Otevřený dopis vedení Společnosti sběratelů celin

Vážení pánové,

s údivem jsem si přečetl Stanovisko vedení SSC k privátním přítiskům na dopisnicích zveřejněné v Informacích SČF č. 2 z dubna 2003 a poté přetištěné i v jiných filatelistických tiskovinách (Mauritius, klubové zpravodaje apod.). Domníval jsem se (asi bláhově), že před zveřejněním tak závažného stanoviska bude toto předem projednáno s členskou základnou, autor se seznámil s problematikou dané oblasti a přinejmenším bude používána správná terminologie. Takže nejdříve několik odseků pro vaši informovanost:

poštovní vydání (správně úřední vydání) celin s přítiskem neexistuje. Autor Stanoviska má zřejmě na mysli úřední vydání příležitostných dopisnic, což je ovšem vydání samostatné celiny s vlastním katalogovým číslem nikoli přítisk na dopisnici zvlášť vydané pro přítisky. Překvapivé je i to, že filatelističtí funkcionáři dosud nezaznamenali skutečnost, že úředním vydavatelem známek, celin apod. je již delší dobu Ministerstvo informatiky , nikoli dopravy spojů.

poloúřední vydání je terminologický nesmysl jak již bylo mnohokrát v různých článcích uváděno. U všech dosud vydaných přítisků na celinách jde o neúřední vydání.

neúřední (nebo také privátní) přítisky pak členíme do dvou skupin a tří kategorií:

1./ poštovní vydání

- kategorie A = vydává Česká pošta s.p. - OZ DOS Postfila (dále jen Postfila) pro vlastní obchodní a propagační aktivity

- kategorie B = rovněž vydává Postfila na zakázku soukromých subjektů a poštovních institucí nižších stupňů (mimo jiné i Poštovního muzea)

                 2./ nepoštovní vydání

- kategorie C = vydává soukromý subjekt mimo Postfilu a patří sem kromě přítisků na tzv. přítiskových dopisnicích i přítisky zhotovené na dopisnicích provozních.

Tolik k vysvětlení pojmů a to zcela pomíjím fakt, že se objevují i přítisky zhotovené počítačovými tiskárnami (Olympsport, Skautfila a další vydavatelé) o nichž se mezi sběrateli vedou diskuse. V případě zájmu odkazuji na Katalog privátních přítisků kat. C 1993-2000 a jeho dodatek za roky 2001-2002 vydaný jako pomůcka pro sběratele v KF Rovensko p.Troskami.

A nyní pánové několik věcí, které mě tak překvapily, že jsem Stanovisko musel číst několikrát, abych uvěřil svým očím.

- 12. dubna 2003 (ale i 2x v roce 2002) jsem se osobně zúčastnil setkání členů SSC a tam jsem vyslechl informaci vedení SSC o tom, že usiluje o to, aby přítisky Poštovního muzea byly dodávány v novinkové službě !!! A několik dnů poté se dočtu, že jde o nežádoucí vydání. Proč se tedy usiluje o to, aby tento „víceméně filatelistický brak“ byl v novinkové službě ??

- úsměvné je „doporučení“ pro vydavatele katalogů co se jim bude či nebude „tolerovat“. Je vám jasné pánové, že vydavatelé jsou soukromé firmy a je jejich výsadním právem zařazovat do katalogu to co sami uznají za vhodné ? A mentorovat a rozhodovat o tom, co je vhodné či nevhodné uvádět v katalogu může jen ten, kdo se na vydání podílí (zejména finančně).

- několikrát se ve Stanovisku uvádí „méněcennost“ přítisků na celinách, protože mají jen - cituji „propagační ráz a jsou účelově zaměřeny na filatelisty“. Ale právě proto byly přece přítiskové dopisnice vydány - cituji „... s volnou levou stranou pro obchodně propagační využití... „. A na jakou skupinu obyvatel jsou účelově zaměřeny jiné filatelistické materiály - příležitostné R-nálepky a razítka, známkové sešitky se zvláštními tiskovými listy, známky s kupóny vůbec, příležitostné tisky PT a PTM ... atd. - na rybáře, horolezce, lékaře či jiné skupiny ? Možná se mýlím, ale já myslím, že také na filatelisty. Zkuste mi vysvětlit rozdíl mezi přílež. razítkem a přítiskem na celině. Objednatel - i u většiny PR je soukromý subjekt; náklad u přítisku = doba a používání razítka - obojí určuje (a hlavně platí) soukromý subjekt. Nebo i přílež. razítko patří podle vás mezi nežádoucí vydání podle řádů FIP ?

- jako negativum uvádíte velmi nízké náklady některých přítisků. Kromě Jetela a Maltézských rytířů mohu uvést celou řadu dalších. Ale !!! Tyto přítisky byly mezi prvními po vydání dopisnic pro přítisky určených a nikdo nevěděl zda o ně bude mezi sběrateli zájem a netroufl si tedy financovat vyšší náklad. Zkuste se podívat na nákladová čísla současných přítisků - nejsou výjimkou ani náklady vyšší než 2000 kusů. Ano, jsou i náklady pouze kolem 500 kusů, je však také nutno se zeptat proč ? Myslíte, že malý klub filatelistů (pokud nesežene movitého sponzora - a neslyšel sem o tom, že by sponzoři stáli ve frontě před klubovnou KF) má možnost v hotovosti a najednou zaplatit cenu dopisnic a cenu tisku u 1000 a více kusů ? (I když připouštím, že i zde jako snad v každé lidské činnosti, se najdou jedinci přiživující se na zájmu sběratelů a vydávající spekulativně nízké náklady přítisků jen za účelem zisku. Ale o takových již sběratelé ví a některé jejich výrobky bojkotují.)

