wpe1.jpg (22268 bytes)
METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ MLADÝCH FILATELISTŮ JIŽNÍ MORAVY
Číslo 94        listopad 2003
Vydává oblastní komise mládeže SČF Brno Neprodejné
Předseda OKM a redaktor KURÝRA:
RNDr. Zdeněk Okáč, Slámova 39, 61800 BrnoOBSAH:
Mezinárodní soutěž mladých filatelistů
Zasedání VV SČF v minulém období
Zasedání vedení OKM 20.9.2003
Výstava BRNO 2005 I
Výstava Brno 2005 II
Evropské setkání v Grazu 24. - 28. 9. 2003 
Evropské setkání mladých filatelistů
Graz 2003
Aktuální adresář vedoucích KMF
Slovo závěrem 

V sobotu dne 29. listopadu 2003 se koná aktiv vedoucích KMF jižní Moravy. Začátek je v 9.30 hodin ve Freskovém sálu Kulturního a informačního centra města Brna, Radnická 8 (přímo ve Staré radnici).

Na programu je:
- informace z jednání orgánů Svazu českých filatelistů
- výstavní činnost v nadcházejícím období
- informace o stavu KMF v naší oblasti,
- filatelistická  olympiáda  2003/04 a mezinárodní  soutěž  mladých
 
filatelistů,
- OOZ 1. – 3. st.,

Na aktivu bude poskytnuto malé občerstvení. Souběžně se tento den od 8–12 hodin koná velká výměnná schůzka klubu filatelistů KF 06 – 22 A.Muchy v klubu MK na Vlhké ulici 21.

UPOZORNĚNÍ: Na aktivu budou vedoucím KMF předány černotisky SČF pro mládežníky. 

Elreda Štěrbová           
tajemnice OKM


Mezinárodní soutěž mladých filatelistů


Vážení vedoucí KMF. V minulém čísle KURÝRA jsem Vám zařadil kompletní teze nového ročníku filatelistické olympiády. Dnes Vám předkládám návrh mezinárodní soutěže mladých filatelistů tak, jak jej uveřejnila komise mládeže v INFORMACÍCH SČF č.4.:

Mezinárodní soutěž mladých filatelistů na téma
„Cesta ke sjednocené Evropě“

1. Úvod

Tématem soutěže je „Cesta ke sjednocené Evropě“. 

Obsahem soutěže bude vývoj vztahů mezi evropskými zeměmi a události, které vedly ke vzájemné spolupráci v kontextu historického vývoje, především se zaměřením na středoevropský region. 

Cíle soutěže jsou:
-         vzájemné setkání mladých filatelistů, navázání nových přátelství
-         porovnání filatelistických znalostí a dovedností mladých filatelistů
-         ověření a prohloubení jazykových znalostí
-         vzájemné prohloubení znalostí o účastnických zemích soutěže i o evropském kontextu
-         propagace filatelie

2. Organizace soutěže

Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích:
1.      soutěž filatelistických znalostí a dovedností
2.      soutěž výstavních exponátů

Obě soutěže proběhnou samostatně v rámci jednotlivých zemí.
Zvláštní soutěž se bude konat v několika kolech od úrovně KMF, přes krajská kola až po celostátní finále. Podmínky soutěže si mohou jednotlivé země upravit podle sebe, pokud bude zachován záměr a charakter soutěže. 

Soutěž filatelistických exponátů může také probíhat na několika úrovních až po finále.

Účastnické země: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko?, Slovinsko?, Rusko?, Německo? 

Odborné znalosti týkající se tématu soutěže mohou soutěžící získat z veřejně dostupných zdrojů (literatura, denní tisk a časopisy, propagační materiály, Internet apod.). Na pomoc soutěžícím bude připravena brožura obsahující nejdůležitější informace.

