Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně             ZPRAVODAJ
Redakce: J.Punčochář
Číslo 3/2004 - srpen

(číslo 45)


Obsah:

1) Odešel Rudolf Procházka mladší
2) Kaz na obrazu české filatelie
3) Filatelistické akce v Brně - 2004

4) Exkurze na pracovišti hybridní pošty v Brně

5) Zpravodaj Společnosti sběratelů čs. známek při SČF
6) Rakouské personifikované známky 
7) Několik čísel k  Brnu 2005
8) Brno 2005 - ÖVEBRIA 2004 -Klosterneuburg
9) Připravované výstavy 
10) Z mládežnické filatelie
11) Nová odborná společnost SČF

12) Zamyšlení nad „terminus technicus“ ve filatelistické terminologii

Do internetové verze nejsou doplňovány obrázky


S koncem prázdnin a začátkem nového školního roku začne i náročné období v činnosti klubu. Vždyť už za osm měsíců se uskuteční zřejmě největší výstava v dosavadní historii brněnské filatelie – Evropská výstava poštovních známek Brno 2005. Výstavu pořádá Česká pošta s.p. ve spolupráci se SČF. Hlavní díl organizační práce leží na bedrech našeho klubu, který byl touto činností pověřen vedením SČF. I když se výbor klubu bude snažit, určitě se aktivity spojené s organizováním výstavy odrazí v běžné klubové činnosti. Při správném přístupu k věci však pozitiva převáží a výstava i její organizace se stane přínosem pro brněnskou i celou českou filatelii. Chceme požádat všechny členy klubu, aby podle svých možností pomohli s přípravami výstavy a přispěli tak k jejímu úspěchu. Jak se zdá, česká filatelie teď potřebuje poněkud vylepšit svůj obraz v zahraničí a zdar výstavy Brno 2005 k tomu může významně přispět.


1) Odešel Rudolf Procházka mladší


V pátek 7. května opustil řady brněnských filatelistů po dlouhé nemoci Rudolf Procházka mladší. Znali ho snad všichni brněnští filatelisté. Starší už z doby, kdy pomáhal svým rodičům v brněnském Pofisu, mladší z jeho působení ve Filatelii HOBBY, kterou vedl se svou manželkou. Snad každý ze sběratelů z Brna a okolí má ve své sbírce kusy pocházející od „Procházků“. Obchod nám chybět nebude, protože ve šlépějích svého otce pokračuje syn. Bude nám chybět člověk Rudolf Procházka mladší.    
 (J.P.)


2) Kaz na tváři české filatelie

 


     Jedná se, jak pravděpodobně tušíte, o aféru s padělky prodávanými Ludvíkem Pytlíčkem. Po předběžných opatřeních z prosince 2003 rozhodlo předsednictvo SČF na svém zasedání 22. května 2004 ve Žďáru nad Sázavou, že je zrušena Komise expertů SČF a současně i Filatelistická zkušebna SČF. Dále byl změněn Statut komise znalců SČF. Z funkce člena výkonného výboru SČF byl odvolán ing. Pittermann. Zástupci SČF písemně sdělí p. Ludvíku Pytlíčkovi a Pavlu Pittermannovi, že ztratili důvěru členů předsednictva a budou vyzváni k rezignaci na funkci člena předsednictva SČF. Zástupci SČF zašlou dopis předsedovi KF 06-16 v Semilech, ve kterém ho vyzvou ke svolání valné hromady a zvážení dalšího členství Ludvíka Pytlíčka v SČF.
     Aféra „Pytlíček“ diskutovaná  již přes rok na stránkách Filatelie zanechala skvrnu na tváři české filatelii. Svůj úsudek si zřejmě každý udělal sám.
     Vyjádření hlavních protagonistů bylo součástí reportáže na TV Nova koncem června. Od ing. Pittermanna jsme se tam nedozvěděli takřka nic. Pan  Pytlíček si podržel svou linii v tomto smyslu: k dotčeným materiálům (falzifikátům) mám atest, že jsou pravé a tak s nimi budu i nadále zacházet. Že se mezitím našli další znalci, kteří s jejich pravostí nesouhlasí, to ho moc nezajímá.
     Aféra poškodila českou filatelii i SČF. Už zmíněná reportáž navozovala na sekretariátu atmosféru doupěte padouchů. V zahraničí byla aféra rovněž publikována a na SČF se s žádostí o její řešení obrátily některé zahraniční spolky. Nové vedení komise znalců SČF (předsedou byl jmenován JUDr. Ing. Fr. Beneš CSc.) bude muset pracně zlepšovat pověst komise.
     Opatření předsednictva SČF vůči ing. Pittermannovi a Ludvíku Pytlíčkovi mohou řadě z vás připadat bezzubá. Je to ovšem postup podle stanov. Členové předsednictva jsou volení  zástupci klubů na sjezdech a jen další sjezd by je mohl odvolat. Obdobně to platí o členství v SČF. Každý sběratel je členem SČF prostřednictvím svého klubu. Z řad SČF ho tak může vyloučit jen valná hromada klubu.   
     Pravdu se o pozadí této aféry v plné míře asi nedovíme. Musíme jen doufat, že se ani doma, ani v zahraničí neobjeví další padělky obdobného původu.  
(J.P.)                                                                                                           


