wpe1.jpg (22268 bytes)
METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ MLADÝCH FILATELISTŮ JIŽNÍ MORAVY
Číslo 89        únor 2002
Vydává oblastní komise mládeže SČF Brno Neprodejné
Předseda OKM a redaktor KURÝRA:
RNDr. Zdeněk Okáč, Slámova 39, 61800 Brno


POZVÁNKA

OBSAH:
Úvodní slovo
Zasedání vedení OKM - 26.1.2002
Plenární zasedání komise mládeže SČF dne 19.ledna 2002
Výstavy JUNIOR a PREMIÉRA Roudnice nad Labem 21.-23.6.2002
4. setkání finalistů filatelistických olympiád
Vyhodnocení soutěže mezi KMF jižní Moravy za rok 2001
Soutěž mezi OKM SČF za rok 2001
OSTROPA 2003


V sobotu dne 23. února 2002 se koná aktiv vedoucích KMF jižní Moravy. Začátek je v 9.30 hodin v “Baru u pálenice” Křenová 19 (areál bývalé Mosilany) v Brně. Sraz účastníků je v MK klubu Vlhká 21, kde probíhá od 8.00 hod Hobby setkání firmy FILATELIE - ANTIQUITY BARU. Odtud se přesuneme do jednací místnosti. Vedoucí, kteří půjdou až na aktiv, projdou hlavní branou a.s. LANAREST z Křenové 19 a přímo zhruba po 70 metrech dále je jednací místnost.

Na programu je:
- informace z KM SČF, předsednictva SČF a VV SČF,
- výstava a kongres mladých filatelistů (spolu s FO) Roudnice nad Labem,
- OOZ l.- 3.stupně,
- informace o stavu KMF v naší oblasti,
- vyhodnocení soutěže KMF za rok 2001,
- informace o připravované výstavě Ostropa 2003 v Jihlavě,
- filatelistická olympiáda 2002,
- odborná přednáška s ukázkami.
Na aktivu bude poskytnuto malé občerstvení. Očekáváme Vaši účast.
Další pozvánka nebude již zasílána!!!

Elreda Štěrbová
tajemnice OKM


ÚVODNÍ SLOVO Vážení vedoucí KMF,

Stojíme na prahu nového roku 2002. Přemýšlím, čím bych měl začít tento již ne jubilejní KURÝR.       Brzy se sejdeme na aktivu vedoucích, kde si podrobně probereme co nás v mládežnické filatelii čeká v následujících měsících i letech. Tedy jen pár postřehů.
Na náš jubilejní KURÝR reagoval předseda SČF Ing.Lumír Brendl v úvodníku INFORMACÍCH SČF č.1/2002. Cituje zde dokonce z přiloženého prvního čísla KURÝRA. Myslím si, že je to pěkné poděkování za naší práci.
    Zúčastnil jsem se s panem Dvořáčkem zasedání pléna komise mládeže SČF. Důležité body z tohoto zasedání uvádím na jiném místě.
Na aktivu Vám budou vydány (zájemcům) přihlášky na letošní jedinou mládežnickou výstavu v Roudnici nad Labem. Protože výstava se koná až v červnu můžete ještě některé exponáty s mládežníky dodělat. Píši to proto, že na výstavě bude i samostatná část pro prvovystavovatele.
    Vážení vedoucí, vím, že práce s mládeží je velmi obtížná. V současné době jsme rádi za každý KMF, kdekoliv. Přesto znovu vyzývám všechny vedoucí, aby pokud v jejich KMF probíhá jakákoliv činnost, aby se s námi o zkušenosti v KMF podělili. V KURÝRU uveřejním všechny Vaše příspěvky. Chci Vám také v této souvislosti oznámit, že start a tvorba "Mladého filatelisty" je na dobré cestě a příspěvky z časopisů oblastí o práci KMF budou uveřejňovány i zde.
    Pozvolna se i blíží doba oblastního kola filatelistické olympiády. Letošní téma o filatelii snad inspiruje všechny Vaše svěřence k zapojení se do této soutěže. Doufám, že to poznáme i na množství letošních účastníků.
    Vážení vedoucí KMF, přeji Vám dodatečně ještě jednou dobrý start do nového roku a věřím, že se brzy setkáme při dalších filatelistických akcích.