3. Národní soutěže            

Soutěž se skládá z teoretické a praktické části. Teoretickou část tvoří filatelistický a námětový test, praktickou část tvorba albových listů. Ve filatelistickém testu budou otázky zaměřené na všeobecné filatelistické znalosti, historii poštovnictví, známky příslušné země, vystavování atd. V tématickém testu budou otázky vztahující se k tématu soutěže, tj. problematice sjednocení Evropy. V praktické části budou soutěžící tvořit několik albových listů dle zásad pro tvorbu tematických exponátů. 

Filatelistický test obsahuje 15 otázek, tematický 5 otázek. Testy pro soutěž v rámci jednotlivých zemí připraví příslušné komise mládeže.  

Soutež bude probíhat v několika věkových kategoriích, přičemž pro jednotlivé kategorie bude předepsán různý počet listů: 

Věk                                Počet listů

Z                     do 11 let                               1

A                     11-13 let                               2

B                     14-15 let                               3

C                     16-18 let                               3

 4. Mezinárodní soutěž

 Mezinárodní soutěž bude probíhat pouze ve dvou věkových kategoriích:

 Mladší            do 13 let                               2

Starší              14-18 let                               3

 Testy pro mezinárodní soutěž připraví společně tým, v němž bude po 1 zástupci z každé komise mládeže účastnických zemí. Testy budou ze všeobecných filatelistických znalostí, z tématu soutěže a ze znalostí reálií zúčastněných zemí. Každá země připraví otázky ze znalosti o své zemi. Tento test by se měl dotazovat na věci, které každá země považuje za významné v rámci svého teritoria.

Každá země dodá 10 otázek z každé z uvedených tří oblastí. Otázky budou v rodném a anglickém jazyce. Mezinárodní tým vybere den před soutěží oficiální sestavu otázek a zajistí překlad do rodného jazyka své země. 

Každý test bude obsahovat 10 otázek. Soutěžící tedy budou odpovídat na 30 otázek. Mladší kategorie dostane otázky ve svém rodném jazyce, starší v angličtině.

Praktická část soutěže bude spočívat ve vytvoření určitého počtu albových listů na téma soutěže. Účastníci se při tom budou řídit podle zásad pro tvorbu tematických exponátů.

Vyhodnocení testů a ohodnocení albových listů provede mezinárodní jury, v níž budou zástupci všech zúčastněných zemí.

Každá správně zodpovězená otázka v testu bude hodnocena 1 bodem, za testy je tedy možno získat maximálně 30 bodů. Albové listy budou hodnoceny tak, že maximální dosažitelný počet bude 70. Přitom počet bodů přidělených jednotlivým jurymanům bude určen před soutěží podle počtu jurymanů (tj. podle počtu účastnických zemí). Celkový počet bodů, které může soutěžící získat, je tedy 100.

Podle materiálu KM SČF přepsal
RNDr. Zdeněk Okáč 

Poznámka redaktora:

Na zasedání komise mládeže 25.10.2003 jsme tuto soutěž probírali. Nejsme si jisti, zdali v silách vedoucích i samotných mladých filatelistů je tuto soutěž obsadit.  Pokud však máte tak schopné mladé filatelisty (jazykově vybavené), lze s touto soutěží počítat. Věřím, že Vám budu moci o této akci říci něco více na aktivu vedoucích.


Zasedání VV SČF v minulém období

V sobotu dne 6.září 2003 se konalo zasedání výkonného výboru SČF v Praze.  Chci Vás v krátkosti informovat o jeho průběhu.

Velkou část zasedání věnoval výkonný výbor rozboru vzniklé situace, kde na stránkách časopisu Filatelie byla vedena polemika ohledně falešného materiálu na aukci. Předložený závěr komise VV posoudil a závěry budou předloženy filatelistické veřejnosti v odborném tisku. Na předsednictvu pak bude případ projednán a vyvozeny z něj závěry v souladu s etickým kodexem funkcionáře SČF.

 Při kontrole již probraných bodů se VV opět zabýval například otázkou webových stránek SČF. Bylo konstatováno, že stránky nejsou vyhovující. Budou proto otevřeny zcela nové stránky jejichž správcem bude Ing. Janík. Stránky pana Rubišara nebudou oficiální doménou SČF. Dalším bodem bude dokončení ročenky. Její návrh bude do konce roku uzavřen a bude připravena k tisku.