3) Filatelistické akce v Brně – 2004 a dění v klubu

 

Velké výměnné burzy 2004:  

4. září

Klub MK, Vlhká 21 

Filatelie Baru

2. října

Klub MK, Vlhká 21 

Filatelie Baru

11. září

Klub MK, Vlhká 21 

KF 06-101, filatelie

25. září

Klub MK,Vlhká 21,7,00 –12.00 hod

KF A. Muchy, filatelie

13.listopadu

Klub MK, Vlhká 21 

Filatelie Baru.

27. listopadu

Klub MK, Vlhká21,7,00–12.00 hod

KF A. Muchy, filatelie

11.prosince

Klub MK, Vlhká 21 

KF 06-101, filatelie

18.prosinec

Klub MK, Vlhká 21 

Filatelie Baru

 

 

 

Klubové výměnné schůzky KF A. Muchy:

Každou neděli (mimo sv. a prázdniny)

Klub MK, Vlhká 21, 7,00 - 11.00 hod.

 

Klubové aukce:
Každou poslední neděli v měsíci (mimo svátky) - klubová aukce KF A. Muchy při nedělní výměnné  schůzce, začátek v 9,30 hod. Prohl. materiálu před aukcí. MK Klub Vlhká 21 od 7,30 hod. Příjem materiálu v klubovně ve středu před aukcí od 10 00 hod.

Členské kolování:
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 14 do 17 hod. v klubovně na Orlí 30. Kolování vede ing. Kloubec.

Výstavky při výměnných schůzkách (vždy poslední neděli v měsíci spolu s aukcí)

1. dubna - 31. října 2004, výstavka "Dobývání vesmíru" - Zámek Moravský Krumlov. Ze sbírky Fr. Němečka, člena našeho klubu. 23 ploch.

100 let Muzea města Brna, 1904 – 2004

Pošta Brno 1 bude ke 100. výročí MMB používat ve dnech 18. a 19. září příležitostné razítko. Bude používáno přímo v objektu muzea u příl. pošt. přepážky na Špilberku.
Pozn. K výročí již vyšla příležitostná celinová dopisnice (vydaná v řadě věnované výstavě Brno 2005).

Spoluúčast klubu na putovní výstavě v Japonsku

V r. 2004/2006 se bude v Japonsku konat putovní výstava „Poklad nadace A. Muchy – Mucha“. Od 3.11.2004  do 29.1.2006 bude v šesti japonských muzeích představeno dílo A. Muchy. Náš klub přispěje do této výstavy zapůjčením malého exponátu o muchově známkové tvorbě (zajišťují p. Schiebl, Sobotka, Punčochář, Hvižď).