RNDr.Zdeněk Okáč
předseda OKM


ZASEDÁNÍ
VEDENÍ OKM
DNE 26.1.2002
 1. Kontrola úkolů.
 2. Informace z jednání presidia výstavy BRNO 2005.
 3. Informace SČF - projednání distribuce. Bude snaha, aby informace SČF dostávali i vedoucí KMF.
 4. Dr.Okáč informoval OKM o jednání pléna KM SČF v Praze dne 19.ledna 2002. Informace jsou na jiném místě tohoto KURÝRA
 5. Příprava aktivu vedoucích dne 23.2.2002:
 • pozvánka - bude součástí KURÝRA,
 • místo - bar u Pálenice - zařízeno ,
 • zprávy z KM SČF a VV SČF - dr.Okáč,
 • výsledky soutěže - p. Machala,
 • informace o OOZ a cestovném - p. Dvořáček,
 • peníze a zpráva o hospodaření pan Herman.
 1. Příprava KURÝRA:
 • Do obsahu dodají příspěvky: Machala - soutěž, Dušek - informace z KMF, Tůma - Ostropa 2003,
 • KURÝR pošle dr. Okáč mailem p. Štikovi, který zajistí tisk,
 • Distribuce pí. Štěrbová.
 1. Informace o výstavě mladých filatelistů v Roudnici nad Labem. (Viz článek v tomto čísle KURÝRA).

  2.Různé


Elreda Štěrbová
tajemnice OK


Plenární zasedání komise mládeže SČF dne 19.ledna 2002

Spolu s panem Dvořáčkem jsem se zúčastnil zasedání komise mládeže SČF a semináře pro jurymany mládežnické filatelie. Úvod patřil RNDr.Zdeňkovi Töpfrovi předsedovi komise. Zhodnotil ve svém obsáhlém povídání úspěchy, které česká mládežnická filatelie v minulém roce dosáhla. I naše oblast byla několikráte pochválena. Především zahraniční účast našich mládežníků na výstavách (Macoun - Žilina, Dvořák - Kodaň a Hrušková v Tokiu). Úspěšně jsme se účastnili i výstavy v Karlových Varech. Ze zajímavostí patří i ocenění Zlatý oříšek, které se dostalo mladému filatelistovi ze Svitav - Třeštíkovi. Poprvé byl v rámci oceňování mladých oceněn i sběratel.
     Zpráva o hospodaření je vždy předmětem mého zájmu. Na ní totiž záleží, jak vůbec budeme moci i my v oblasti pracovat. Přidělená dotace pro mládežnickou činnost je v celkovém objemu 100 000,- Kč. Z toho na činnost všech oblastí je vyčleněno 45000,- Kč. Uvidíme jak bude rozdělena dotace na jednotlivé oblasti. To nám ukáže možnost dalších našich činností.
     V dalším vystoupil předseda SČF Ing.L.Brendl. Nejprve připomenul ty kladné výsledky práce s mládeží, které zviditelňují nejen mládež, ale celou filatelii. Především úspěch v soutěži "zlatý oříšek", dále výstavní úspěchy v zahraničí a prezentace filatelie v tisku. Hovořil o obtížném naplňování rozpočtu SČF. Ubezpečil komisi mládeže, že jeden z hlavních cílů Svazu českých filatelistů zůstává výchova mládeže. Závěrem svého vystoupení předal Čestné uznání SČF mládežnickým funkcionářům.
     Dalším bodem bylo vyhodnocení soutěže oblastí. Z hodnocení, které je součástí tohoto KURÝRA, je patrné, že jsme si nadále udrželi druhé místo. Z rozboru výsledků jasně vidíte, že aktivními oblastmi jsou komise východočeská a naše.
     Přítomní byli v dalším bodě seznámeni s přípravami na výstavu mládeže v Roudnici nad Labem. Kromě dvou výstav JUNIOR a PREMIÉRA se bude v stejném termínu konat i národní kolo FO spojené s kongresem mladých filatelistů. Tohoto setkání se zúčastní z každé oblasti delegace vítězů jednotlivých oblastních kol FO a také delegace spřátelených komisí mládeže ze Slovenska a Polska. Pro účastníky kongresu bude k dispozici autobus pro dopravu z Prahy (v pátek asi kolem 17.hodiny) a zpět do Prahy.
Tradiční zprávy z oblastí mě opět utvrdily, že naše oblast patří ke špičce mládežnické filatelie v celém Svazu. Pro ilustraci Vám uvedu co jednotliví vedoucí oblastí nahlásili za počet kroužků a mladých filatelistů:

 

oblast Počet KMF počet členů oblast  počet KMF počet členů
Praha  3 39 Střední Č 8 62
Jižní Č 5 34 Východní Č 18 133
Západní Č 5 36 Severní Č 7 34
Jižní M 24 165 Severní M 16 128

Připomínám, že uvedené stavy nemusí souhlasit, neboť pohyb v kroužcích je značný. V této souvislosti bylo dohodnuto, že evidence o stavu členů KMF se napříště bude dělat k 1.1. příslušného roku. Odstraníme tím, bez ohledu na skutečnou dobu činnosti kroužku, dvojkolejnost ve výkazech (k 1.1. - soutěž a 1.9. - začátek školního roku).
Odpolední jednání patřilo jurymanské sekci. Hlavním a stěžejním bodem bylo jednání o novém oborovém řádu pro hodnocení mládežnických exponátů. Úvodní slovo měl Ing. Lumír Brendl - předseda SČF. Zdůraznil velkou odpovědnost. Vedoucích KMF a jurymanů, při přípravě exponátů na zahraniční výstavy. Mnohdy se našim mládežnickým exponátům nedaří pro jejich nevybavení textu překladem do některého světového jazyka. Mgr.Špatný pak vedl jednání o textu a znění nového oborového řádu. Projednáním tohoto materiálu zasedání pléna KM SČF skončilo.

RNDr. Zdeněk Okáč

Předseda OKM JM


Výstavy JUNIOR a PREMIÉRA Roudnice nad Labem 21.-23.6.2002

Jak jsem již několikrát upozorňoval, bude se v červnu konat v Roudnici nad Labem výstava mladých filatelistů. Vlastně to budou výstavy dvě. Výstava JUNIOR bude na úrovni národní mládežnické výstavy a výstava PREMIÉRA bude určena pro prvovystavovatele. V době konání této výstavy proběhne i národní kolo 29. ročníku filatelistické olympiády.

Pro potřeby všech uvádím níže opis výstavního řádu a další informace.
Výstavní řád výstav JUNIOR a PREMIÉRA Roudnice nad Labem 21.-23.6.2002

1. Pořadatelem výstavy JUNIOR Roudnice nad Labem je z pověření Svazu českých Filatelistů KD 04-42 Roudnice nad Labem.
2. Výstava se koná ve dnech 21. - 23. června 2002 v prostorách Odborného učiliště v Neklanově ulici.
3. Výstava bude přístupná veřejnosti 21. a 22.6.2002 od 9.00 do 18.00 hod., v neděli 23.6.2002 od 9.00 do 13.00 hod.
4. Slavnostní vernisáž se uskuteční 20. června v 15.00 hodin.
5. V prostorách výstavy bude otevřena poštovní přepážka s příležitostním razítkem a prodejem filatelistického materiálu.
6. Vstupné bude dobrovolné.
7. Výstavní katalog s příležitostnou dopisnicí bude v prodeji u filatelistické přepážky.
8. Každý návštěvník je povinen se řídit pokyny pořadatelů. Do výstavních prostor není dovoleno s sebou brát deštníky, aktovky a zavazadla. Šatna bude k dispozici zdarma.
9. Není dovoleno dotýkat se výstavních ploch ani s nimi jinak manipulovat. Návštěvník, který přesto způsobí ve výstavních prostorách škodu, je povinen ji v plné výši uhradit
10. Ve výstavních prostorách je zakázáno vyměňovat nebo prodávat filatelistický materiál
11. Výstava bude uzavřena 23.6.2002 ve 13.00 hodin.
12. Předání diplomů a cen vystavovatelům bude uskutečněno v neděli 23.6.2002 v 11.00 hodin.
13. Exponáty bude možné si osobně převzít v době od 13.00 hodin do 17.00 hodin v Neděli 23.6.2002.