Sklad rámů v Praze se ruší, aby nemusel napříště SČF platit nájemné a rámy budou převezeny do Brna na Českou poštu.

Připravuje se výstava jednorámových exponátů na veletrhu SBĚRATEL. Hodnotit se bude podle nové 100 bodové škály a budou pouze diplomy na tři druhy medailí (bronzová, stříbrná a zlatá).

Další letošní akcí, kde byla schválená účast, je „Den otevřených dveří na sekretariátu Rakouského svazu filatelistů“. Bude se konat ve Vídni v době od 7. do 9. listopadu 2003. SČF bude spolu s Českou poštou propagovat svazové aktivity.

Byl schválen materiál „Koncepce rozvoje SČF do roku 2010“, který na základě materiálů členů VV, předsednictva a KF zpracoval tajemník SČF. Materiál bude předložen na jednání předsednictva SČF k projednání.

Byl schválen termín konání výstavy Mladá Příbram 24.-27.6.2004.

VV navrhl, aby se valná hromada SČF konala v prosinci roku 2005 v Jihlavě.    

RNDr. Zdeněk Okáč
Člen VV SČF 


Zasedání vedení oblastní komise mládeže 20.9.2003

            Dne 20.9.2003 proběhlo zasedání oblastní komise mládeže jižní Moravy. Program zasedání byl:

   1) Kontrola úkolů z minulého období.

-         konstatuje se, že všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny,

-         KURÝR č. 93 byl v průběhu prázdnin dokončen a rozeslán,

-         V KURÝRU bylo provedeno vyhodnocení všech akcí, které v mládežnické filatelii proběhly před prázdninami (Svitavy, FO atd.),

2)     Výstava JUNIOR Slatiňany.

OKM obdržela nedávno informace o regionální výstavě mladých filatelistů Slatiňany 2003. Výstava se uskuteční od 15. – 17. 11. 2003 ve společenském domě města Slatiňany. Kroužky, které by mohly vystavit své exponáty budou obeslány výstavními propozicemi. Obdrží pan Tůma a pan Martykán. Ostatním byly propozice na OKM rozdány.

3)     Hlášení o zahájení činnosti a soutěž KMF

Do KURÝRA budou přidány tiskopisy na vyhodnocení soutěže aktivity KMF za rok 2003 a hlášení o zahájení činnosti ve školním roce 2003/4. Aktiv vedoucích KMF proběhne v sobotu 29.listopadu. Setkání bude probíhat v prostorách Městského kulturního a informačního centra v Brně na Radnické ulici. Bude zajištěno malé občerstvení.Program upřesníme na příštím zasedání OKM. Pan Dvořáček připraví malou informaci k novému ročníku FO.

4)     Informace z jednání VV SČF

Dr. Okáč informoval členy OKM o zasedání VV SČF. K důležitým akcím, které nás do konce roku čekají je účast mládežnické delegace na setkání v rakouském Grazu, při kterém proběhne i kongres FEPA. Druhou mládežnickou akcí bude regionální výstava mládeže JUNIOR Slatiňany 2003 v listopadu. VV SČF řešil i situaci s články pana Stupky ve Filatelii. Závěry budou publikovány ve Filatelii a Merkur revue. Ze zahraničních aktivit se chystá participace SČF na dnech otevřených dveří rakouské pošty ve Vídni. 

5)     Různé:
 informace z jednání KM SČF z Prahy, 
 černotisky pro mládež budou rozdány na aktivu vedoucích,
 nově byly stanoveny kritéria pro posuzování miniexponátů při FO, 
 bylo vysloveno poděkování SČF panu P.Štikovi za převedení
organizačního řádu a stanov SČF do elektronické podoby,
 další zasedání vedení oblastní komise mládeže bude 25.10.
 

Zasedání OKM  v sobotu 25.10.2003.

