wpe1.jpg (22268 bytes)
METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ MLADÝCH FILATELISTŮ JIŽNÍ MORAVY
Číslo 97        duben 2005
Vydává oblastní komise mládeže SČF Brno Neprodejné
Předseda OKM a redaktor KURÝRA:
RNDr. Zdeněk Okáč, Slámova 39, 61800 BrnoOBSAH:
AKTIV VEDOUCÍCH KMF JM
ZASEDÁNÍ OKM 26.2.05
SOUTĚŽ KMF JM - 2004
SOUTĚŽ OKM SČF - 2004
SEMINÁŘ MLÁDEŽNICKÉ FILATELIE A NÁR. KOLO FO 2005
SETKÁNÍ FINALISTŮ FO KMF 56-83 ZNOJMO 
J. DVOŘÁK - ČESTNÝ ČLEN KMF 56-83 ZNOJMO
WWW.KMF.ZNOJMO.NET


 

Vážení a milí vedoucí KMF,

     

          Členové oblastní komise mládeže žijí nadcházející výstavou BRNO 2005. Obvykle na tomto místě pronáším duchaplné sentence, které mají v úvodu KURÝRA na vědomost dát to, co potřebujete vědět. Věřte mi, že asi nikdo z nás, kteří jsme se nechali „uvrtat“ do funkcí v Evropské výstavě poštovních známek BRNO 2005 netušil, do jaké oprátky hlavu strká. To se v plné míře projevilo i na zasedání vedení komise dne 26.2.2005. O jeho průběhu si přečtete samostatné sdělení. Všichni členové OKM teď plně finišují na výstavě a na další aktivity jim zbývá velmi málo prostoru. Je tedy více méně jasné, co nás jako členy komise mládeže jižní Moravy očekává. 

Není bez zajímavosti, že členové naší OKM se již při minulé výstavě stali klíčovými členy vedení výstavního výboru. Jmenujme autora tohoto sdělení, Ing. Jaroslave Punčocháře – neúnavného propagátora sebemenší výstavní drobnosti – takto vedoucího propagačního odboru, Jana Hermana – hlavního klíčníka výstavy, Petra Štiku neúnavného člena propagačního odboru. A byli i další, Standa Dušek se svými chlapci jako člen filatelistického odboru, pan Antonín Machala a Martin Tůma jako informátoři na výstavě. František Dvořáček pak tvořil tým s tajemníkem výstavy. A naposledy jsem si ponechal první dámu komise mládeže, dlouholetou moji tajemnici paní Elredu Štěrbovou, která zazářila jako tajemnice filatelistického odboru. Prakticky beze změny jsme nastoupili do funkcí i při následující výstavě. A to nemluvím o dalších vedoucích KMF, kteří pracovali na výstavě (pan Josef Sobotka, Stanislav Sýkora a další…).

Asi bych měl teď v předvečer mnohem větší výstavy (a přátelé, sám jsem to pocítil a cítím stále ten obrovský rozdíl proti minulé) poděkovat i na těchto stránkách všem svým přátelům, ať již jmenovaným nebo ne, za obrovské nasazení ve funkcích, které jsme společně přijali.

V této souvislosti nás však čekají velké akce. Za prvé takovouto velkou akcí, která proběhne při  výstavě, je národní kolo FO. Toto proběhne v rámci výstavy v Brně. Pro nás to znamená velké úsilí v nadcházejícím období. Již všichni brněnští členové komise mají přiděleny konkrétní úkoly spojené se zabezpečením akce celonárodního charakteru. I když obsahovou náplň dvoudenního setkání vedoucích a mladých filatelistů má pod palcem předsednictví komise, musíme zabezpečit mnoho, aby akce mládež, proběhla úspěšně. Koordinací je pověřen pan František Dvořáček, který jako člen předsednictva komise mládeže SČF, bude koordinovat celé dva dny mládeže při výstavě.

Vážení vedoucí a další čtenáři KURÝRA, přejte nám, ať v duševní rovnováze projdeme zkouškou ohněm a setkáme se v následujícím klidnějším školním roce při práci s mladými filatelisty. I Vám všem děkuji za práci s mládeží a těším se (byť asi na krátké) setkání s Vám na BRNĚ 2005.

