KLUB FILATELISTŮ
ALFONSE MUCHY V BRNĚ

23.2.2015  


 

Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně
 

Vstup do budovy České pošty, s.p. s klubovnou KF A. Muchy
 

OBSAH:
Aktuálně
Pravidelné akce
Z klubové historie
Aktivity klubu
Výbor KF A. Muchy
Provoz klubové knihovny
Práce s mládeží

Další informace o dění v klubu:

Z klubových akcí v r. 2013
Z klubových akcí v r. 2012
Z klubových akcí v r. 2011
Z klubových akcí v r. 2010
Z klubových akcí v r. 2009
Z klubových akcí v r. 2008
Z klubových akcí v r. 2007
Z klubových akcí v r. 2006
Z klubových akcí v r. 2005
Z klubových akcí v r. 2004
Z klubových akcí v r. 2003
Z klubových akcí v r. 2002
 

 

Práce s mládeží:
KF A. Muchy má dva kroužky, vedené p. Šottem v ústavu pro tělesné postižené a p. Hermanem.  

Dokumenty Klubu filatelistů 06-22 Alfonse Muchy v Brně:

Držitelé klubových vyznamenání
Org. řád klubu (4/2006)

 

Album
fournierových padělků


FRANCOIS FOURNIER se vyučil ryteckému řemeslu. V r. 1891 nabídl svoje služby ženevskému tiskaři Louisi Henri Mercierovi, který již tiskl napodobeniny klasických známek.
Ten ho po krátké době přijal za společníka. Pomocí inzerátů nabízeli filatelistům svoje napodobeniny. Po Mercierově smrti převzal Fournier podnik a  s dalším společníkem založili měsíčník Facsimilé, jenž měl nejen propagovat výrobky firmy, ale zároveň obhajovat rozšiřování těchto tzv. uměleckých napodobenin. To přitahovalo mj. obchodníky a spekulanty, protože napodobeniny byly vynikajících kvalit a Fournier se snažil těmto lidem vyjít vstříc např.tím že na objednaných napodobeninách zapomínal vytisknout značku „facsimile“. Byl tak úspěšný, že si ze zákazníků začal dokonce vybírat a chrlil další a další napodobeniny.

      Podle údajů zhotovila firma do r. 1914 na 2000 napodobenin klasických i novějších dražších známek a 1690 napodobenin razítek a přetisků asi ze sta zemí.

Po Fournierově smrti, za I. světové války, převzal jeho firmu Ch. HIRSCHBURGER, který nedokázal „podnik" udržet a hleděl se ho proto co nejdříve zbavit. Toho využili švýcarští filatelisté a Filatelistická unie v Ženevě, representovaná předsedou E. FRIDERICHEM, se za velký obnos švýcarských franků stala majitelem celého podniku (technického i materiálního vybavení  - strojů, štočků, matric, papírů, barev - i bohatého skladu falsifikátů. Když byl sepsán inventář, byly vytříděny zajímavé exempláře pro sestavení 480 číslovaných alb sezajímavými Fournierovými padělky. Zbytky byly úředně zničeny.
Autentické fotografie přibližují domácí exemplář č. 312 z majetku bývalého Českého sdružení filatelistů v Brně".

Kompletní album
je k vidění např. zde.
 
Klub filatelistů Alfonse Muchy patří k největším klubům v republice. V r. 2013 měl klub 217 členů. V rámci svých možností se klub snaží organizovat výměnné schůzky, burzy a další akce. Pořádá nebo se podílí na pořádání filatelistických výstav v Brně a okolí.

KF A. Muchy - kontakty: Klub filatelistů 06-22 Alfonse Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno
Tel.:
542 212 069 (v provozních hodinách)
E-mail: kfamuchy(zavináč)seznam.cz, okacz(zavináč)email.cz; jpuncochar(zavináč)fides.cz
Klubovna je v budově České pošty, Orlí 30, 2. N.P., ( plánek zde ).
 

Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2 (Baru)
tel.: 543 235 004
po - pá:  10 00 - 17 00 hod.

Provozní doba klubovny:
(svátky a prázdniny zavřeno)
  
Středa: 10.00 - 15.00 hod sekretariát
Čvrtek: 14.00 - 15.00 hod čl. kolování

Středy:
poslední středu v měsící (před klubovou aukcí) od 10 00 - 15 00 hod., příjem materiálu do klubové nab. soutěže (mimo svátky a prázdniny).