 Cílem bylo především zajistit průběh plánovaného aktivu vedoucích v listopadu a dokončení rozepsaného KURÝRA. Obě dvě akce jsou zajištěny. Aktiv proběhne na Staré radnici, kde je zajištěn freskový sál. Kurýr je před dokončením. Některé články budou doplněny. Tisk provede Ing. Punčochář, distribuci pí Štěrbová. V různém odezněly dotazy na výstavy (budou zmíněny na aktivu), zabezpečení cen na rok 2004.  

Elreda Štěrbová
tajemnice komise
   


Výstava BRNO 2005

Na tomto pravidelném místě Vás opět informujeme o tom, co nového se děle během příprav na výstavu BRNO 2005. Tentokrát kromě mě napsal  příspěvek i vedoucí propagačního odboru. Zařazuji je oba dva neboť každý má jiné postřehy z přípravných prací.

            Proběhlo plánované šesté zasedání prezidia výstavy. Proběhlo za přítomnosti náměstka generálního ředitele České pošty Miroslava Špačka. Obsahem jednání bylo:
-         převzetí patronátu nad výstavou (pokusíme se o prezidenta republiky),
-         zajištění účasti poštovních správ cizích zemí,
-         zabezpečení expozice poštovního muzea,
-         propagace výstavy v listopadu ve Vídni,
-         probrány známky, které vyjdou při příležitosti výstavy,
-         prezidium se seznámilo se stavem bulletinu 2, který je zadán do tisku,
-         navržena témata na dopisnice v roce 2004.

Dne 15. října proběhlo třetí zasedání organizačního výboru výstavy (dále jen OV). Sekretariát výstavy v Kongresovém centru sice ještě není zcela vybaven, nicméně je schopen základního provozu. O tom se toto zasedání mohlo přesvědčit. Na programu byly zprávy předsedy, tajemníka a vedoucích jednotlivých odborů. Přítomný pan Zdeněk Kolářský, který byl osloven, aby se ujal tvorby výstavní medaile, představil svůj první návrh. Po připomínkách bude upraven a znovu předložen OV. Předseda seznámil přítomné s projednávanými body v prezidiu a o akcích, které úspěšně proběhly. Bylo zde konstatováno, že již dva odbory (propagační a filatelistický) měly své první zasedání. Další odbory jsou před svými úvodními zasedáními. Ve zprávách jednotlivých vedoucích odborů OV odezněly tyto skutečnosti:  

Filatelistický odbor předal kompletní schválený text výstavního pořádku (IREX). Ten je schválen koordinátorem FEPA panem Jørgenem Jørgensenem z Dánska. Program na evidenci osob, tisk štítků adres a evidenci vystavovatelů se dále dopracovává. Bude sloužit pro potřeby sekretariátu výstavy, jury a informací na výstavě. Odbor měl své úvodní zasedání a v současnosti má 12 členů.

Zahraniční odbor ukončil seznam komisařů zemí FEPA. Je jmenováno celkem 33 komisařů (včetně ČR), kteří se přihlásili k výstavě BRNO 2005. Vlastní odbor se v současnosti vytváří.

Technický odbor zpracovává průběžně aktualizace rozmístění výstavních ploch. Hlavní výstavní prostora bude v pavilónu D. V dalších pavilonech budou stánky obchodníků, dětská pošta, výstavní pošta, burza a doprovodné akce. Hlavní úkol, který technický odbor v současnosti řeší, je zabezpečení výstavního zařízení. Toto je deponováno na mnohých místech v republice. Technický odbor zpracoval inventuru všech rámů a příslušenství a provádí soustřeďování materiálu do Brna.  

Výstavní odbor konkretizuje představu o dalších členech svého odboru. Zatím je osloveno 8 lidí. Probíhá sestavení plánu činnosti. 

Propagační odbor má vypracovaný plán jednotlivých propagačních akcí výstavy po celou dobu příprav a trvání výstavy. Propagační odbor je ustanoven a všichni členové pracují. V současnosti se chystá prezentace na dnech otevřených dveří rakouské pošty a svazu filatelistů ve Vídni. Po kompletaci textů byl do tisku předán bulletin 2. Vytvářejí se další tiskoviny na propagaci výstavy.