V úvodním proslovu k Vám bych neměl zapomenout na stěžejní akce, které jsou dále komentovány. Ukázalo se opět, že oblastní komise mládeže jižní Moravy zaujala prvé místo mezi kraji České republiky. Děkuji všem vedoucím, kteří přispěli k tomu, že naše komise získala opět vedení v rámci svazu. Jmenovitě musím vyjmenovat tři, z mnoha aktivních KMF, kteří se na úspěších nejvíce podíleli. Jsou to KMF Znojmo v čele s panem Stanislavem Duškem, KMF z Jihlavy v čele s panem Martinem Tůmou a KMF z Brna v čele s panem Josefem Sobotkou.   

 RNDr. Zdeněk Okáč
předseda OKM SČF jižní Moravy


AKTIV VEDOUCÍCH  JIHOMORAVSKÉ KOMISE MLÁDEŽE SČF


Dne 13.listopadu 2004 se sešlo plenární zasedání komise mládeže jižní Moravy. Vedení OKM a vedoucí KMF se tradičně sešli, tentokrát v moderních nových prostorách. Člen vedení OKM pan Petr Štika zabezpečil zasedání v nově rekonstruované budově městského úřadu Šlapanice u Brna. Zasedání probíhalo v duchu tradic tohoto setkání. Na počátku jsme společně připomenuli nedávno zemřelého předsedu naší OKM z devadesátých let pana Jindřicha Brancovského, který zemřel na srdeční selhání náhle ve věku 54 let. Cílem bylo seznámit přítomné vedoucí KMF s tím, co se děje v komisi mládeže a také v celém SČF.  Z podstatných bodů uvádím, že byla schválena úprava tabulky v bodování soutěže KMF. Bylo rozhodnuto, že do soutěže za rok 2005 bude zařazen nový bod a to publikační činnost vedoucího nebo člena KMF v místním nebo jiném tisku. Ohodnocení za  tento bod posoudí vedení OKM na svém dalším zasedání a sdělí vedoucím. Vedoucí byli seznámeni s konáním oblastního i národního kola FO. (podrobnosti viz další články v tomto čísle.) Značnému zájmu se těšily i podrobné informace o přípravách výstavy BRNO 2005. Zde odkazuji na další bulletin výstavy, který je v příloze tohoto KURÝRA. V různém odezněla zajímavá nabídka z Jihlavy, aby se další celostátní kolo FO konalo v roce 2006 v Jihlavě.
 

Zapsal:  RNDr. Zdeněk Okáč

 
ZASEDání  OKM  jIžní MORAVY dNE 26.2.2005 

  

V sobotu dne 26.února se sešlo vedení OKM na svém zasedání. Z jeho jednání uvádím některé závěry:

1.     Příprava oblastního kola FO, které se uskuteční v  sobotu 16. dubna 2005 tradičně ve škole na Jánské ulici. Začátek v 9.00 hod.  Byla provedena kontrola zabezpečení. Místnosti ve škole jsou objednány paní Štěrbovou, otázky vypracuje Ing. Punčochář, zabezpečení jury domluví pan Dvořáček, odměny soutěžícím připraví  ve spolupráci s dr.Okáčem pí Štěrbová a J.Dvořák. Požádáme o materiály, které jsou uskladněny u pana Štiky. Cestovné a albové listy zajistí pan Herman.  V pozvánce bude uvedeno, že soutěžící si přinesou platný průkaz člena KMF SČF.

2.     Informace z plenárního zasedání KM SČF v Praze. Z důležitých bodů uvádíme: vyhodnocení mezikrajové soutěže (výsledky viz dále), stav oblastních komisí mládeže a příprava celostátního kola FO spojená s návštěvou evropské výstavy poštovních známek BRNO 2005.

3.     Příprava celostátního kola FO v Brně. Proběhne jako výjezdní při příležitosti výstavy BRNO 2005. Začátek jednání v sobotu 14.5. a proběh do neděle 15.5. Tento den bude na výstavě vyhlášen dnem mládeže. Spolu s celostátním finále FO proběhne mezinárodní seminář o mládežnické filatelii. Informace o průběhu viz pozvánka dále. Na organizační přípravě se budou podílet Dvořáček, Dvořák, Štěrbová, Okáč a další. Upřesnění provede s vedením komise mládeže pan Dvořáček.