Klub udržuje partnerské vztahy s rakouským klubem BSV St. Pölten.
V r. 2014 projevil zájem o spolupráci i německý klub Philatelistenverein Leipzig e.V.Rok 2014
:

Změna správce kolování

Od září 2014 se správcem kolování stal Ing. Pavel Švehla. Pro případnou domluvu uvádíme telefonní kontakt: 737 466 460
, e-mail: svehla.pavel (zavináč)volny.cz
---------------------------------------
10. Veletržní setkání 

Jubilejní 10. Veletržní setkání pořádané naším klubem  se uskuteční 17. a 18. dubna 2015
na Brněnském výstavišti v pavilonu A3.
---------------------------------------
Svitavy 2014

Jak jste jistě zaregistrovali, proběhla 25. - 28. září letošní jediná výstava, Svitavy 2014. Naši členové se rovněž zúčastnili a uspěli. Ing. Švehla získal 2-krát zlatou medaili ve třídě tradiční filatelie a stejně tak Ing. Vomela, ale ve třídě PH. Celé palmáre najdete zde (2st.) a zde (3.st).


---------------------------------------
Návštěva v St. Pöltenu

V sobotu 5. října navštívila delegace našeho klubu (Ing. V. Švehla Ph.D., Ing. P. Švehla, J. Dostál a J. Kloubec) naše rakouské přátele z BSV St. Pölten. Zástupci klubů si předali plány svých akcí na příští rok, upřesnili rakouskou návštěvu v Brně v listopadu t.r. a navštívili místní výměnnou schůzku. Stručný pracovní zápis zde
---------------------------------------
Zpravodaj klubu č.1/2014

---------------------------------------
Tabulka akcí klubu na 4. čtvrtletí 2014

---------------------------------------

Valná hromada 2014

V pondělí 17.2.2014 se v budově Pedagogické fakulty na Poříčí konala valná hromada našeho klubu. Začátek byl v 16.00hod. Přítomno bylo 24  členů klubu.
Program byl následující:
- zpráva o činnosti klubu v r. 2013
- záměr na rok 2014 (oboje dr. Okáč)
- zpráva pokladní pí. Hanáčkové
- zpráva revizní komise (p. Rotter)
- vliv nového Občanského zákoníku na stanovy SČF (JUDr. Matoušek)  
- tombola
- diskuse

Na valné hromadě byly uděleny diplomy na četné členství v klubu dlouholetým členům a obětavým účastníkům všech klubových akcí - Jaromíru Hvižďovi a ing. Ladislavu Klusáčkovi, CSc.
GRATULUJEME!

---------------------------------------
Výborové schůze klubu - každou druhou středu v měsíci. 

 

Výbor Klubu filatelistů Alfonse Muchy:
(složení od 2.2012, potvrzeno volbami 2/2013)
RNDr. Zdeněk Okáč - předs.
Jiří Dostál
Jan Herman
Jaromír Hvižď
Jiří Kloubec
Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
JUDr. Pavel Matoušek
Ing. František Němeček
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.
Ing. Jaroslav Punčochář
Ing. Alois Rafaj
Mgr. Valentin Schiebl
Ing. Vladimír Švehla, Ph.D.
Ing. Bohdan Zicha
Ing. Pavel Švehla
Náhradníci výboru:
Ronald Baru
Milan Ošmera

Revizoři KF:
Stanislav Bořil
Ctibor Mihola
Ivo Rotter

Pokladní:
Helena Hanáčková 

 

 

Pravidelné akce:  (konkrétně viz Aktuality)

Členské kolování - pravidelně ve čtvrtek  

Klubové výměnné schůzky - každou sobotu (mimo svátky a prázdniny) - restaurace na Kounicově 22 (Kometa pub), doba konání schůzek 9,30-11,00hod.  V den konání nabídkové soutěže 8,00 - 11.00hod.

Klubové nabídkové soutěže - každou poslední sobotu v měsíci (mimo svátky) - od 9.00 hod v rámci klubové výměnné schůzky.

Celostátní výměnné schůzky  - podle ročního plánu vždy od 7.00 do 12.00 hod.(viz. Aktuality), MK klub, Vlhká 21 (jedna zastávka tramvaje od vlakového nádraží směr Líšeň)

Veletržní setkání - tradiční celostátní akce konaná od r. 2006 v prostorách pavilonu A3 brněnského výstaviště.

 

Z klubové historie:

- 1919 - Je založeno "České sdružení filatelistů v Brně". Jeho následovník, KF06-08, se v r. 2008 slučuje s KF A. Muchy.
- 1922 - Vzniká filatelistický klub ”Spolek brněnských sběratelů pošt. známek”.
- 1945 -  Klub se přejmenovává na  ”Spolek československých filatelistů v Brně”.
- 1951 -  V rámci socialistické reorganizace jsou samostatné kluby začleněny do organizací ROH u větších podniků. Většina členů, klubovna a majetek Spolku čs. filatelistů v Brně byli převedeni do Závodního klubu (ZK) při ROH KNV. Tak  vznikl ”Filatelistický odbor ZK při KNV”
- 1962 - Opět se mění název, tentokrát na  ”Filatelistický odbor ZK státních orgánů”
- 1965 -  Vzniká samostaná organizace tehdejší Národní fronty, Svaz československých filatelistů. Filatelistický odbor ZK státních orgánů se vyčleňuje  do Klubu filatelistů 06-22.
- 1982 - Se souhlasem paní Jaroslavy Muchové přijal klub čestný název Klub filatelistů Alfonse Muchy.
- 1996 - Navázána spolupráce s partnerským klubem BSV St. Pölten z Rakouska
- 2000 - Klub je odpovědný za organizaci úspěšné Celostátní výstavy s mezinárodní účastí Brno 2000
(konala se 5.-11. března 2000)
- 2002 - 2005 Klub je za SČF pověřen přípravami úspěšné Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005
(konala se 10.-15. května 2005)
- 2004 - spoluúčast na putovní výstavě o díle A. Muchy (Japonsko 2004/2005)
- 2006 - klub uspořádal první Veletržní setkání v areálu brněnského výstaviště
- 2008 - sloučení KF 06-08 s našim klubem - KF A. Muchy se stává nositelem tradic obou nejstarších brněnských klubů. 
- 2009 - na konci léta uspořádal klub z pověření SČF výstavu Premiera Brno 2009. Jednalo se o novou podobu kvalifikační výstavy s minimalizací nákladů. Z exponátů bylo vystaveno jen po jedné ploše - hodnoceny byly kompletní exponáty v trezoru. 
- 2012 - sloučení KF06-101 Merkur z našim klubem. Výstava 90 let KF A. Muchy.
- 2013 - výstava Krása motocyklů
- 2014 - navázána spolupráce s filatelisty z Lipska  
 

Aktivity klubu:

- Výstavy v Letovicích (dříve v Moravském Krumlově)
- Spolupráce se Společností památníku Alfonse Muchy v Ivančicích.
- Spolupráce s rakouským klubem filatelistů BSV St. Pölten
- Pořádání celostátních filatelistických výměnných schůzek a Veletržního setkání.
 


Archív klubového Zpravodaje
Klubový zpravodaj č. 63 (12/ 2011)
Klubový zpravodaj č. 62 (8/ 2011)
Klubový zpravodaj č. 61 (2 2011)
Klubový zpravodaj č. 60 (11/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 59 (9/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 58 (3/ 2010)
Klubový zpravodaj č. 57 (12/ 2009)
Klubový zpravodaj č. 56 (10/ 2009)
Klubový zpravodaj č. 55 (3/ 2009)
 
Klubový zpravodaj č. 54 (11/ 2008)
Klubový zpravodaj č. 53 (6/2008)
Klubový zpravodaj č. 52 (2/ 2008)
 
Zpravodaj číslo 51 - (9/2007)
Zpravodaj číslo 50 - (3/2007)
 
Klubový zpravodaj č. 49 (10/ 2006)
Klubový zpravodaj č.48 (3/ 2006)
 
Klubový zpravodaj č. 43 (1/ 2004) 
(neuveden -
návrh org. řádu klubu)
 
Klubový zpravodaj č. 42 (10/2003)
Klubový zpravodaj č. 41 (5/ 2003)
Klubový zpravodaj č. 40 (2/ 2003)

Knihovna klubu filatelistů Alfonse Muchy      
(knihovna se nachází v klubovně na Orlí 30)

Seznam knihovny klubu (v Excellu-stav 1/2013)

Výpůjční řád
Klubu filatelistů Alfonse Muchy KF 06-22 v Brně.

Půjčování po předložení průkazky klubu nebo průkazu totožnosti

Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 15 dnů
Knihy maximálně na dobu 2 měsíců  


Výpůjční doba 
     Středa  10 – 15 hod.; 
     Čtvrtek  14 - 15 hod.

Poplatky:

  • Členové klubu KF 06-22

Katalogy – 1 kus 10Kč/den
Katalogy – prohlídka v klubovně 5Kč/hod. 
Knihy –  zdarma

  • Ostatní

Katalogy – 1 kus 20Kč/den     
Katalogy – prohlídka v klubovně 10Kč/hod. 
Knihy – za  měsíc 10Kč za kus

 Upomínky – po překročení výpůjční doby bude zaslána

  • I. Upomínka e-mailem 50Kč
  • I. upomínka – poplatek 100 Kč
  • Další upomínka bude zaslána 14 dnů po první s poplatkem 200Kč

 Povinnosti vypůjčovatele

  • Pečovat o vypůjčené svazky
  • Při převzetí svazku zkontrolovat stav a úplnost svazku
  • Způsobenou škodu nahradit rovnocenným nepoškozeným výtiskem
  • Vypůjčovatel není oprávněn předávat vypůjčené svazky dalším osobám.

 Platnost od 1. února 2014