Společenský odbor má vypracovaný první návrh na společenské akce během výstavy.Tento bude ještě postupně upřesňován. Členové odboru budou postupně nominováni dle potřeby.

Všem členům odborů bude zaslán jmenovací dekret

RNDr.Zdeněk Okáč
Člen prezidia výstavy


Evropská výstava poštovních známek Brno 2005

Evropská výstava poštovních známek Brno 2005 bude výstavou s nejvyšším statutem za dvanáct let existence České republiky. Navíc by se mělo jednat o největší výstavu u nás od světové výstavy Praga 1988. Počet výstavních ploch by měl převýšit číslo 2000. Oproti výstavě Brno 2000 se jedná o výstavu o dva stupně vyšší, protože Brno 2000 bylo výstavou celostátní (s mezinárodní účastí), dalším stupněm je výstava mezinárodní a nad nimi je výstava evropská. Evropská výstava je určena pro členské organizace FEPA (Federace evropských filatelistických asociací).  Do září t.r. se přihlásilo své národní komisaře celkem 33 států. Snadno bychom mohli napsat států evropských. To by ale nebylo pravdou. Do FEPA byly přiřazeny i některé filatelistické svazy z „okolí“, které nemají možnost přihlásit se do kontinentální organizace. Proto se můžeme těšit např. na exponáty z Lybie, Izraele a Egypta. Pozváni jsou rovněž američtí sběratelé se vztahem k československé a české poštovní známce.

Statut Evropské výstavy ovšem také říká, že „pravidla hry“ se musí řídit regulemi FEPA. Jak už to u filatelistických výstav bývá, hlavním předpisem, který určuje „pravidla hry“ jsou výstavní propozice. Pro každou výstavu jsou šity na míru a k jejich návrhu se vyjadřuje řada orgánů. Náročnost odladění propozic pro Brno 2005 můžeme doložit číslem 18, což je označení poslední verze návrhu. Výstavní propozice jsou hlavní částí Bulletinu č.2, který je v současné době v tisku. Tento bulletin je tak nejdůležitější předvýstavní tiskovinou.

Propagace výstavy začala už v loňském roce, kdy se do světa při různých akcích vydalo na tisíc výstavních letáků. Samostatnou prezentaci měla výstava na Ostropě 2003 a počítáme s akcí na výstavě Žďár nad Sázavou 2004. V rámci dnů otevřených dveří rakouské    pošty (tentokrát za účasti České pošty s.p.) se Brno 2005 představilo v listopadu i u našich jižních sousedů. Mimo to již více než rok propagují výstavu čtyřjazyčné intenetové stránky na nichž bylo evidováno v říjnu 850 návštěvníků. ( http://home.tiscali.cz/brno2005)

Mimo propagaci byl zahájen i nábor pracovníků výstavy. Vzhledem ke svému rozsahu bude potřeba desítek pořadatelů, stavěčů a dalších pracovníků. Ty je zapotřebí zajistit v dostatečném předstihu a s určitou rezervou na případná onemocnění. Kromě řady filatelistů se (zejména v pořadatelské službě) sejde pestrá skupina nefilatelistů, kteří se teprve při předvýstavním proškolení seznámí s filatelií.

Náročná je zejména činnost stavěčů expozice a pracovníků instalujících exponáty. Ti pracují sice  krátce,  ale o to intenzivněji,  protože  v  průběhu  velmi  krátké  doby  musí  postavit kompletní výstavní rámy a instalovat všechny exponáty, často dovážené na poslední chvíli. Členové technického odboru na stavbu rámů před výstavou trénují, aby měli jasno, že je stavba zvládnutelná.

Od října t.r. působí OV na své výstavní adrese v Kongresovém centru na výstavišti. Zatím poslední zasedání se uskutečnilo 15.10.2003. Hostem byl Mistr Kolářský, který předložil první návrh reversu výstavní medaile. V dalším jednání byly členové OV seznámeni se situací na výstavišti, kde může v budoucnosti dojít ke změnám v umístění výstavní pošty a mj. se projednávalo soustřeďování dostupných výstavních rámů ve skladu ve Střelicích u Brna.    