Výše jsem se lehce dotkl filatelistické hodnoty přítisků. Ortodoxní odpůrci přítisků argumentují skutečností, že jde o materiál nevhodný k zařazení do výstavních exponátů. Pominu-li skutečnost, že nejméně 95% filatelistů sbírá známky, celiny a další věci pro svoje potěšení a nemá ambice vystavovat svou sbírku na výstavách dle řádů FIP, pak doporučuji informovat se o experimentálně zařazené Otevřené třídě (Open Class) na těchto výstavách - např. v témže čísle Informací SČF na str. 11. A táži se v této souvislosti: budu-li v exponátu dokumentovat událost místního významu k níž není žádný „hodnotný“ filatelistický materiál, co bude v hodnocení v této třídě hodnoceno výše - použití privátního přítisku na dopisnici nebo třeba novinový článek zmiňující se o dané události ?

Uráží mě skutečnost, že mi opět někdo striktně doporučuje co mám či nemám sbírat. Na takové rady „rádobyodborníků“ jsem již jednou doplatil. Když jsem jako malý kluk začal sbírat známky, dostal jsem krabici starých známek a zjistil, že mnoho z nich je „propíchaných“. I poradil jsem se se „zkušenými sběrateli“ a dostal radu tyto známky vyhodit, protože jsou dírkami nenávratně zničené a nemají žádnou cenu. S kamarády jsem potom uskutečnil výměnu 10 známek dírkovaných za 1 normální. A vidíte, po řadě let jsem zjistil, že šlo o perfíny a při katalogových cenách některých z nich jsem dneska možná mohl být filatelistický boháč. (Proto rada pro přátele přítisků: nedejte na rady „odborníků“, kteří v této oblasti sami nemají jasno - viz v rovenském katalogu citovaný článek J.Horáka z Filatelie č.5 a 6/2001 - , přítisky zřejmě nesbírají a publikují jen své ortodoxní názory.)

Téměř v každém čísle Informací SČF jsou chváleny KF, které pořádají nějaké akce a propagují filatelii mezi veřejností. Vaše Stanovisko těm aktivním právě ukázkově „podráží nohy“. Pokud na něj budou reagovat kolegové neznalí problematiky přítisků brát zřetel a nebudou klubové přítisky kupovat (jsou to přece jen ...suvenýry s hodnotou pohlednice...), pak kluby připravují o jeden z mála zdrojů příjmu k pokrytí nákladů akce získaný přiměřeným ziskem z prodeje.

A na závěr to, co mě mrzí nejvíc. Na každé filatelistické akci, schůzi, poradě apod. slyším nářky nad tím, jak členská základna stárne a nedaří se získat pro filatelii mládež. Opravdu si pánové myslíte, že lze odlákat patnáctiletého kluka od počítače tím, že mu budu ukazovat 20 a více stejných dopisnic a přesvědčit ho o nesmírné zajímavosti toho, že tady je milimetrové přerušení čárky, zde tečka navíc, jinde trošku odlišný tón barvy apod. ? Nikoli, nejdříve ho přece musím získat nějakým atraktivním námětem, pestrostí různých námětů atd. a teprve později se možná dostaneme k různým odlišnostem. A to je i moje osobní zkušenost, kdy od klukovského sbírání známek jsem se dostal k zájmu o tvorbu a výrobu známek a hledání odlišností, pak k úředně vydaným celinám, pak k přítiskům a teprve potom k mírné specializaci v oblasti celin.

A závěrečná poznámka. Pokud bych snad chtěl připustit, že na Stanovisku je přece jen alespoň něco pozitivního, pak mě ovšem zaráží skutečnost, že mentorský tón je veden pouze směrem ke sběratelům. Jste pánové vrcholní funkcionáři odborné filatelistické sekce SČF a ptám se, proč ve Stanovisku tedy velmi ostře nekritizujete skutečnost, že někteří vaši kolegové ve vyšších filatelistických funkcích se angažují v akcích doprovázených vydáním ...nežádoucích ... přítisků (např. Královéhradecké balonové nebe, Memorial Air Show v Roudnici n.L. apod.) a dokonce takovým „filatelistickým brakem“ jsou doprovázena vrcholná zasedání SČF (viz přítisky PP B48 a PP B291 k 1. a 2. valné hromadě SČF).

Očekávám, že na výše zmíněné otázky a připomínky získám odpověď na podzimním celinářské setkání. A navrhuji pro toto setkání: nebylo by vhodné oprášit již starší návrh přítiskového odborníka doc. Špačka a v rámci SSC vytvořit sekci sběratelů přítisků, která by vydávala poněkud kvalifikovanější stanoviska.

Ač Stanovisko je bez podpisu autora textu, já se za svůj názor nestydím a podepisuji se pod něj.

Karel Macháček