wpe1.jpg (22268 bytes)
METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ MLADÝCH FILATELISTŮ JIŽNÍ MORAVY
Číslo 91        říjen 2002
Vydává oblastní komise mládeže SČF Brno Neprodejné
Předseda OKM a redaktor KURÝRA:
RNDr. Zdeněk Okáč, Slámova 39, 61800 Brno


 
OBSAH:
Úvodní slovo
Zasedání orgánů SČF v minulém období
Zasedání vedení oblastní komise mládeže 21.9.2002
Výzva vedoucím KMF
Informace z jednání vedení KMSČF v Praze 4.9.2002
Přípravy na výstavu BRNO 2005
Kongres mladých filatelistů Slovenska a finále FO
Evropské setkání mladých filatelistů 2002 - OPOLE
Evropské setkání mladých filatelistů SVITAVY 2003
Přehled výstav FIP a FEPA v následujících letech
Závěrem

Vážení vedoucí KMF,
   
    Moje poprázdninové povídání se bude týkat situace, která nám komplikuje činnost. Jedná se o naše finance.
    I ve vedení SČF se na toto téma hodně hovoří. Již druhý rok je SČF v deficitním hospodaření. Jak je Vám známo, klesá počet členů SČF (letošní stav je přes 13000 platících členů), roste nájemné a cena služeb. Základním problémem je financování sekretariátu Svazu. S tím se do popředí dostává nutnost, hledat užší spolupráci s Českou poštou a sekretariát přemístit do jejich prostor. Snad se již více jak roční jednání chýlí ke konci a SČF bude začátkem příštího roku již pod novou střechou v prostorách některé pražské pošty .
Vlivem rostoucích nákladů, ať už se jedná o poštovné, nájmy a další, spolu se sníženou dotací se situace také přímo v naší komisi povážlivě zhoršila. Letos již nebudeme moci udělat podzimní setkání vedoucích KMF. V příštím roce, vzhledem ke snížené dotaci budeme schopni zabezpečit na jaře jen oblastní kolo filatelistické olympiády a na podzim bude aktiv vedoucích. Při olympiádě uděláme krátké setkání s vedoucími. Samozřejmě budeme vydávat dále KURÝRA, který bude po většinu roku jediným pojítkem s Vámi. KURÝRA vydáváme prakticky zadarmo. Jeho vydání je možné jen na základě tichého sponzorství některých organizací. Ať už se jedná o redakční zpracování, nebo o tisk a papír, neplatí komise již několik let nic. Povážlivou položkou je však poštovné, které hradit musíme.
Já vím, že moje stížnosti Vás vůbec nemusí zajímat. Chceme po Vás činnost s mládeží, tak se musíme starat! Ano máte pravdu. Vím, že i Vy, každý z Vás, který to s mládeží myslí vážně, musí ze svého na tuto činnost nemalou měrou přispívat. Takže bohužel musíme přistoupit na redukci našich dosavadních aktivit, jak bylo již výše naznačeno. Nicméně se dále budeme snažit, abychom s Vám udržovali patřičný kontakt a hlavně Vašim mládežníkům umožnili veškeré možné akce. Hlavním posláním zůstává vystavovatelská činnost, kterou jste vzorně v letošním roce splnili v Roudnici a jinde. Dále naši mladí členové zůstávají nejen členy všech delegací na setkání mládeže v ČR, ale i v zahraničí, jak se dočtete na jiném místě tohoto čísla.
    Vážení vedoucí KMF, začal jsem pesimisticky, ale musím skončit jinak. Byly doby lepší i horší. Doufám ale, že situace není taková, abychom "zahodili flintu do žita" a šli od filatelie pryč. Přeji Vám na závěr mnoho pěkných chvil s Vašimi mládežníky a těším se na další osobní setkání.