Mluvit o tom, co návštěvníci v květnu 2005 na výstavě uvidí, je nyní skutečně předčasné. Vystavovatelé se budou hlásit až v přístím roce. Nicméně již teď probíhají určitá jednání o možnosti zapůjčení některých filatelistických rarit. Mimo to probíhají také jednání zástupců České pošty s.p. s jejich partnery o případné účasti zahraničních poštovních správ na výstavě.  

K výstavě vydá Česká pošta s.p. řadu filatelistických materiálů. Dosud vyšly čtyři celinové dopisnice s vinařskými motivy, známka Tradice české známkové tvorby 2003 s kuponem k Brnu 2005 a naposled (15.10.2003) známka s portálem klášteru Porta coeli v Předklášteří.  V příštím roce to bude známka s chrámem Nanebevzetí P. Marie ze Starého Brna (18.2.2004), známka s Radegastem (26.5.2004) a dne 17.3.2004 vyjde známka s dílem Antonína Procházky Prométheus, které je v majetku Moravské galerie v Brně. Tradiční úprava „umění“ - 4 známky na tiskovém listu  -bude zachována a doplněna kuponem věnovaným výstavě.  Mimo to vyjdou v r. 2004 i další příležitostné celinové dopisnice. Jejich námět není ještě úplně jistý. Ale budou se vztahovat přímo k Brnu. Emisní plán na rok 2005 se teprve rodí a přesnější informace zatím nejsou k dispozici. Vyjdou opět známky a dopisnice. Mimo výstavní emise vyjde i známka s vilou Tugendhat v Černých Polích, která byla zařazena na seznam památek UNESCO.     

Ing. Jaroslav Punčochář

v
edoucí propagačního odboru  


S mladými filatelisty na Evropském setkání v rakouském Grazu 24. - 28. září 2003

Měl jsem to štěstí, že jsem byl za úspěšnou vystavovatelskou činnost a za umístění ve filatelistických olympiádách vybrán spolu s Honzou Štusákem z Brandýsa nad Orlicí a s Jakubem Macounem ze Znojma do delegace ČR, která se zúčastnila Evropského setkání mladých filatelistů (EMYP) v Grazu. Vedoucí delegace byl pan Stanislav Sýkora - vedoucí svitavského KMF 55 -54. Naším spolucestujícím byl také předseda komise mládeže SČF pan dr. Zdeněk Topfer, který se zúčastnil semináře tajemníků komisí mládeže evropských zemí.Cesta proběhla bez problémů. V 8:44 jsme vyrazili z České Třebové vlakem EC a kromě přestupu ve Vídni pokračovali až do Grazu. Vlak dorazil ve 14:36. Po krátkém čekání nás ubytovali v místním domově mládeže. Na pokoji nás bylo 5 z ČR + 1 švédský delegát.

Stravovali jsme se v místní jídelně. Na výběr bylo docela velké množství chutných jídel. Město Graz má přibližně 200 000 obyvatel. Všechny nás udivilo, že po dvoumiliónové Vídni je druhým největším rakouským městem. V letošním roce 2003 je Graz "Evropské město kultury". Je zde velké množství památek a historických budov různých stavebních slohů. Volnou sobotu dopoledne jsme využili na prohlídku města. Z místního hradu Schlossbergu je velmi pěkný výhled do okolí.

Hlavním programem prvních dvou dnů bylo sestavení společného exponátu "Fauna a Flora Evropy" ze 4 - 8 listů, které si přivezla každá delegace. Mohli jsme zde spatřit listy z Polska, Německa, Rakouska, Ruska, Švédska, Finska. Nechyběly samozřejmě ani listy z ČR. S ostatními mladými filatelisty z těchto zemí jsme připravili společný exponát. V nejbližší době má být uveřejněn na internetu. Mimo to probíhala diskuze na téma filatelie, vyměňovaly se zkušenosti a filatelistické materiály. V pátek proběhla soutěž spojená s prohlídkou města. Účastníci museli v historickém centru Grazu najít odpovědi na otázky, týkající se jeho historie. Např. názvy soch okolo kašny, rok vybudování schodů na hrad Schlossberg, počet figur na orloji... Večer obdrželi všichni soutěžící filatelistické ceny.