Další informace

Přihlášky zašlete do 31.3.2002 na adresu: Miloslav Mann, Komenského 944, 413 01 Roudnice nad Labem, telefon 0411/837340.

Do 30.4.2002 budou majitelům přijatých exponátů zaslány pojišťovací seznamy s dalšími pokyny. Kvalifikace pro výstavu JUNIOR je velká postříbřená medaile. Dosud nevystavené exponáty přihlaste rovněž u pana Manna. Budou vystaveny na výstavě PREMIÉRA Roudnice nad Labem.

Beseda s jury bude součástí Kongresu mladých filatelistů. Plánována je na sobotu 22.6.2002 od 13.00 hodin.

Národní kolo filatelistické olympiády se bude konat od pátku 21.6.2002 do soboty 22.6.2002. Informace bude poskytovat Rudolf Chadim, Dělnická 1569, 413 00 Roudnice nad Labem, telefon 0411/830621. Gestorem výstavy JUNIOR Roudnice nad Labem je Mgr. Jaroslav Maleček, sekretariát SČF, Příběnická 1, 130 00 Praha 3, telefon 02/22716546 nebo 02/22720790, mobil 0606529688.

Program národního finále FO:
Pátek 21.6.2002 příjezd delegací.
Pro všechny bude přistaven u hlavního nádraží (Wilsonova) v Praze zvláštní autobus.

19.00 hodin večeře
20.00 hodin porada vedoucích delegací
20.00 - 21.00 hodin prohlídka výstavy
Sobota 22.6.2002
7.30 hodin snídaně
8.00 hodin soutěžní testy
9.00-11.00 hodin tvorba albových listů
11.00-12.00 hodin prohlídka výstavy

12.00-13.00 hodin oběd
13.00 hodin beseda s jury nad exponáty a Kongres mladých filatelistů
16.00 hodin odjezd delegací zvláštním autobusem do Prahy + studená večeře

Seznamy účastníků pošlete nejpozději do 15.6.2002 Rudolfu Chadimovi - adresa - bod 4.

Podle materiálu organizačního výboru přepsal Zdeněk Okáč


4. setkání finalistů filatelistických olympiád

Ve Znojmě, dá se již říci tradičně, se mezi svátky vánočními scházejí na pozvání vedoucího KMF v hotelu "U divadla" jak mladí, tak i dospělí filatelisté, kteří se někdy probojovali do národního finále FO a byli, nebo ještě jsou, členové znojemského KMF. Nejinak tomu bylo i koncem roku 2001, tedy přesněji 27.12.2001.
     Na naše setkání zvu, (zatím), 12 finalistů, z toho jsou dvě děvčata. Nejstarší je Tomáš Dvořák (27), nejmladší je Anna Macounová (11). Někteří z pozvaných byli ve finále pouze jednou, ale někteří i vícekrát. Například Jiří Dvořák byl na finále FO desetkrát! Dva z nich chodí ještě do základní školy, tři studují střední školu a 5 je vysokoškoláků (jeden z nich dokonce studuje teologickou fakultu). Dva z nich se již živí prací (jeden je archtektem a druhý je příslušníkem Policie ČR).
     A teď trochu statistiky. V naší 25-ti leté historii jsme dosáhli 34 finálových umístění. Z toho:

20x 1.místo; 6x 2.místo; 4x 3.místo; 3x 4.místo; 1x 5.místo.