Dotace Magistrátu města Brna na činnost mládeže

Na základě žádosti našeho klubu rozhodl magistrát o přidělení dotace 4000,-Kč na činnost našich KMF. Prostředky budou využity na nákup potřeb pro mládeže a na případné zájezdy.  


4) Exkurze našich členů na pracovišti hybridní pošty


     
Vzhledem k dobrým kontaktům našeho klubu s pracovníky České pošty s.p., odštěpný závod Jižní Morava se podařilo v březnu t.r. domluvit exkurzi na brněnském pracovišti hybridní pošty (Postservisu). S přihlédnutím k časovým možnostem přihlášených zájemců se exkurze konala ve dvou termínech (17. a 18. března). Výhodou bylo, že skupinky byly menší a zážitek z návštěvy lepší. 
      Pro ty, kteří se s hybridní poštou (dále jen HP) ještě nesetkali (pravděpodobně setkali, ale neuvědomují si to), stručné seznámení. Hybridní pošta pracuje na principu kombinovaného přenosu zpráv. Část své cesta k adresátovi uskuteční zpráva v elektronické podobě, část jako klasická zásilka v obálce. Jedná se v podstatě o hromadné zpracování zásilek od velkých rozesilatelů zásilek (banky, úřady, velké podniky). Odesilatel své zásilky připraví v dohodnutém formátu v elektronické podobě a předá je pracovišti hybridní pošty. To je velice rychle vytiskne, naobálkuje, vytřídí a předá k poštovní přepravě k jednotlivým adresátům. Takto se s nimi převážná většina z nás seznámila. Jedná se totiž především o výpisy z účtů, výměry finančních úřadů apod.
      Méně běžná (ale také využívaná) je opačná cesta, kdy pracoviště HP přijme velký objem jednotlivých zásilek, zpracuje je do elektronické podoby předá data adresátovi. Zde se jedná především o ankety a průzkumy trhu.
      Brněnský Postservis funguje již od r.2002 a obhospodařuje především region Moravy.

Teď již k vlastní exkurzi.

Konala se v podvečer, v době, kdy je již provoz na pracovišti menší. Náš průvodce nás přivítal  a exkurzi jsme zahájili u jeho počítače, kde nás seznámil s principem HP, středisky Postservisu fungujícími (České Budějovice a Brno) i připravovanými (Ústí nad Labem). Seznámil nás s obslužným programem, který zajišťuje zpracování jednotlivých zakázek od příchodu dat do Postservisu až do předání jednotlivých zásilek v obálkách k přepravě. V kterékoliv době se oprávnění pracovníci mohou seznámit se stavem vyřizování dané zakázky.  
      Následovalo seznámení s tiskárnami. Postservis jich využívá několik a jejich výkony jsou úctyhodné. Nejvýkonnější tiskárna je schopna tisknout na široký papír souběžně dva dopisy vedle sebe a papír při tisku prakticky nestačíte sledovat. Taky „krmení“ papírem zabere značný podíl času a jedna dávky přitom obnáší desítky kilogramů.
      Po tiskárnách jsme se dostali ke zlatému hřebu naší exkurze. Jednalo se o obálkovací stroj (spíše linku). V Brně je instalován stroj Kern 3500 s kapacitou až 22 000 obálek za hodinu. Když si představíte, že dokážete naplnit 6 obálek ze sekundu, tak pracujete stejně rychle. Tato rychlost samozřejmě platí pro nejjednodušší operaci – jeden list do jedné obálky.
      Linka ale umí i lepší věci. Podle požadavku zákazníka je schopna plnit každou obálku jinak (např. u složenek potřebuje každý adresát jiný počet, protože může platit ročně/pololetně/čtvrtletně nebo měsíčně). Navíc je linka schopna přidat při obálkování k základním rozesílaným dokladům až čtyři různé letáky (reklama, obecná upozornění apod.) a to opět adresně (tedy jen některým adresátům). Při pohledu na běžící linku si uvědomíte sílu slova „automatizace“.
      Délka obálkovací linky je dána počtem modulů. Nepamatuji si zdaleka všechny a článek píši s odstupem tří měsíců. Tak alespoň orientačně. Vstupní modul a výstupní modul jsou jasné. Dále musí být v lince řídící modul a vlastní modul obálkovací. A pak už záleží na tom, co chceme aby uměl stroj navíc (tedy např. modul/moduly pro vkládání příloh).
      Pro jistotu jsem se vybavil fotoaparátem a po udělení souhlasu s focením („hlavně ať tam není žádný detail zpracovávané pošty“) jsem  to nejzajímavější nafotil.  
      Brněnský Postservis má v rezervě ještě starší obálkovací linku s výkonem do 5 000 obálek/hod. Při její prohlídce mne zaujala tiskárna stojící kousek dál a v ní založené rozpracované peněžní poukázky a na nich rukou psané adresy. Při dalších dotazech jsem se dověděl o dnešním způsobu zasílání poštovních poukázek.
      Pokud chceme dnes zaplatit něco složenkou, uchopíme příslušnou složenku a vypíšeme vše co musíme. To co mně zaujalo se odehrává na poště. Při podání složenky je mimo potvrzení a orazítkování složenka naskenována (některá její pole jsou elektronicky „ofocena“). Každý den v 17 00hod. proběhne uzávěrka a všechny takto naskenované složenky jsou elektronicky odeslány do Postservisu. Zde se data pošlou na tiskárnu a jsou vytištěny poukázky odpovídající podaným složenkám. Ty dostanete často už druhý den do schránky a můžete si jít pro peníze. Adresy na poukázkách jsou přesnou kopií adres na podaných složenkách a odpadají tak reklamace na to že „pošta špatně přečetla čitelně napsanou adresu“.
      