Také jsme se podívali na mezinárodní výstavu. Vystaveno bylo 80 exponátů, 4 z nich z ČR (B. Štechová z Aše, N. Mojsl z Turnova, T. Pavelka z Brna, J. Vancl z Roudnice). K příležitosti setkání a výstavy byly vydány 2 oficiální obálky a 4 razítka. Poté přišla na řadu exkurze do třídírny dopisů. Všichni jsme byli překvapeni rychlostí a přesností třídičky. Při odchodu dokonce kdosi spatřil naše dopisy odeslané ten den z výstavy. V sobotu odpoledne proběhlo palmáre. Všechny české exponáty obdržely vysoké hodnocení - 1 pozlacená medaile, 2 stříbrné a 1 postříbřená. Večer bylo v klubovně domova mládeže rozloučení s občerstvením. Rozdali jsme poslední dárky a suvenýry a v neděli ráno vyrazili domů.

Z tohoto setkání jsem si odvezl spoustu krásných dojmů a seznámil se s mladými filatelisty z ostatních evropských států. Náš dík patří i organizačnímu výboru, který velmi dobře zvládl tuto velkou akci. Na město Graz budu vždy vzpomínat.

Petr Třeštík, člen KMF Svitavy 55-54


Evropské setkání mladých filatelistů
Graz 2003

24.-28. září 2003 se konalo setkání mládežníků evropských zemí.

Zúčastnili se Češi, Rusové, Švédové, Chorvati, Němci a samozřejmě i zástupci Rakouska. Z naší republiky to byli: vedoucí výpravy Stanislav Sýkora, členové Petr Třeštík, Jan Štusák a Jakub Macoun. S Českou výpravou také jel národní komisař Zdeněk Töpfer.

První den byl na plánu pouze příjezd a přivítání. Druhý den program začínal tzv. Workshopem, což byla amatérské navrhování exponátu Flora&Fauna pod dohledem rakouského návrháře Hannese Margretiera. Odpoledne návštěva filatelistické výstavy (vystavovali zde také čtyři Češi). V pátek se uskutečnila prohlídka města. Navečer pak návštěva třídírny listovních zásilek. Sobota byla dopoledne volná a odpoledne probíhalo palmáre výstavy. Večer ještě rozloučení mládežníků. V neděli, pro ty co neodjížděli, byly připraveny lístky na návštěvu nově otevíraného, lehce extravagantního, Domu umění.

Dojmy byly různé, většinou převažovali ty lepší.

Jakub Macoun,
člen KMF 56 - 83
F.Horniaka, Znojmo


Aktuální adresář vedoucích KMF:

            Protože od vydání posledního úplného adresáře vedoucích a oblastní komise mládeže uplynula již značná doba (naposledy byl uveden v čísle 86) uvádíme dále kompletní (v tomto okamžiku platný) adresář vedoucích a komise.                                                                       