RNDr. Zdeněk Okáč
předseda OKM 


Zasedání orgánů SČF v minulém období     V sobotu dne 14.září zasedal v Praze výkonný výbor SČF. Na pořadu jednání byly poprázdninové záležitosti. Úvodem jsme byli seznámeni se stavem filatelistických věcí po srpnových záplavách. Hlavní starost SČF - výstavní rámy naštěstí vodou nebyly dotčeny. Na povodeň však doplatilo poštovní muzeum. V zaplavených sklepech byly umístěny archivy tiskových desek. O jejich stavu do současné doby nemáme zprávy. Za zajímavost stojí, že SČF nabídly pomoc i zahraniční filatelistické svazy.

    Vlastní jednání mělo následující průběh:
1) Kontrola úkolů. Bylo konstatováno, že filatelistická zkušebna byla přijata za přidruženého člena AIEP. Bylo ustanoveno (zvoleno) nové vedení komise expertů SČF. VVSČF odsouhlasil její složení. Konstatovalo se, že ing. Fritz nedodal jazykovou úpravu organizačního řádu, ačkoli to na minulém předsednictvu přislíbil. Stěhování sekretariátu SČF se díky záplavám opozdilo. Proběhne pravděpodobně na přelomu roku 2002/2003.

2) Zpráva předsedy. Předseda svazu Ing.Brendl seznámil VV se svými aktivitami od 1.7.2003 do zasedání. Ze zajímavostí uvádím: Pokračovala jednání se svazem německých filatelistů o přípravě výstavy OSTROPA 2003 v Jihlavě. Na zasedání 59. kongresu FIP v Soulu bylo schváleno uznání FIPu pro výstavu BRNO 2005 a výstava se dostane do jeho kalendáře. Z kongresu FIP vzešlo i nové vedení. Presidentem Fipu se stal Koh Seow Chuan ze Singapúru. Novým vice-presidentem se stal Raymond Todd a novým ředitelem Tay Peng Hian. Ze svých funkcí odcházejí K.Mohr (Dánsko) a M.Adler(německo). Na kongresu se také diskutovalo o nových třídách (jednorámové exponáty a exponáty v otevřené třídě). Za zmínku stojí i nově navržené rozdělení třídy tradiční filatelie na období klasické, do 2. světové války a poválečnou dobu. Stejně příjemná je i zpráva, že SČF obdržel patronát FEPy na výstavu BRNO 2005. Zároveň bylo potvrzeno, že koordinátorem výstavy BRNO 2005 bude pan Michael Adler z Německa. Předseda upozornil, že ČP i SČF obdržely návrhy na vydání tzv. povodňové známky. Sdělil, že jednal se zástupci filatelistického svazu USA o vydání společného emisního počinu - známce (známkách) s tématem Antonína Dvořáka k jeho výročí v roce 2004. Sdělil také, že Česká pošta hodlá vydat personifikovanou známku (kterou mnozí znají z bratislavské výstavy) při výstavě OSTROPA 2003 a při některých dalších filatelistických akcích.

3) Zpráva místopředsedů. Ing. Vít Vaníček referoval o výstavách PHILAKOREA (Soul) a AMHILEXU (Amsterodam) a účasti našich exponátů a jejich ohodnocení. Letos nás ještě čeká účast na finále Národního poháru v Portugalsku. Ing. Josef Běloubek představil filatelistický diář vydaný obchodníky a sdělil, že ročenka SČF bude vydána asi v květnu 2003 za roky 2001 a 2002. Připravuje se i otevření webových stránek SČF.

4) Hodnocení premiéry Příbram. W. Müller přednesl hodnocení exponátů na první premiérové výstavě u nás. Konstatoval, že bylo vystaveno 51 hodnocených exponátů a 7 nehodnocených. Mezi vystavenými bylo i 20 jednorámových exponátů. Většina exponátů byla zcela nová. Při výstavě proběhly jurymanské zkoušky pánů Zronka a Stupky. Zkušenosti s vystavením jednorámových exponátů spolu se závěry z diskuse na kongresu FIPu budou použity pro vytvoření směrnice pro tvorbu a hodnocení jednorámových exponátů, která bude do XII/2002.