      Tak jsme během cca 40 minut prošli brněnský Postservis a seznámili se s jeho funkcí i technikou. Díky pracovníkům České pošty s.p. jsme se tak na vlastní oči seznámili s jedním z moderních způsobů zpracování poštovních zásilek a poznali jsme techniku, která je na světové špičce.

 
J. Punčochář


5) Zpravodaj Společnosti sběratelů čs. známek při SČF 


Těsně po vydání předchozího čísla našeho Zpravodaje došel do klubu dopis zaslaný Společností sběratelů čs. známek při SČF (dále jen SSČZ). Výtah z dopisu zveřejňuji.   Pan Josef Fronc, který vydává Zpravodaj SSČZ, v dopise vylíčil problémy se kterými se setkal při převzetí redakce tohoto Zpravodaje po smrti p. Zdeňka Šťástky i problémy, které dnes ztěžují jeho práci. Vydávání kvalitního zpravodaje není zadarmo (a nový Zpravodaj SSČZ v novém provedení kvalitní je) a je v každém případě přímo závislé na počtu odběratelů - členů společnosti.

Proto se pan Fronc prostřednictvím svého dopisu obrací na členy našeho klubu zajímající se o československou známku s nabídkou členství ve společnosti.  

Současně se obrací i na některé bývalé členy SSČZ – členy našeho klubu – s prosbou o zvážení důvodů, které je vedli k vystoupení ze Společnosti. Pokud by příčinou vystoupení některých z nich byly zmatky při přebírání  Zpravodaje SSČZ a s tím spojené neopodstatněné urgence a dopisy, chtěl by se jim omluvit a požádat je o případné opětovné zvážení členství v SSČZ. V současné době se jedná o opatřeních, které by v budoucnosti zajistila pořádek v členské evidenci i příspěvcích (zejména procházejících přes banku).

Veškeré snahy o vyšší kvalitu i správné vedení agendy budou mít význam jen v případě, že Zpravodaj SSČZ bude mít perspektivu garantovanou dostatečným počtem odběratelů. U zpravodaje věnovanému našim známkám by zánik znamenal značnou ztrátu pro naši filatelii.