-        zajištění ubytování - Štěrbová, Dvořáček – bude objednáno KM SČF,

-        stravování zajistí dle požadavků komise mládeže pí Štěrbová,

-        kontakt s Kulturním informačním centrem města Brna zajištěný dr. Okáčem budou realizovat pan Dvořáček a Dvořák,

-        počítač nutný v místě konání akce zajistí dr. Okáč (buď vlastní nebo místní).

4.     Bylo projednáno možné zapojení se do výstavy Ilawa v Polsku, která se bude konat 30.5 – 4.6.2005.

5.     Různé

Elreda Štěrbová,
tajemnice OKM
 

 


Vyhodnocení soutěže mezi KMF jižní Moravy za rok 2004

 

Pořadí KMF 56- místo vedoucí body KF 06-
1. 83                Znojmo  Dušek Stanislav 5480 24
2. 93    Jihlava                      Tůma Martin   3990 40
3. 24 Brno                        Sobotka Josef  3660 22
4. 104   Zlín            Kopřiva Josef        1740     02
5. 23    Kroměříž        Žůrková Marie            1400   05
6. 20   Bystřice n.P.      Ráčil Antonín              760   70
7. 36   Jihlava           Klečka Eduard,Ing.      630    40   
8. 44 Uherský Brod            Friedrich Jan   550 14
9. 43   Vizovice              Martykán František   360 25
10.           111 Kyjov                 Daňeček Frant.,Ing.   240    20
11. 08   Adamov          Švehla Karel,Ing.        150     04
12.    07      Žďár nad Sáz.      Koukal Jiří,Ing.    70         10


Soutěže se zúčastnilo dvanáct kroužků. Ty se sešly celkem na 273 schůzkách. Nejčastěji se sešli členové KMF 93- Jihlava 42x, 24- Brno 38x a 104- Zlín 36x. Obou seminářů se zúčastnilo 7 vedoucích, dva se zúčastnili jen jednoho. V organizačních záležitostech obdrželo plný počet bodů sedm KMF.

Kroniku o své činnosti si vede osm kroužků. Filatelistická olympiáda proběhla v sedmi kroužcích  a oblastního kola se zúčastnilo pět kroužků. Na národní kolo filatelistické olympiády postoupily dva kroužky. Odborné odznaky zdatnosti mladých filatelistů získali mladí filatelisté - 5 třetího stupně a jeden druhého stupně. Ve filatelistické činnosti si nejlépe vedly KMF 83 s 2020 body a 24 s 1170 body.

Propagačních výstavek v rozsahu do osmi listů bylo uspořádáno 18. V rozsahu 12-32 listů to bylo 57 a v rozsahu 33-80 listů osm a nad rozsah 80 listů byly uspořádány výstavky dvě. Dále byly vytvořeny dva nové exponáty a to jeden s polovičním počtem listů a jeden s úplným počtem listů.

Kroužky na prvních třech místech obdrží od OKM předplatné časopisu MERKUR REVUE.

                                                                                   Antonín Machala
                                        
                                      člen OKM SČF jižní Moravy
           


Soutěž mezi OKM SČF za rok 2004

   

Praha StřČ   JČ     SevČ   VČ     JM SM
Celostátní kolo FO:
kat.“Z”  -  - 63 - - 74 44 72
kat.“A” -   - 47 56 78 77 72 81
kat.”B” -  73 - 67 - 55 89 60
kat.“C”  62  71 - - 75 56 83 76
FO celkem   62 144 110 123 153 262 288 289
Výstavy
PZ á135 (1)135   (1)135 (3)405  
MPZ á120 (1)120      (8)960  (5)600
S á105   (1)105          (4)420 (2)210  (2)210
MS á90 (1) 90     (1) 90   (2)180   (2)180 (6)540
PS á75 (2)150  (1)75   (1) 75 (3)225   (3)225
MPS á60
B á45 (4)180    (1) 45    (4)180  (2) 90
MB á30
Ú á15 (1) 15     (1) 15   (4) 60  
Mezinár. +20   (2)40  (1) 20  (1) 20
Výstavy
Celkem
435 195 45 210 1810 1010 2090 -
OOZ 2. St -   (1) 60 - - - - - -
OOZ 1. st   - - - - - - - -
Celkem bodů 497  399 155 333 1963 1272 2378 289
Pořadí obl. 4.   5. 8. 6 2 3 1.  7