5) Rozpočet SČF na rok 2003. Mgr. Maleček seznámil VV SČF s plněním letošního rozpočtu i s návrhem na nový rok. Jak jsem již upozorňoval v minulých zprávách, je letošní rozpočet deficitní a stejně tak je připraven i nový rok. VV SČF projednal rozpočet obsáhle s tím, že východiskem je šetření (především v položce nájemné a.j.). Deficit bude uhrazen ze záloh z minulých období. Dlouhodobě však takovéto hospodaření je neudržitelné. Detailní rozpočet bude projednávat předsednictvo svazu na podzimním zasedání. Ke zhoršení situace přispívá i neustálý pokles členstva. Letos bylo pouze 13502 platících členů. K hospodaření se vyjádřil i předseda RK SČF PhMr.V.Beneš. Konstatoval, že hospodaření svazu je v pořádku. Potíže jsou jen na příjmové straně rozpočtu.

6) Informace. Podal jsem informace o přípravách výstavy BRNO 2005. V tisku je první Bulletin výstavy. Dále jsem informoval o oslavách 80.let trvání klubu filatelistů Alfonse Muchy. Bude výstavka a slavnostní valná hromada (20.9.).

7) Různé. Tajemník informoval o probíhající výstavě Sběratel. SČF má na výstavě stánek. V dalších informacích odezněla kritika na některé exponáty, kde se objevují padělky nebo nežádoucí materiál.

RNDr. Zdeněk Okáč
Člen VV SČF
Zasedání vedení
oblastní komise
mládeže 21.9.2002
    Dne 21.9.2002 proběhlo zasedání oblastní komise mládeže jižní Moravy. Program zasedání byl:
1) Kontrola úkolů z minulého období a kontrola nových telefonních čísel a spojení. Bude aktualizován seznam komise pro potřeby vedení.
2) Informace z vyšších orgánů Svazu českých filatelistů (jsou na jiném místě tohoto KURÝRA).
3) Financování činnosti komise. Pan Herman seznámil členy OKM s finanční situací oblastní komise mládeže. Zmenšená dotace na letošní rok, zdražení služeb a proběhnuté akce způsobily, že v současné době OKM nemá mnoho prostředků. Z tohoto důvodu již letos neproběhne aktiv vedoucích. V příštím roce (v závislosti na dotaci) počítáme s oblastním kolem FO, při kterém proběhne informace pro vedoucí KMF a jedním aktivem v podzimním období. Zachováme také vydávání KURÝRA, který se stane na část roku jediným pojítkem vedoucích s oblastní komisí. OKM nebude posílat pozvánky na akce samostatně, ale vždy ve spojitosti s rozesíláním KURÝRA.
4) KURÝR 91. Je již částečně připraven a bude distribuován v podzimním období. Pan Dušek dodá článek o akci v Opole a další. V KURÝRU bude objasněno další financování komise a její výhledový plán činnosti. V dalším čísle bude uveřejněna výzva na získávání OOZ.
5) Informace o probíhající akci KF 06-22 Alfonse Muchy. Klub slaví 80 let činnosti, probíhá propagační výstavka a velká burza.
6) Různé.

Elreda Štěrbová
tajemnice komise
Výzva vedoucím KMF Vážení vedoucí. Oblastní komise mládeže Vás opět vyzývá, abyste využili možnosti získat ještě letos pro Vaše svěřence OOZ mladého filatelisty. OOZ III.stupně navrhuje vedoucí KMF a uděluje ho OKM. Pokud nám podstoupíte návrhy úspěšných mládežníků, rádi Vám je vyřídíme. Také je možno přihlásit nositele nižších OOZ na stupně II. a I. Zde je nutno návrh posoudit a obhájit své filatelistické znalosti před zkušební komisí. Vím, že nový rok s mladými filatelisty teprve začíná, ale jsou mezi Vámi i tací, kteří již své znalosti obhájili v minulém období. Právě těm je určeno toto ocenění.
Pokud budete chtít OOZ udělit napište na adresy:

Elreda Štěrbová                 RNDr. Zdeněk Okáč
        Bayerova 31                     Slámova 39
        602 00 Brno                     618 00 Brno
Informace z jednání
vedení KMSČF v
Praze 4.9.2002

Chceme Vás seznámit s jeho obsahem. Přetiskujeme dále originální znění zápisu:

4. září 2002
Přítomni: p. Dvořáček, Frömer, Kalabza, Sýkora, dr. Töpfer, Vávra
Omluven: p. Špatný
   
1. Projekt "Filatelie ve škole"
    Je nutno dále dopracovat do podoby podkladů, které by bylo možno předložit MŠMT.
Mgr. Špatný navrhuje prověřit zařazení filatelie mezi olympiády v rámci MŠMT.
Dr. Frömer navázal kontakt s redaktorkou Učitelských novin. Navrhuje využít téma letošního ročníku FO. Zvolené téma je totiž obsaženo v učebních osnovách dějepisu a občanské nauky základních a středních škol. Je tak možno prezentovat sepětí filatelie a školy.
2. Kongres mladých filatelistů a výstavy mladých filatelistů Premiéra a Junior 2002 - Roudnice nad Labem
    KM SČF vyjadřuje spokojenost s uspořádáním kongresu a obou výstav a děkuje pořadatelům za odvedenou práci a zajištění celé akce.
    KM SČF navrhuje připravit článek o nelegálních vydáních pro potřeby vedoucích KMF a objasnit tuto problematiku na plenární schůzi KM SČF v lednu 2003 - dr. Töpfer.
3. Změna Oborového výstavního řádu SČF pro mládež
KM navrhuje několik úprav Výstavního řádu SČF, které odrážejí rozdíly mezi dospělými vystavovateli a vystavovateli z řad mládeže. Podklady připraví p. Kalabza.
4. Nové logo KM SČF
P. Dvořáček předal připomínky VV KM SČF pí. Svobodové. Pí. Svobodová souhlasí s tím, aby si KM SČF požadované úpravy sama provedla.
5. Evropské setkání mládeže v Opole
Zprávu o průběhu setkání a o účasti našich mladých filatelistů přednesl vedoucí delegace p. Sýkora.
O celé akci připravil propagační exponát a články do filatelistických periodik.
Setkání bylo úspěšní, i když se jej zúčastnilo 5 delegací s 35 účastníky. Pro nás znamenalo mj. získání důležitých zkušeností pro uspořádání setkání příští rok ve Svitavách.
6. Evropské setkání Svitavy 2003
P. Sýkora informoval VV KM SČF o aktuálním stavu příprav na Evropské setkání mladých filatelistů v roce 2003 ve Svitavách.
Byl vydán první bulletin, který byl již rozdáván v Opole a nyní bude rozeslán evropským komisím mládeže.
P. Sýkora připraví program akce.
Dr. Töpfer připraví adresář komisí mládeže pro rozeslání pozvánek.
7. Zlatý oříšek
KM SČF navrhuje za rok 2002 J. Macouna /Znojmo).
10. Výstavy
Bangkok 2003 - světová všeobecná + mládež - komisař: M. Langhammer
Nominováni byli B. Štechová (Praha) a T. Jírava (Protektorát Č + M)
11. Různé
a) Zajištění nové skříňky pro KM SČF do klubovny SČF - trvá.
b) P. Vávra navrhuje zavést kroniku historie KM SČF. Mohlo by se využít znalostí dřívějších pracovníků komise. Dr. Frömer kontaktoval A. Hýblovou, ta je ochotna pomoci.
c) Dr. Töpfer dojedná schůzku v Střední grafické škole v Praze - Čakovicích.
d) V roce 2004 se uskuteční regionální výstava známek pro mládež i pro dospělé ve Žďáru nad Sázavou.
e) Graz 2003 - evropské setkání mládeže.

Příští schůze výkonného výboru KM SČF se uskuteční ve středu 2. října 2002 v 15.00 hod. ve středisku SČF, Příběnická 1, Praha 3.