Pro všechny případné zájemce z řad našeho klubu jsou ukázková čísla nové podoby Zpravodaje SSČZ k nahlédnutí v klubovně.

Kontaktní adresa: Josef Fronc, Okrajová 1149, 278 01 Kralupy n. Vltavou, e-mail: fronc@cbox.cz
 
  (J.P.)


6) Rakouské personifikované známky


Personifikované známky už dnes nejsou pro většinu filatelistů převratnou novinkou.
Přesto bych se chtěl zmínit o personifikovaných známkách rakouské pošty. Naši sousedé pojali tento produkt opět poněkud jinak. Zatímco u nás i v řadě dalších zemí jsou tyto známky vydávány v provedení standardní známka a u ní nepotištěný kupón určený pro přítisk zákazníka, v Rakousku je personifikována přímo známka.

            Známka určená pro přítisk má rozměr 34x42mm. Může být použita jak na šířku, tak na výšku. U obou variant je na dolním okraji označení státu a hodnotový údaj (0,55Eura). Zbývající část známky je orámována a do rámečku se tiskne zákazníkem dodaný obraz. Známky jsou tištěny v listech o rozměrech cca A4, na které se vejde 20ks známek. Rakouská pošta se také poněkud jinak postavila k objednacím podmínkám. Minimální množství od jedné známky je stanoveno na 10 listů, tedy 200 ks známek.

Cena jednoho listu při minimálním odběru je 34,62 Eura (cca 1108 Kč). Když tuto částku vynásobíme deseti, dostaneme už celkem úctyhodnou částku okolo 11 000Kč za minimální objednávku. Za jednu známku to činí cca 55Kč.

Při stoupajících množstvích se cena za list snižuje až na cca 705 kč za list (odběr nad 10000 ks známek; na jednu známku je to cca 35Kč).

Filatelistické časopisy vydávané známky sledují (zřejmě větší vydání, protože u zobrazených známek jsem viděl náklad vždy nad 2 000 známek).

            Docela by mne zajímal názor někoho ze jurymanů na možnost uplatnění těchto známek v námětových exponátech. Jedná se o oficiální známky jejichž hlavní motiv je vydavatelem tištěn podle soukromé objednávky.            
 
(J.P.) 


7) Několik čísel k  Brnu 2005

      Oficiálně byla uzávěrka přihlášek na výstavu koncem června, takže by v tuto chvíli měly být všechny přihlášky zaevidovány, roztříděny a připraveny k definitivnímu posouzení. 
      Ovšem ještě v průběhu července dorazilo na 71 přihlášek z Francie, Polska a Ruska. Ještě měsíc po uzávěrce chyběly přihlášky z pěti zemí. Vedoucí filatelistického odboru Zdeněk Okáč) si tak přes prázdniny příliš neodpočal, protože průběžně zpracovával přicházející přihlášky. Už v této etapě byly některé přihlášky dány bokem, protože přihlášené exponáty neplnily kvalifikační podmínky. To nelze brát na lehkou váhu, protože tyto exponáty by ze soutěžních tříd vyřadila při hodnocení mezinárodní jury a ještě by vytkla organizačnímu výboru špatnou práci.

      Když se podíváme stále ještě orientační čísla okolo zaslaných přihlášek, zjistíme následující:
- Přihlášky došly z 37 zemí Evropy a z USA (přihlášení vystavovatelé jsou členy FEPA)
- Tuzemských přihlášek je 117
- Ze zahraničí dorazilo nejvíce přihlášek Německa (62), ale na dalších pomyslných stupních se umístily státy nesousední – Velká Británie (44) a Itálie s Francií (po 37). 
- Celkový počet zaslaných přihlášek činí 741 (po předběžném vyřazení přihlášek na exponáty bez kvalifikace).
- Když odečteme třídu literatury (cca 100 přihlášek), dostaneme 640 přihlášek „známkových exponátů. 
- Z toho vidíme, že vystavovatelé zájem o Brno 2005 mají. Pokud budou všechny přihlášky platné, bude možná problém s vystavením všech přihlášených exponátů. 