Podle materiálu KM SČF přepsal Z.Okáč

 Poznámka: Vzhledem k tomu, že jsem „výjimečně“ obdržel tabulku na vyplnění opět pozdě, přivezl jsem ji na plénum komisi opožděně. Není tedy započítáno získání OOZ II. stupně. Ale schválně jsem hodnocení této soutěže nechal bez zásahu. Je bohužel vidět, že jsme převálcovali i   oblasti, které s námi dříve držely krok. Uvidíme, jak se bude dařit naší oblasti v příštím roce.  


Seminář o mládežnické filatelii a národní kolo FO

Komise mládeže SČF pořádá u příležitosti

Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005

Seminář o mládežnické filatelii a národní kolo FO

 

Akce se uskuteční v sobotu 14.5.2005 a v neděli 15.5.2005 v Brně na Staré radnici.

 Program:

Sobota 14.5.2005: 
                             
dopoledne – prohlídka výstavy, návštěva Dětské pošty
                              13.00 hod. –           národní kolo Filatelistické olympiády –           soutěžící
                   
          17:00 hod. –          vyhlášení výsledků Filatelistické olympiády
                              odpoledne –           prohlídka výstavy, návštěva Dětské pošty – ostatní

Neděle 15.5.2005:
                              9.00 hod. –            seminář (přednášky 1 a 2)
                              10.00 hod. –  palmáre mládeže
                              11.00 hod. –  seminář (přednášky 3 a 4)

 

Pozvané přednášky pro seminář:

          1. Subjektivní a objektivní hodnocení exponátů mladých filatelistů                    - Mgr. V. Špatný

          2. APOSTy – prezentace exponátu                    - Jakub Macoun, Stanislav Dušek

          3. Změny Výstavního řádu SČF                    - RNDr. Z. Töpfer

          4. Otevřená třída                    - ing. V. Vaníček, ing. L. Brendl

 Seminář je určen pro členy komisí mládeže, vedoucí kroužků mladých filatelistů a zkušenější mladé filatelisty.

Organizátoři zajistí v případě zájmu ubytování na internátu spojařského učiliště. Cena ubytování účastníků semináře na jednu noc je 250 Kč.

 Tlumočení přednášek je zajištěno. 
Účastníci semináře si veškeré náklady hradí sami.
 
Účastníkům finále FO uhradí cestovné a ubytování Komise mládeže SČF.
 

Prosím zájemce o účast na semináři, aby mi zaslali počet členů delegace a uvedli případné požadavky na zajištění noclehu. Pište na adresu Zdeněk Töpfer, Na Radouči 1315, 293 01 Mladá Boleslav nebo na e-mail: ztopfer@volny.cz.

 RNDr. Zdeněk Töpfer
předseda KM SČF
 

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ FINALISTŮ FIL. OLYMPIÁD KMF 56-83 F. HORNIAKA ZNOJMO

Setkání proběhlo již po sedmé, 28.12.04, tradičně v salonku hotelu U divadla. Právo zúčastnit se setkání mají ti, co se někdy probojovali do finále FO. Momentálně je jich 16. Někteří byli ve finále třeba jen jednou, někdo také desetkrát (J.Dvořák).

A jak takové setkání probíhá? Finalisté jsou pozváni všichni. Někteří se omluví, někteří přijdou. Setkání probíhá jako klasická setkaní studentská po "x" letech. Jenže tohle je každý rok. Prvnímu finalistovi je již dnes přes 30 let, nejmladší chodí do ZŠ.