Zapsal: dr. Töpfer


Přípravy na výstavu
BRNO 2005

Přestože do zahájení výstavy BRNO 2005 chybí ještě více jak tři roky některé činnosti spojené s přípravou výstavy jedou na plné obrátky. Po roce 2001, kdy pracovala přípravná skupina, se v roce 2002 ustavilo presidium výstavy sestavené ze zástupců organizací pověřených konáním výstavy. Jsou zde zástupci České pošty, Svazu českých filatelistů a Veletrhů Brno. Presidium na svých zasedáních v tomto roce vyřešilo začátek propagace výstavy a projednalo emise k výstavě. Byly vydány ČP první dopisnice propagující výstavu a je v distribuci první Bulletin výstavy. Tento je vytištěn ve čtyřech jazykových mutacích a je určen především k zahraniční propagaci a prvnímu seznámení se s připravovanou akcí. Presidium projednává v současnosti složení organizačního výboru (OV) výstavy, aby mohl být OV schválen SČF a mohl zahájit v roce 2003 činnost. Dále se připravuje oslovení všech filatelistických svazů evropských zemí FEPA, které mohou tuto výstavu obeslat svými exponáty. Pokud bude dostatek tisků budou bulletiny distribuovány i na vedoucí KMF v naší oblasti. Bohužel to nebylo možné zařídit do vydání tohoto KURÝRA.
Z fakticky dokončených věcí je třeba uvést, že zcela jasné je, kde se bude výstava konat. S Veletrhy Brno a.s. je dohodnut rozsah pronajímané plochy a závazně objednán. Celá výstava bude v prostorách brněnského výstaviště. Hlavní výstavní prostor bude moderní pavilón "D", dále pavilóny "Brno a Morava" - to jsou prostory České pošty a sousedního Infocentra, pavilón A3 - ve kterém bude výstavní burza a posledním objektem bude Kongresové centrum (budova minulé výstavy), kde tentokrát bude výstavní zázemí (jury, komisaři, OV a doprovodné akce).
Takže zbývají poslední měsíce tohoto roku k ustavení organizačního výboru a začátku jeho pravidelné činnosti. V nejbližší době se sejde presidium, které tento krok navrhne SČF. Věřím, že v příštím KURÝRU budu již konkrétnější.

RNDr. Zdeněk Okáč
člen presídia výstavy BRNO 2005


Kongres mladých
filatelistů Slovenska
a finále FO

    Ve dnech 5.-7. července 2002 se na pozvání KM ZSF zúčastnila delegace Českého svazu filatelistů - komise mládeže Kongresu mladých filatelistů a zároveň i finále filatelistické olympiády v Bratislavě. Vedoucím nominované delegace byl vedoucí KMF 56-83 F. Horniaka, který působí při DDM ve Znojmě, Stanislav Dušek a druhým členem delegace byl mládežník ze stejného KMF Jan Regula.
    Téma Filatelistické olympiády bylo "Bratislava - hlavní město Slovenska". Organizace soutěže, která probíhá podobně jako u nás, proběhla v sobotu dopoledne. Je téměř totožná s naší soutěží, liší se pouze otázkami v testech.
Sobotní odpoledne bylo věnováno návštěvě mezinárodní výstavy poštovních známek "SLOVENSKO 2002". Velice nás zajímala třída literatury, ve které vystavoval svůj exponát člen našeho znojemského KMF Jiří Dvořák exponát "FilTest". Výsledek: stříbrná medaile.
    Večer pak byl věnován kulturnímu programu, který si mládežníci připravili sami. Slavnostní vyhodnocení FO proběhlo v neděli dopoledne. Při této příležitosti jsem poděkoval pořadatelům za pozvání a popřál jim mnoho úspěchů v práci.
Po skončení jsme ještě navštívili našeho patrona, slovenského rytce a grafika Fero Horniaka. Znovu jsme zašli na výstavu a v pozdních nočních hodinách jsme byli opět doma - ve Znojmě.
Slovenské finále FO v příštím roce bude v Nitře, kde se současně bude konat filatelistická výstava "NITRAFILA 2003".