J. Punčochář


8) ÖVEBRIA 2004 -Klosterneuburg 


     
V rámci propagace výstavy BRNO 2005 jsem podnikl cestu spojenou s propagací naší výstavy na regionální výstavu poštovních známek ÖVEBRIA 2004 - KLOSTERNEUBURG  v Rakousku poblíž Vídně.
      Poté co jsem byl vybaven sylaby z našeho druhého bulletinu a dalšími propagačními předměty jsem v sobotu dne 8.května na náš státní svátek časně ráno usedl do auta a uháněl pryč z Brna na jih. Cesta příjemně ubíhala neboť z Brna do Mikulova řídila má choť a já se „kochal“. Karta se obrátila a já projel až do Vídně a za ni. V Klosterneuburgu  jsme celkem bez potíží nalezli místo konání výstavy. Výstava se konala v Babenberském paláci vedle radnice města v nedaleké blízkosti kláštera se sídlem nejstaršího rakouského panovnického rodu Bábenberků.     
      Přestože jsme přijeli o více jak půlhodiny dříve (asi ve čtvrt na devět) než jsme byli ohlášeni ihned se nás organizátoři ujali. Už bylo připraveno video, propagační rám a dva stoly se židlemi. Organizátoři mi pomohli na netypický rám připevnit informační vývěsku naší výstavy a já jsem zapnul video, abychom společně byli připraveni. Příjemné bylo ranní setkání s mým přítelem z Vídně – národním rakouským komisařem na výstavě BRNO 2005 Gerhardem Dusskou. (Mnozí si vzpomenou, že byl předseda OV světové výstavy WIPA 2000.) Za chvíli do výstavních prostor dorazil i náš český komisař Mgr.Miroslav Langhammer, který byl spojkou mezi OV výstavy a SČF po dobu přípravy akce. 
      V devět hodin se otevřely výstavní prostory a mohutný proud filatelistů se hrnul na výstavu. Prakticky po celý den přicházeli noví a noví návštěvníci prohlédnout si výstavu a doprovodné akce. Před výstavní budovou zastavoval jeden autobus za druhým s účastníky zájezdů ze širokého okolí Vídně. Mezi nimi byl i zájezd našeho spřáteleného klubu filatelistů ze St.Pöltenu, kde jsme se setkali s našimi klubovými přáteli. Byl zde i předseda klubu Mgr. Helmut Kogler a další. 
      Vlastní výstava byla velmi zdařile prezentována a zájem rakouských filatelistů byl veliký. Výstavní prostor byl uprostřed obsazen výstavními rámy (rakouské rámy mají dřevěnou stříškovou konstrukci a každý obsahuje dvě protilehlé výstavní plochy po 9 listech našich rozměrů). Okolo výstavy byla prezentace rakouské pošty, české pošty, výtvarníků rakouských známek, kteří zde měli autogramiádu. Stánek zde měla i pošta OSN, která sídlí ve vídeňském OSN centru. V přísálí byl poměrně rozsáhlý „Dětský filatelistické koutek“, kde děti razítkovaly obálky, kde „lovily“ známky, kde se mohly brouzdat v počítačových programech a dále i jinak relaxovat. Další přísálí bylo určeno žaludkům návštěvníků. V první patře na galerii nad výstavním sálem probíhala celý den burza. Přísálí galerie obsadily stánky rakouských obchodníků se známkami a někteří výrobci pomůcek. No a naposledy je třeba se zmínit o vstupní rozsáhlé hale, kterou návštěvníci procházeli nejdříve. Zde byly stánky hlavních filatelistických obchodníků, rozsáhlý stánek vedení výstavy, kde se prodávaly různé suvenýry vydané rakouským  filatelistickým svazem (Vöph), prezentační a konzultační stánek VÖPH kde působilo vedení svazu a na místě těsně u vchodu do sálu jsme měli stánoviště my. Za důležité upozornění stojí fakt, že vstup na výstavu byl bezplatný.
     