 KMF 56 - : vedoucí  adresa  příslušný
KF 06
 
07 Ing. Jiří Koukal   Bří Čapků 12/34, 591 01 Žďár nad Sázavou 10 ZR
08 Ing. Karel Švehla  Sadová 10, 679 04 Adamov 04 BK
15 Emil Pohl   Dlouhá 336, 679 63 Velké Opatovice 80 BK
17 Karel Šott   Viniční 85, 615 00 Brno 22 BM
20  Antonín Ráčil Sídliště II/921, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 70 ZR
23 Marie Žůrková Sokolovská 540, 768 24 Hulín 05 KM
24 Josef Sobotka Bieblova 13, 613 00 Brno 22 BM
43 František Martykán Jasenná 10, 763 12 Vizovice 25 ZL
44 Jan Fridrich Hradební 766, 688 01 Uherský Brod 42 UH
79 Doc.Ing.Ivan Malý, Csc. Šeříková 42, 637 00 Brno 12 BM
83 Stanislav Dušek Bolzánova 31c, 669 02 Znojmo 24 ZN
89 dr. Karel Fukal Široká 804, 675 31 Jemnice 11 TR
93 Martin Tůma Na kopci 16, 586 00 Jihlava 40 JI
96 Ing. Eduard Klečka Havlíčkova 103, 586 01 Jihlava 40 JI
100 Ing. Antonín Dvořák Gen. Jaroše 173, 594 01 Velké Meziříčí 09 ZR
104 Josef Kopřiva  tř. Tomáše Bati 1285/403, 760 01 Zlín 02 ZL
111 Ing. František Daněček   696 48 Ježov 27 20 HO

Vedení oblastní komise mládeže jižní Moravy:

RNDr. Zdeněk Okáč, Slámova 39, 618 00 Brno, člen VV SČF  předseda

Elreda Štěrbová,  Bayerova 31, 602 00 Brno, tajemnice

František Dvořáček,  Měříčkova 50, 621 00 Brno, člen KMSČF metodik

Jan Herman, Řezáčova 34, 624 00 Brno,  hospodář

Stanislav Dušek, Bolzánova 31c, 669 02 Znojmo, KMF 83

Jiří Dvořák,  Leska horní 25, 669 02 Znojmo

Antonín Machala,  Potoční 76, 685 01 Černčín

Ing. Jaroslav Punčochář,  Oblá 18 / 107, 634 00 Brno

Petr Štika,  Brněnská 1346, 664 51 Šlapanice u Brna

Martin Tůma,  Na kopci 16, 586 00 Jihlava,  KMF 93

Vedení oblastní komise mládeže na svém zasedání dne 25. října 2003 rozhodlo uveřejnit tento kompletní seznam vedoucích KMF jižní Moravy, se kterými vedeme korespondenci. Z porovnáním s došlými hlášeními o zahájení činnosti v letošním školním roce je jasné, že mnoho uvedených KMF již není tak aktivních, jako bychom si přáli. OKM proto upozorňuje ty KMF z výše uvedeného seznamu, které nezaslaly hlášení o zahájení činnosti a nezúčastnili se žádných dalších akcí vyhlašovaných OKM, že již nadále nebudou dostávat KURÝR. Jeho distribuce je pro OKM značná položka.  Žádám  tedy  vedoucí  KMF,  kteří spadají do  uvedené skupiny (o kterých nic delší dobu nevíme), aby se buďto ohlásily na adresy vedoucích funkcionářů  OKM, nebo aby počítali s vyřazením z tohoto seznamu na  další období.OKM v této souvislosti vyzývá všechny čtenáře tohoto KURÝRA, aby uvedli ve známost mezi členy SČF zájem o vznik nových KMF. Pokud by se kdekoliv vyskytl zájem o ustanovení nového KMF nebo obnovu bývalého ohlaste se!!! OKM pomůže jeho založení.

Zpracovali: Elreda Štěrbová
RNDr. Zdeněk Okáč


 

Vážení vedoucí , vážení čtenáři,

            Je mi to sice trošku „proti srsti“, ale uvědomuji si, že Vás do Vánoc už  neoslovím. Proto mi dovolte, abych tento KURÝR zakončil přáním. Přáním pohody, klidného odpočinku, dobré zábavy s Vašimi drahými doma, prostě  vše pěkného při příležitosti konce roku 2003. Všem Vám přeji dobrý start roku 2004 a mnoho zdraví a pohody do dalších chvil. Věřím, že se spolu opět setkáme na našich filatelistických kláních v následujících chvílích. Dovolte, abych touto cestou pozdravil i Vaše blízké, kteří tu „filatelii“ táhnou s Vámi. I jim děkuji a přeji vše pěkné.

Váš Zdeněk Okáč