Setkaní začíná tradičně v 15 hodin a trvá zhruba 3 hodiny. Letos se nám všem obzvláště líbilo, skončili jsme až v 19:30. Každý si objedná co chce a kolikrát chce - platí si to sám. Přítomné uvítám a zjistíme, že ten rok nějak rychle utekl a jsme tu opět. Představím případné nové finalisty, tentokrát to byli další dva (Šalomoun a Horák). Seznámím přítomné co jsme za uplynulý rok, co se týče filatelie, "vyvedli". Potom každý něco poví o sobě, co dělá, jestli je ženatý - prostě řekne co uzná za vhodné. A potom se rozproudí diskuse a po chvíli máme všichni pocit, že to není rok co jsme se neviděli, ale pár dní. Na závěr si popřejeme hodně zdraví a štěstí do nového roku a nashledanou za rok! Možná nás bude víc! Zajímavé je také zjištění co kdo dělá. Tak ti, co již pracují: architekt, celník, asistent na VŠ, prodejce počítačů, farář. A ti co studují: VUT, Karlova univerzita (doktorát dělá v Paříži), Vojenská technická škola, nábytkářské učiliště v Rousínově, lékařská fakulta, gymnazisté a ZŠ. A na závěr pár suchých statistických čísel.V historii KMF jsme získali 42 finálových umístění.

Z toho: 1. místo 25 x, 2.místo 7 x, 3.místo 5 x, 4.místo 4 x, 5.místo          1 x.

Je to málo? Je to dost? Nevím, ale v každém případě si myslím, že se za dosažené výsledky nemusíme stydět! 

Dušek Stanislav, vedoucí KMF 56-83 F.H. ZNOJMO

Jiří Dvořák - čestný člen KMF 56-83 F.H. Znojmo

 

Je to neuvěřitelné jak ten čas letí. Když v roce 1990 začal Jirka KMF  navštěvovat, bylo mu 8 let a byl žákem 3. třídy ZŠ. Nyní je mu o 15 let víc a úspěšně studuje VUT, fakultu podnikatelskou, v Brně. A poněvadž dosáhl věku, kdy se z mladého filatelisty stává filatelista dospělý, sešli jsme se na začátku února v DDM Znojmo, kam nás oba paní ředitelka pozvala na přátelské posezení. A tak jsme si společně popovídali o tom, jak jde život, popíjeli čaj a pí. ředitelka předala Jirkovi za jeho poctivou práci a vzornou reprezentaci DDM velice zajímavou knihu VŠECHNO O ZEMI. Já jsem mu, za filatelisty předal čestný diplom. No a nakonec to ne nejzajímavější: Jirka je sice od 1.1.2005 již členem mateřského KF 06-24 J.Švengsbíra ve Znojmě, (a také nejmladším), ale bude veden i nadále v DDM jako čestný člen KMF - a bude můj externí asistent.

Při posezení jsem také připomněl Jirkův filatelistický životopis.A ten je opravdu za tak krátkou dobu bohatý: v KMF pracoval 15 let. 10x se zúčastnil FO - a vždy se probojoval do finále (z toho 7x ve své kategorii byl první). Vystavoval poprvé v r.1995 na výstavě PRVOBRNO 95 exponát AUTOMOBIL (VS). V roce 2000 poprvé vystavil svůj exponát FILTEST (PZ) a ten vylepšuje a vystavuje ve třídě literatury dodnes. Celkem již 10x. Jeho exponát bylo vidět i na dvou světových výstavách: HAFNIA 01 (B) a ESPAŇA 02 (VS). Neměl to nikdy lehké, ve třídě literatury mládežnická kategorie neexistuje. Takže vystavoval s dospělými filatelisty. 3x byl členem delegace ČR na evropských setkáních mládeže - v Německu, Finsku a Polsku. V roce 2002 byl kooptován do OKM SČF v Brně. Momentálně pracuje ve fil. odboru Evropské výstavy pošt. známek BRNO 2005 a je na ní správcem počítačové sítě. A to je zatím zhruba vše. Možná jsem si na něco nevzpomněl, ale to není podstatné. Vždyť má svůj "filatelistický" život teprve před sebou.

Přeji Jirkovi v jeho osobním životě mnoho pracovních úspěchů a k tomu hodně zdraví a osobní pohody. Ať jej toto moje přání provází celým životem. A k tomu ať mu pomáhá i náš společný koníček - filatelie!
 

WWW.KMF.ZNOJMO.NET  

KMF 56-83 F. Horniaka Znojmo má nové internetové stránky   

Jelikož tvorba webových prezentací zaznamenala v posledních letech určitý posun (technologický i designérský) snažili jsme se na tento trend zareagovat. Zda se nám to podařilo, můžete posoudit sami při návštěvě našich nových klubových stránek na adrese

 www.kmf.znojmo.net

Jiří Dvořák, člen KMF