Spolu s mojí ženou a Mgr. Langhameremm jsme obsluhovali video, rozdávali letáky případně bulletiny výstavy. Zájem byl o informace různého druhu a také o přihlášky, kterých jsem rozdal několik desítek.
      Kromě krátkých přestávek jsem byl osobně u všech jednání. Je velmi zajímavé a povzbudivé, že se k nám (jako k moravákům a čechům) hlásili lidé a vzpomínali na Česko jako na místo, kde se mnozí narodili, nebo tam mají příbuzné. Povzbudivé bylo, že i mnozí hovořili (byť obtížně) česky.
      A tak jsme podávali informace, zvali na výstavu a zájemcům vysvětlovali, kde to v Brně bude, i to co všechno za akce máme zatím v plánu.  V celku jsme za otevírací dobu (od 9.00 do 17.00 hod) obsloužili asi dvě až tři sta zájemců.
      Na naši prezentaci se podíval i přítomný předseda rakouského filatelistického svazu (Vöph) Erns Bobber. Přítomným funkcionářům pořádajícího klubu i představitelům Vöph jsem předal malé upomínkové dary, jako poděkování za umožnění prezentace.  Rakouská  strana (Vöph) nás pozvala v průběhu dne na malé občerstvení. Dojem z prezentace byl více než dobrý. Pořadatelé nám vyhověli a vyšli ve všech požadavcích vstříc. Lidé se zajímali o plánovanou výstavu a mnoho z nich určitě osobně navštíví BRNO 2005.
      Po zavření výstavních prostor jsme se sbalili a po krátké podvečerní procházce kolem kláštera jsme vyrazili na zpáteční cestu. Přes den občas krátce sprchlo, což nám moc nevadilo. Zato počasí nám nachystalo večer průjezd mohutným lijákem, který nás zachytil těsně před hranicemi.  
  
RNDr. Zdeněk Okáč   


9) Připravované výstavy


Aerospace ´04 Vysoké Mýto, 5. - 10. října 2004

Klub filatelistů KF 05-11 Vysoké Mýto uspořádá regionální filatelistickou výstavu s mezinárodní účastí AEROSPACE ´04. Jak název výstavy napovídá, budou vystaveny exponáty s náměty letectví a kosmonautika. Součástí výstavy bude třída Premiéra a také nesoutěžní volná třída. Exponáty budou vystaveny v Regionálním muzeu v termínu 5.-10. října 2004. Předpokládaný rozsah je 130 výstavních ploch. Záštitu nad výstavou převzaly SČF,  Česká námětová společnost - námětová sekce kosmos a společnost aerofilatelie a dále starosta města. Organizace soutěžní části výstavy a hodnocení vystavených soutěžních exponátů bude v souladu s platným výstavním řádem SČF.

SCOUTPHILEX 04 Praha, Regionální oborová tematická výstava se zahr. účastí, 15. - 17. října 2004 , Praha 13 - Zahradní centrum

Brno 2005, Evropská výstava poštovních známek, 10. - 15. 5. 2005

Areál brněnského výstaviště, pořádá SČF a Česká pošta s.p.
Kontakt: členové výboru našeho klubu

EUREGIO EGRENSIS, Karlovy Vary 2006


10) Z mládežnické filatelie


Celostátní kolo Filatelistické olympiády mládeže. Letošní kolo se konalo v Praze dne 5. června. Uskutečnilo se v aule pošty v Holečkově ulici. Soutěžilo se v kategoriích Z, A, B a C. Pro nás je potěšitelné, že zástupci mládeže z jižní Moravy se  umístili na prvním místě v kategoriích B a C. Při hodnocení podle součtu bodů ze všech kategoriích se jižní Morava umístila na druhém místě za severní Moravou.


11) Nová odborná společnost SČF

12) Zamyšlení nad „terminus technicus“ ve filatelistické terminologii