Filatelií se víceméně zaobírají všichni. Nikdo z nich nekouří, což chválím, ale podle toho co si objednali z nich asi abstinenti nebudou. Ve svazek manželský z nich nevstoupil zatím nikdo.Setkání proběhlo, ostatně jako vždy, ve velmi srdečném ovzduší. Seznámil jsem je s tím, co jsme všechno v KMF za rok 2001 v oblasti filatelie "vyvedli", každý potom řekl něco o sobě, podobně jek to bývá na třídních srazech. Udělal jsem výstavku našich současných exponátů a ocenění získaných za ně. A také jsem jim oznámil, pokud si po skončení studií najdou místo ve Znojmě (což je velice složité), že hledám asistenta. Ten by později, až skončím, vedl znojemský KMF po mě. Vím moc dobře jak to chodí, když vedoucí KMF skončí, tak také v drtivé většině skončí i činnost dotyčného kroužku. Většinou se nenajde nikdo, kdo by jej vedl!

Setkání se všem líbilo, odpoledne uteklo jako voda. A ještě snímek do kroniky, blahopřání do Nového roku a nashledanou v prosinci roku 2002!

Stanislav Dušek
Vedoucí KMF 56-83 F.H.Znojmo


Vyhodnocení soutěže mezi KMF jižní Moravy za rok 2001

Soutěž byla uzavřena a vyhodnocena na zasedání OKM dne 26.ledna 2002.
- Soutěže se zúčastnilo celkem 16 kroužků
- Nezúčastnilo se jí osm kroužků
- Ve sledovaných kroužcích bylo k 1.1.2001 stosedm mládežníků
- O rok později (k 1.1.2002) 99. Pokles je tedy o osm mládežníků
- Mládežníci se sešli celkem na 363 schůzkách, což činí průměr 22,68 na jeden kroužek
- Nejčastěji se sešli v těchto kroužcích: 83 Znojmo 38x, 93 Jihlava 36x, 24 Brno 34x
- Seminářů se zúčastnilo dvakrát 13 vedoucích, jedenkrát se zúčastnil jeden vedoucí a dva se nezúčastnili žádného
- V organizačních záležitostech třináct kroužků docílilo plný počet bodů.
- O své činnosti si vede 11 kroužků kroniku
- Ve dvanácti kroužcích proběhla kroužková kola FO
- Šest KMF se zúčastnilo oblastního kola a jeden KMF i národního kola FO
- Bylo uděleno celkem 5 odznaků odborné zdatnosti
- Jeden OOZ l. stupně, jeden OOZ 2. stupně a tři OOZ 3. stupně
- Ve filatelistické činnosti dosáhli:
  KMF 56-93 Jihlava 1720 bodů, 56-83 Znojmo 1570 bodů a 56-24 Brno 1100 bodů.
- Bylo uspořádáno dvacet výstavek v rozsahu 8 listů, 56 výstavek v rozsahu 12-32 listů, deset výstavek v rozsahu 33-80 listů a jedna výstava nad 80 listů
- Byl vytvořen jeden nový exponát s plným počtem listů
- Na soutěžních výstavách získal nejvíce bodů 1590 KMF 56-24 Brno
- Ve výstavní činnosti nejvíce bodů získali KMF:
  56-24 Brno 1170 bodů, 56-104 Zlín 1500 bodu a 56-93 Znojmo 990.