Stanislav Dušek
vedoucí KMF F.Horniaka Znojmo


Evropské setkání
mladých filatelistů
2002 - OPOLE
    Ve dnech 11. - 14. srpna 2002 se konalo v polském městě Opole Evropské setkání mladých filatelistů. Této události se zúčastnilo asi 30 sběratelů ze šesti zemí (České republiky, Finska, Německa, Polska, Rakouska a Ruska). Naši zemi reprezentovala čtyřčlenná delegace (Jiří Dvořák a Pavel Buršík ze Znojma, Tomáš Čupr a vedoucí delegace Stanislav Sýkora ze Svitav). Každá z delegací se na úvod prezentovala seminářem, od nás přednášel Tomáš Čupr o mládežnických klubech v České republice a o české mládežnické filatelii vůbec. Kromě toho jsme byli seznámeni s minulostí a současností Opole, setkali jsme se se starostou, stejně tak jako s prorektorem místní technické university. Rovněž jsme navštívili dvě blízká města: Wroclav a Brzeg. Ve Wroclavi jsme shlédli poštovní muzeum a setkali se s presidentem Svazu polských filatelistů, panem Ludwikem K.Malendowiczem. Byli jsme velmi potěšeni polskou pohostinností.
    2. srpna vydala polská pošta k této příležitosti dopisnici zobrazující Jana Witkowského patrona polské mládežnické filatelie.
    Celé setkání bylo výborně zorganizováno. Myslím, že jsme důstojně reprezentovali českou mládežnickou filatelii. Navázali jsme četná přátelství a získali řadu cenných zkušeností, které jistě zhodnotíme příští rok, 26. - 29. června ve Svitavách, kde se bude konat další Evropské setkání mladých filatelistů.

Jiří Dvořák
člen KMF F.Horniaka Znojmo  
Evropské setkání
mladých filatelistů SVITAVY 2003 
  

Česká republika bude v příštím roce hostit Mezinárodní setkání mladých filatelistů. Po několika těchto úspěšných mezinárodních setkáních (připomeňme první setkání ve Výmaru, druhé v Helsinkách a letošní v Opole) se uskuteční tato akce ve Svitavách. Po mnoha úspěšných akcích mládežnické filatelie v tomto městě se svitaváci opět rozhodli k organizování další mládežnické akce. První mezinárodní bulletin již byl rozeslán a věřím, že akce bude úspěšná. Uskuteční se ve dnech 26.-29.6.2003.    
Držíme palce ať přípravy zdárně pokračují a těším se na pěkné setkání.    

OKM SČF Brno


Přehled výstav FIP
a FEPA v
následujících letech:
2003:
4. - 10. X.       FIP    BANGKOK 2003                  všeobecná
25. - 28. IX.    FEPA    Jugend - Phila / Rakousko         mládež
23. - 25. V.     FEPA    MARE - BALTIKUM, Kiel / Německo  baltické státy
9. - 16. IX.      FEPA    St. Petersburg 2003, Rusko

2004:
21. - 30. V.      FIP    ESPANA 04, Barcelona             všeobecná
13. - 28. VIII.  FIP    OLYMPHILEX 2004 - Atény             oborová
28. VIII. - 1.IX. FIP    SINGAPUR 04                  světová
7. - 13. XII.     FIP    INDEPEX New Delhi                 všeobecná
26.VI. - 4. VII. FEPA    Salon du Timbre - Paris             všeobecná

2005:
VIII.- IX.        FIP    SUECIA 05 - Švédsko             všeobecná
                        FIP     AUSTRALIA 05                 open
10. - 15. V.      FEPA    BRNO 2005 - Česká republika        všeobecná
19. - 21. V.      FEPA    Kerkrade - Holandsko             mezinárodní

2006:
27.V. - 3.VI.   FIP    WASHINGTON 06 - USA             všeobecná    
                        FIP     Brussels Belgie                 mládež
                               
Z materiálu VV SČF
Vážení vedoucí
a čtenáři KURÝRA

    Možná se budou moje slova zdát předčasná, ale konec roku 2002 se blíží. A protože do konce roku již další číslo KURÝRU nevyjde, nezbývá mně než Vám popřát hodně sil do předvánočního klání, do finišujících akcí před koncem roku a klid a pokoj o vánočních svátcích. A po době vánoční hodně štěstí a zdraví do celého roku 2003.
    Sám bych si přál, zcela určitě s Vámi, abychom ještě dlouho mohli společně budovat a rozvíjet mládežnickou filatelii a abych nedostával takové zprávy, jako byla ta z páté stránky minulého čísla.