Středa  10 – 15 hod.; 
     Čtvrtek  16,15 - 17,15 hod.

Poplatky:

  • Členové klubu KF 06-22

Katalogy – 1 kus 10Kč/den
Katalogy – prohlídka v klubovně 5Kč/hod. 
Knihy –  zdarma

  • Ostatní

Katalogy – 1 kus 20Kč/den     
Katalogy – prohlídka v klubovně 10Kč/hod. 
Knihy – za  měsíc 10Kč za kus

 Upomínky – po překročení výpůjční doby bude zaslána

  • I. upomínka e-mailem 50Kč
  • II. upomínka – poplatek 100 Kč
  • Další upomínka bude zaslána 14 dnů po první s poplatkem 200Kč

 Povinnosti vypůjčovatele

  • Pečovat o vypůjčené svazky
  • Při převzetí svazku zkontrolovat stav a úplnost svazku
  • Způsobenou škodu nahradit rovnocenným nepoškozeným výtiskem
  • Vypůjčovatel není oprávněn předávat vypůjčené svazky dalším osobám.

 Platnost od 1. února 2014