Tabulka konečného pořadí KMF, kteří se zúčastnili soutěže (první tři místa obdrží jako odměnu roční předplatné časopisu MERKUR - REVUE na rok 2002):

Pořadí KMF 56- místo vedoucí body KF 06-
1. 24 Brno Josef Sobotka 3100 22
2. 93 Jihlava Martin Tůma 2940 40
3. 83 Znojmo Stanislav Dušek 2540 24
4. 104 Zlín Josef Kopřiva 1730 02
5.-7. 20 Bystřice n/Per. Antonín Ráčil 830 70
5.-7. 23 Kroměříž Marie Žůrková 830 05
5.-7. 44 Uherský Brod  Jan Fridrich 830 14
8. 43 Vizovice František Martykán 410 25
9. 36 Jihlava Jan Pelikán 350 40
10. 15 Velké Opatovice Emil Pohl 310 80
11.-14. 08 Adamov  Ing.Karel Švehla 260 04
11.-14. 10 Hodonín  JUDr.Jaroslav Švaňhal 260 44
11.-14. 77 Bystřice p/Host. Josef Adamec 260 78
11.-14. 111 Ježov  Ing.František Daněček 260 20
15. 07 Žďár nad Sázavou  Ing.Jiří Koukal 230 10
16. 36 Jihlava  Ing.Eduard Klečka 190 40

Antonín Machala
člen OKM


SOUTĚŽ MEZI OKM SČF ZA ROK 2001

 

Praha StřČ   JČ     SevČ   VČ     JM SM
Celostátní kolo FO:
kat “Z”  -       46 62   57  73    86 88    65
kat “A”   57 71 74  82  67 87  80 86
kat.”B” 57 45 87 64      87 63     63 81
kat “C”  74 45 91  90     69 63 89 82
FO celkem   188 207  314 293  296 299 320 314
Výstavy
S   - 105    (1)105 (1)105 (3)315
MS  –  90 (1) 90 (2)180 (1) 90
PS  –  75 (1)75 (2)150 (4)300 (3)225
MPS -  60    (1) 75 (4)300
B   -  45 (1) 60 (1) 60
MB  –  30 (14)630 (1) 45
Ú   -  15
Mezinár. +20   - - - (1)20    (1)20  (1)20  (2)40 -
Výstavy
Celkem
75  - - 125 260 1070 850 -
OOZ 2. St (1)60   - - - - - (1) 60 -
OOZ 1. st   - - - - - - (1)110 -
Celkem bodů 323 207 314 418 556 1399 1340 314
Pořadí obl. 5. 8.      6.-7. 4. 3. 1. 2. 6.-7.

Podle materiálu KM SČF přepsal Z.Okáč


OSTROPA 2003

Se koná v Jihlavě ve dnech 24. - 27. 2003 v Domě kultury a oddechu na Tolstého ulici. Tato výstava se koná za účelem prohloubení česko - německých vztahů, přátelství a spolupráce. Ve dnech, kdy se bude konat tato výstava si také připomeneme 10. Výročí České republiky a vydání první známky ČR. Pořádající klub 06-40 "VYSOČINA" si také připomene 80.výročí svého založení.
Nominací na tuto výstavu je pro mládež minimální hodnocení z národní výstavy stříbrná medaile. Pro dospělé je to pozlacená medaile.
Mladí vystavovatelé mají šanci vystavovat na této výstavě pouze pokud mají již nyní z oblastní výstavy postříbřenou medaili a pokud si toto hodnocení zvýší na národní výstavě JUNIOR v Roudnici nad Labem. Pokud jste prvovystavovatelé tak můžete vystavit tamtéž na výstavě PREMIÉRA. O obou výstavách naleznete informaci na jiném místě tohoto KURÝRA
.
Mládežníci na výstavě OSTROPA 2003 jsou sproštěni výstavních poplatků. Pouze pokud budou vystavovat v soutěžní třídě "literatura", budou muset uhradit 30 Euro a zaslat dva nevratné kusy svého exponátu.
Vystavené exponáty nejsou pojištěny ze strany pořadatelů!
Dále bude vyhlášena grafická soutěž s tématem "Návrh známky" a literární soutěž s tématem "Filatelie nezná hranic".
Bližší informace Vám mohu sdělit na E-mailové adrese:


martin.tuma.jihlava@centrum.cz
nebo na adrese:
Martin Tůma, Na Kopci 16, 586 01 Jihlava.

Martin Tůma
Člen organizačního výboru